Obsługa prawna spółki z o.o.

 Kategoria: Aktualności, PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców poruszania się wśród zawiłych i ulegających częstym zmianom przepisów prawa. Nieznajomość lub niewłaściwe zrozumienie przepisu prawa może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, dlatego też wsparcie prawne ze strony wykwalifikowanej kancelarii stanowi znaczące ułatwienie, gdyż zapewnia bezpieczeństwo i możliwość komfortowego prowadzenia działalności. W naszym najnowszym wpisie chcemy pokazać Ci jakie przykładowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach, którzy decydują się prowadzić działalność w formie spółki z o.o. oraz to, jak wsparcie ze strony kancelarii prawnej może ułatwić i usprawnić funkcjonowanie takiej spółki.

Doradztwo prawne przy zakładaniu spółki z o.o.

Pomoc prawna może okazać się niezbędna już na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej w związku z koniecznością przygotowania wymaganych dokumentów na potrzeby rejestracji spółki. Wsparcie ze strony kancelarii może przyczynić się do znacznego usprawnienia całej procedury, co w konsekwencji pozwoli na szybszą możliwość podjęcia działalności. Dodatkowo właściwe skonstruowanie umowy spółki z o.o. może mieć ogromne znaczenie w przyszłości dla spółki, jak i jej wspólników. Umowa spółki z o.o. jest podstawowym narzędziem umożliwiającym wspólnikom dokładne określenie ich praw i obowiązków oraz zasad obowiązujących w stosunkach wewnętrznych spółki, dlatego ważne jest by została prawidłowo zredagowana.

Jak już mogliście przeczytać u nas na blogu zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić u notariusza lub przez system s24. System s24 umożliwia założenie spółki bez wychodzenia z domu. Zawarcie umowy spółki następuje przez wybór dostępnych w systemie wariantów zapisów umowy i złożenie pod umową podpisów epupem lub profilem zaufanym. System jest dość intuicyjny i sam proces przebiega raczej bez problemów. Zawarcie umowy spółki w ten sposób wyłącza możliwość błędnego zredagowania jej treści, natomiast uniemożliwia wprowadzenie zapisów umowy innych niż dostępne w systemie. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez system s24 sprawdzi się zatem u mniejszych i prostych spółek, których przynajmniej początkowa działalność nie ma być znaczna. W przeciwieństwie do umowy zawieranej za pomocą systemu s24, umowa zawierana u notariusza może zawierać dowolne zapisy, które nie są sprzeczne z prawem lub naturą zawiązywanej spółki. Daje to większą swobodę wspólnikom i pozwala bardziej szczegółowo uregulować materie związane z funkcjonowaniem spółki- np. kwestie pierwokupu udziałów, praw osobistych przyznawanych wspólnikom, sukcesji czy podwyższenia kapitału. Z tego powodu przygotowując umowę spółki warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej. Decyzje podejmowane na tym etapie mogą bowiem powodować określone skutki prawne w przyszłości. Pomoc profesjonalisty pozwoli dobrać mechanizmy prawne, które najpełniej zabezpieczą i oddadzą intencje stron np. na przykład na wypadek sporu wspólników.

Po zawiązaniu spółki konieczne jest zgłoszenie jej do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgłoszenie spółki może zostać dokonane przez powołany w spółce zarząd lub przez profesjonalnego pełnomocnika- tj. radcę prawnego lub adwokata. Jak już zostało wspomniane na tym etapie, poza umową spółki, koniecznym jest przygotowanie dodatkowych oświadczeń oraz wypełnienie elektronicznych formularzy. Prawidłowe wypełnienie dokumentów pozwala na sprawne zakończenie całego procesu i rozpoczęcie działalności, dlatego też zaleca się skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która posiada odpowiednie doświadczenie w zakładaniu tego rodzaju podmiotów.

Usługi prawne w toku działalności spółki z o.o.

Zmiany w KRS

Należy także pamiętać, że obsługa prawna spółki z o.o. nie ogranicza się tylko do pomocy przy jej rejestracji, ale jest niejednokrotnie niezbędna także na dalszych etapach jej funkcjonowania. Radca prawny może reprezentować spółkę przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, w tym między innymi zmian w umowie spółki, zmian w osobach wspólników czy członków zarządu.

Obsługa organów

Kodeks spółek handlowych nakłada na organy spółek liczne obowiązki związane z ich funkcjonowaniem i odbywaniem posiedzeń. Obsługa prawna spółek z o.o. obejmuje również obsługę organów i pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu przez wsparcie merytoryczne oraz sporządzanie i opiniowanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, w tym umów, regulaminów, uchwał zgromadzeń wspólników i innych organów spółki-Zarządu i Rady Nadzorczej jeśli została powołana w spółce z o.o.

