Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych

Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649). Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w w/w ustawie.

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni w zdaniu poprzednim mogą, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Przeciwnie niż w przypadku tworzenia spółki, utworzenie oddziału nie wymaga wpłaty kapitału zakładowego. Jest to niewątpliwa zaleta, niemniej jak wskazano wyżej oddział stanowi jedynie organizacyjnie wyodrębnioną część przedsiębiorcy i nie posiada on osobowości prawnej.

Odmiennie niż oddział, zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich siedziby do promocji gospodarki tego państwa, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa.

Nasza Kancelaria w ramach procesu tworzenia doradza w zakresie odpowiedniej formy prawnej zamierzonego przedsięwzięcia. Przygotowujemy pełną dokumentację wymaganą w ramach danego postępowania oraz prowadzimy postępowanie przed właściwymi rejestrami i innymi urzędami.

POMOC W OTWIERANIU ZAGRANICZNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obsłudze Klientów chcących rozpocząć prowadzenie swojego biznesu poza granicami naszego kraju pokazuje jak ważne jest wsparcie przy kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do założenia zagranicznego konta bankowego (indywidualnego bądź dla spółki). Mając na względzie zwłaszcza dotychczasowe zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, CounterTerroristFinancing) wiemy jak ważne jest przygotowanie dokładnej dokumentacji wymaganej przez instytucje bankowe.

Wiemy również jak ważny jest bieżący kontakt z bankiem, zwłaszcza w zakresie dokładnego przedstawienia zakresu działalności (obecnej lub planowanej) przedsiębiorcy oraz jak istotne jest przedstawienie uzasadnienia i celu posiadania rachunku bankowego w danym kraju.
Z uwagi na zachodzące zmiany wskazujemy, że większość banków (niezależnie od jurysdykcji) – przed decyzją zezwalającą na otwarcie zagranicznego rachunku bankowego – wymaga osobistego stawiennictwa celem poznania osób reprezentujących spółkę lub osób będących jej rzeczywistymi beneficjentami.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i pomocy w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać