Oferta kancelarii - Lawbox Firm

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych

Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649). Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w w/w ustawie.

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni w zdaniu poprzednim mogą, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Przeciwnie niż w przypadku tworzenia spółki, utworzenie oddziału nie wymaga wpłaty kapitału zakładowego. Jest to niewątpliwa zaleta, niemniej jak wskazano wyżej oddział stanowi jedynie organizacyjnie wyodrębnioną część przedsiębiorcy i nie posiada on osobowości prawnej.

Odmiennie niż oddział, zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich siedziby do promocji gospodarki tego państwa, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa.

Nasza Kancelaria w ramach procesu tworzenia doradza w zakresie odpowiedniej formy prawnej zamierzonego przedsięwzięcia. Przygotowujemy pełną dokumentację wymaganą w ramach danego postępowania oraz prowadzimy postępowanie przed właściwymi rejestrami i innymi urzędami.

POMOC W OTWIERANIU ZAGRANICZNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obsłudze Klientów chcących rozpocząć prowadzenie swojego biznesu poza granicami naszego kraju pokazuje jak ważne jest wsparcie przy kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do założenia zagranicznego konta bankowego (indywidualnego bądź dla spółki). Mając na względzie zwłaszcza dotychczasowe zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, CounterTerroristFinancing) wiemy jak ważne jest przygotowanie dokładnej dokumentacji wymaganej przez instytucje bankowe.

Wiemy również jak ważny jest bieżący kontakt z bankiem, zwłaszcza w zakresie dokładnego przedstawienia zakresu działalności (obecnej lub planowanej) przedsiębiorcy oraz jak istotne jest przedstawienie uzasadnienia i celu posiadania rachunku bankowego w danym kraju.
Z uwagi na zachodzące zmiany wskazujemy, że większość banków (niezależnie od jurysdykcji) – przed decyzją zezwalającą na otwarcie zagranicznego rachunku bankowego – wymaga osobistego stawiennictwa celem poznania osób reprezentujących spółkę lub osób będących jej rzeczywistymi beneficjentami.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i pomocy w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać