Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

 In Aktualności

Pytania o zasady sprzedaży udziałów w spółce z o.o. otrzymujemy przynajmniej kilka razy w miesiącu. Zbycia udziałów w tej formie nie należy mylić ze zbyciem praw i obowiązków wspólników spółek osobowych, czyli spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej czy partnerskiej. W odniesieniu do każdej z wyżej wskazanych form prawnych, podobnie jak w odniesieniu do spółki cywilnej, przepisy ustalają odrębne zasady dotyczące wystąpienia i wstąpienia nowego wspólnika do spółki. Dla tych spółek przygotujemy osobny wpis. Mając jednak na uwadze, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, jak i na świecie, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat zbycia udziałów w spółce z o.o. i konsekwencje z tym związane.

Sprzedaż udziałów w spółce – forma prawna

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, zatem sprzedaż spółki połączona jest z koniecznością wizyty u notariusza.

W przypadku jednak, kiedy umowa spółki została zawarta przy wykorzystania wzorca umowy w systemie teleinformatycznych (ePUAP), zbycie udziału jest również możliwe poprzez system teleinformatyczny, gdzie oświadczenia zbywcy i nabywcy należy opatrzyć kwalifikowanych podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Taką możliwość daje art. 180 § 2 KSH, zatem tradycyjna umowa sprzedaży udziałów zastępowana jest oświadczeniami stron.

Ograniczenia podczas sprzedaży udziałów

Przed dokonaniem sprzedaży udziałów warto wcześniej przejrzeć umowę spółki z o.o. Jeśli jesteś kupującym, poproś o aktualną wersję wspólnika dokonującego zbycia. Umowa spółki może ograniczać możliwość zbycia udziałów, co najczęściej przejawia się w konieczności uzyskania przez wspólnika zbywającego zgody spółki na takie zbycie udziałów. W niektórych przypadkach organem udzielającym zgody wskazanym w umowie spółki jest zarząd spółki. Kolejnym ograniczeniem umowy sprzedaży udziałów może być prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do kupna zbywanych udziałów. Warto również zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki dotyczące wymaganej większości przy głosowaniu, quorum czy uprzywilejowania udziałów. Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdzie liczba zbywanych udziałów nie odzwierciedla rzeczywistej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały w spółce mogą również być obciążone prawami osób trzecich, na co również warto zwrócić uwagę.

Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów

Po podpisaniu umowy zbycia udziałów strony umowy powinny zawiadomić spółkę w formie pisemnej o przejściu udziałów na nową osobę przedstawiając dowód na dokonanie tej czynności (najczęściej jest to po prostu umowa zbycia udziałów). Obowiązek ten wynika z art. 187 § 1 KSH. Strony w umowie zbycia mogą oczywiście wskazać, która ze stron umowy jest odpowiedzialna za prawidłowe dokonanie tego zawiadomienia.

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów w spółce z o.o., sprzedaż udziałów a PCC

Zbycie udziałów spółki z o.o. nie pozostaje neutralne podatkowo. Na zbywcę udziałów nałożony jest obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego PIT (gdy zbywcą jest osoba fizyczna) bądź CIT (gdy zbywcą jest osoba prawna). Stawka podatku określona została w wysokości 19 % zarówno dla PIT jak i CIT. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką uzyskał sprzedający, pomniejszona o koszty jakie poniósł w związku z nabyciem tych udziałów. Kupujący z kolei zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC dla tej czynności wynosi 1 %. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Nabywca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i wpłacić należną kwotę podatku.

Co ważne, zbycie udziałów w spółce z o.o. nie podlega opodatkowaniu VAT.

Koszt notarialnego poświadczenia podpisu jest z kolei uzależniony od ceny zbywanych udziałów.

Obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym

Spółka powinna zgłosić zbycie udziałów do KRS w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W ramach zgłoszenia należy złożyć wymagane formularze KRS razem z aktualną listą wspólników. Należy pamiętać, że pomimo powszechnego obowiązku zgłoszenia każdej zmiany, w rejestrze KRS ujawniani się tylko tych wspólników, którzy posiadają minimum 10 % ogólnej liczby udziałów.

Sprzedaż udziałów a odpowiedzialność za długi spółki

W wyniku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce za zbyt udział w spółce lub zbytej części udziału (art. 186 § 1 KSH). Odpowiedzialność ta dotyczy zatem roszczeń związanych z udziałem np. powtarzających się świadczeń niepieniężnych czy dopłat. Nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą, tzn. spółka może żądać spełnienia całości lub części świadczenia od zbywcy i nabywcy łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia drugiego (art. 366 KC)[1]. Co za tym idzie nabywca nie odpowiada za zobowiązania ściśle powiązane z osobą zbywającego, czy za zobowiązania samej spółki zaciągnięte względem osób trzecich.

Jak wskazano powyżej, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest skomplikowaną procedurą, niemniej należy pamiętać o kilku czynnościach, których pominięcie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla obu stron umowy. Jeśli masz jakieś pytanie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią we Wrocławiu.

[1] Z. Jara, komentarz do art. 186 KSH [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis.

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Obsługa prawna inwestycji

Spółka na Malcie-korzyści podatkowe

Zakładanie spółek za granicą

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

podatek CIT 9%Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną