Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - Lawbox Firm

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

 In Aktualności

Pytania o zasady sprzedaży udziałów w spółce z o.o. otrzymujemy przynajmniej kilka razy w miesiącu. Zbycia udziałów w tej formie nie należy mylić ze zbyciem praw i obowiązków wspólników spółek osobowych, czyli spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej czy partnerskiej. W odniesieniu do każdej z wyżej wskazanych form prawnych, podobnie jak w odniesieniu do spółki cywilnej, przepisy ustalają odrębne zasady dotyczące wystąpienia i wstąpienia nowego wspólnika do spółki, a co za tym idzie udziały w spółce są zbywane w inny sposób. Dla tych spółek przygotujemy osobny wpis. Mając jednak na uwadze, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, jak i na świecie, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat zbycia udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce – forma prawna

Odpowiadając na nurtujące pytanie jak sprzedać udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz jak bezpiecznie je kupić) zaczniemy od formy prawnej samej umowy. Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, zatem sprzedaż spółki połączona jest z koniecznością wizyty u notariusza.

W przypadku jednak, kiedy umowa spółki została zawarta przy wykorzystania wzorca umowy w systemie teleinformatycznych (ePUAP), zbycie udziału jest również możliwe poprzez system teleinformatyczny, gdzie oświadczenia zbywcy i nabywcy należy opatrzyć kwalifikowanych podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Taką możliwość daje art. 180 § 2 KSH, zatem tradycyjna umowa sprzedaży udziałów zastępowana jest oświadczeniami stron i zbyć udziały można w formie zdalnej.

Ograniczenia podczas sprzedaży udziałów

Przed dokonaniem sprzedaży udziałów warto wcześniej przejrzeć umowę spółki z o.o. Jeśli jesteś kupującym, poproś o aktualną wersję wspólnika dokonującego zbycia. Jeśli jesteś zbywcą i nie masz pewności co do aktualnej wersji umowy spółki, to warto poprosić o nią zarząd. Umowa spółki może ograniczać możliwość zbycia udziałów przez wspólnika, co najczęściej przejawia się w konieczności uzyskania przez zbywającego zgody spółki na zbycie udziałów. Taka zgoda spółki na zbycie udziałów w niektórych przypadkach może być wyrażona przez zarząd spółki bądź też zależna od uchwały zgromadzenia wspólników, co powinno być uregulowane w umowie spółki. Jeśli spółka nie wyrazi zgody to czynność taka uznawana jest za bezskuteczną. Kolejnym ograniczeniem umowy sprzedaży udziałów może być prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do kupna zbywanych udziałów. Warto również zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki dotyczące wymaganej większości przy głosowaniu, quorum czy uprzywilejowania udziałów. W umowie spółki mogą znaleźć się takie postanowienia, które skutkować będą dysproporcją pomiędzy liczbą zbywanych udziałów nie odzwierciedla rzeczywistej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały w spółce mogą również być obciążone prawami osób trzecich, na co również warto zwrócić uwagę.

Treść umowy zbycia udziałów spółki

Nawet jeśli dokonano gruntownej analizy umowy spółki czy też jej dokumentów finansowych spółki warto w treści umowy spółki zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń, których nie opisuje umowa spółki. Udziały w firmie mogą być np. przedmiotem egzekucji, stąd też zbywca powinien oświadczyć w umowie spółki, że nie jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja ani nie są przedmiotem żadnego innego postępowania. Jeśli zmianie uległ np. zarząd spółki lub została powzięta jakakolwiek inna uchwała zgromadzenie wspólników lub zarządu spółki nieujawniona w rejestrze przedsiębiorców, to zbywca również powinien o niej powiadomić, ewentualnie oświadczyć, że żadnej takiej uchwały nie powzięto. Nawet jeśli jako nabywca są Państwo pewni, że zbycie udziałów spółki nie niesie za sobą konieczności uzyskania zgody organu spółki (bądź już taką zgodę Państwo macie) to i tak warto zaznaczyć również to oświadczenie zbywcy oraz wszelkie inne ograniczenia.

Często w praktyce spotkamy się z pytaniami, czy jeśli zbywca kupił udziały od poprzedniego właściciela w dwóch umowach (zawartych w odstępach czasowych) to czy również wspólnik ten może zbyć te udziały podpisując dwie (lub więcej umów). Odpowiedź jest oczywiście negatywna. W takiej sytuacji umowę wystarczy podpisać jedną co do wszystkich (lub części) posiadanych udziałów.

Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów

Po podpisaniu umowy zbycia udziałów strony umowy powinny zawiadomić spółkę w formie pisemnej o przejściu udziałów na nowego wspólnika przedstawiając dowód na dokonanie tej transakcji (najczęściej jest to po prostu umowa zbycia udziałów). Prawo przewidziało ten obowiązek w art. 187 § 1 KSH. Strony w umowie zbycia mogą oczywiście wskazać, która ze stron umowy jest odpowiedzialna za prawidłowe dokonanie tego zawiadomienia.

Podatek od sprzedaży udziałów, jak rozliczyć sprzedaż udziałów w spółce z o.o., sprzedaż udziałów a PCC

Zbycie udziałów spółki z o.o. nie pozostaje neutralne podatkowo. Na zbywcę udziałów nałożony jest obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego PIT (gdy zbywcą jest osoba fizyczna) bądź CIT (gdy zbywcą jest osoba prawna). Stawka podatku określona została w wysokości 19 % zarówno dla PIT jak i CIT. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką uzyskał sprzedający, pomniejszona o koszty jakie poniósł w związku z nabyciem tych udziałów. Kupujący z kolei zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC dla tej czynności wynosi 1 %. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Nabywca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i wpłacić należną kwotę podatku.

Co ważne, zbycie udziałów w spółce z o.o. nie podlega opodatkowaniu VAT.

Koszt notarialnego poświadczenia podpisu jest z kolei uzależniony od ceny zbywanych udziałów.

Obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym

Spółka powinna zgłosić zbycie udziałów do KRS w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W ramach zgłoszenia należy złożyć wymagane formularze KRS razem z aktualną listą wspólników. Należy pamiętać, że pomimo powszechnego obowiązku zgłoszenia każdej zmiany, w rejestrze KRS ujawniani się tylko tych wspólników, którzy posiadają minimum 10 % ogólnej liczby udziałów.

Sprzedaż udziałów a odpowiedzialność za długi spółki

W wyniku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce za zbyt udział w spółce lub zbytej części udziału (art. 186 § 1 KSH). Odpowiedzialność ta dotyczy zatem roszczeń związanych z udziałem np. powtarzających się świadczeń niepieniężnych czy dopłat. Nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą, tzn. spółka może żądać spełnienia całości lub części świadczenia od zbywcy i nabywcy łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia drugiego (art. 366 KC)[1]. Co za tym idzie nabywca nie odpowiada za zobowiązania ściśle powiązane z osobą zbywającego, czy za zobowiązania samej spółki zaciągnięte względem osób trzecich.

Jak wskazano powyżej, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest skomplikowaną procedurą, niemniej należy pamiętać o kilku czynnościach, których pominięcie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla obu stron umowy. Jeśli masz jakieś pytanie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią we Wrocławiu.

[1] Z. Jara, komentarz do art. 186 KSH [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis.

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Obsługa prawna inwestycji

Spółka na Malcie-korzyści podatkowe

Zakładanie spółek za granicą

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

porownanie-spolekkapitał zapasowy spółki