PRAWO AUTORSKIE

Jedną z dziedzin prawa jaką zajmuje się nasza kancelaria z zakresu prawa gospodarczego są m.in. prawa o charakterze autorskim i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej. Kancelaria oferuje kompleksowe obsługę prawną w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz doradztwo prawne w tej materii.

OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO i WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

  • jako kancelaria prawna doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (osobistych bądź majątkowych) do utworu, ochrony wizerunku, dozwolonego użytku oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i dóbr osobistych,
  • nasi prawnicy, w tym radcowie prawni, udzielają pomocy prawnej w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia oraz uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądowego w tej materii.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

  • sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy w imieniu Klienta umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworu. Staramy się aby umowa przenosząca prawo do utworu w jak najszerszym możliwym stopniu zabezpieczała interesy klienta.

LICENCJA

  • kancelaria przygotowuje, opiniuje i negocjuje w imieniu Klienta umowy licencyjne do utworu, dbając o to, aby na mocy zawartej umowy interesy klienta zostały w najpełniejszym stopniu zabezpieczone oraz aby przysługiwały mu możliwie najszersze prawa.

ZAIKS

  • nasza kancelaria świadczy usługi również z zakresu pośredniczenia przy zawieraniu umów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS.

OPINIE PRAWNE

Na zlecenia klienta przygotowujemy opinie prawne, jak również oferujemy doradztwo prawne w zakresie wyżej wskazanym.

ZNAKI TOWAROWE

  • zajmujemy się rejestracją logo bądź znaku słownego w Polsce i za granicą. Pełnomocnikiem przy rejestracji może być rzecznik patentowy, radca prawny bądź adwokat.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać