Najważniejsze informacje prawne dt. spółki komandytowo-akcyjnej - Lawbox Firm
InSPÓŁKAKOMANDYTOWO-AKCYJNA
3października0

Zazwyczajlikwidatoramizostająkomplementariuszemającyprawoprowadzeniasprawspółkiwchwiliotwarcialikwidacji.Niemajednakprzeszkódbylikwidatoremzostałatakżeinnaosoba,bowiem