Obsługa prawna zgromadzeń wspólników

Należy pamiętać, że spółka z o.o. posiada określone prawem obowiązki sprawozdawcze. Spółka ta ma obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe wskazujące roczny wynik finansowy spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki w danym roku. Oba dokumenty, o których mowa powyżej, powinny zostać zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zwołanie wymaga zachowania określonej formy i terminu. Zatwierdzone przez wspólników dokumenty wraz z uchwałami należy złożyć do repozytorium dokumentów finansowych w terminie 15 dni od ich zatwierdzenia. Dokumenty mogą zostać złożone także przez profesjonalnego pełnomocnika- radcę prawnego lub adwokata.

Procesy transformacyjne

Obsługa prawna spółki z o.o. może okazać się niezbędna także w związku z podjętym zamiarem jej przekształcenia, połączenia z inną spółką lub jej podziałem. Procesy te są złożone i nie należą do najłatwiejszych. Wymagają sporządzenia wielu dokumentów prawnych i księgowych (m.in. planu przekształcenia, sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia czy opinii biegłego rewidenta) oraz dodatkowych analiz, przede wszystkim pod kątem podatkowym, dlatego też wsparcie ze strony kancelarii prawnej może znacznie ułatwić i usprawnić ich przebieg.

Podwyższenie kapitału

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jako spółka kapitałowa daje możliwość szybkiego pozyskania nowych inwestorów. Wejście do spółki nowych inwestorów może nastąpić m.in. w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie nowych udziałów. Z reguły cały proces poprzedzony jest rozmowami z inwestorem, a także wiąże się z zawarciem różnych umów, w tym o zachowaniu poufności oraz określających zasady wejścia do spółki nowego wspólnika. Podwyższenie kapitału zakładowego w sp. z o.o., to proces składający się z kilku etapów, które z pomocą prawnika przebiegną sprawnie i bez komplikacji.

Zbycie udziałów

W toku funkcjonowania spółki, jej wspólnicy mogą być także zainteresowani zbyciem części posiadanych przez nich udziałów. Może się wydawać, że zbycie udziałów nie jest czynnością skomplikowaną, jednak należy pamiętać o kilku ważnych wymogach, których niezachowanie może prowadzić do nieważności umowy. Przede wszystkim umowa spółki może ograniczać możliwość zbycia udziałów przez wspólnika, co najczęściej przejawia się koniecznością uzyskania przez zbywającego wspólnika zgody spółki. Kolejnym ograniczeniem może być prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do nabycia sprzedawanych udziałów. Sama treść umowy także powinna zachowywać wymaganą przepisami formę- pisemną z podpisami poświadczonymi przez notariusza oraz zawierać odpowiednie oświadczenia stron, w tym m.in. o braku toczących się postępowań egzekucyjnych ze zbywanych udziałów. Wcześniejsza porada prawna dotycząca treści takiej umowy lub wymogów dotyczących procedury zbycia udziałów pozwoli na bezpieczne zbycie/nabycie udziałów spółki z o.o.

Spory sądowe

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że może dojść do sporów z innymi podmiotami. Profesjonalny pełnomocnik jakim jest radca prawny czy adwokat może reprezentować spółkę w postępowaniach przed sądami lub przed organami administracji. Udział pełnomocnika z pewnością pozwala ograniczyć stres związany z tego typu postępowaniami. Co do zasady zwiększa szanse na sprawną i skuteczną windykację lub obronę praw.

Spory wspólników

Niejednokrotnie zdarza się także tak, że w toku działalności spółki, wspólnicy przestają zgadzać się w zakresie prowadzanej działalności, a narastający konflikt nie pozwala na dalsze prowadzenie spółki. Wyspecjalizowane kancelarie prawne świadczą usługi nie tylko w zakresie sporów z kontrahentami czy klientami, ale także są w stanie pomóc wspólnikom w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach, w tym przez opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków. W efekcie rozejście wspólników nie powoduje paraliżu samej spółki i pozwala minimalizować straty dla samych wspólników.

Negocjowanie i sporządzanie umów

Wsparcie prawne przydatne jest także w bieżącej działalności przedsiębiorcy. Spółka z pewnością będzie zawierać umowy. Może przecież być zainteresowana zatrudnianiem pracowników. Oprócz tego najbardziej powszechne są umowy najmu lokalu do prowadzenia działalności, zlecenia czy o świadczenie usług. Kancelaria może uczestniczyć w negocjacjach z partnerami handlowymi, sporządzać i opiniować umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że konsultacje z zespołem prawnym powinny odbywać się przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, na etapie negocjacji związanych z konkretnym projektem lub umową. Niestety bardzo często klienci trafiają do nas zbyt późno, gdy muszą zmierzać się z konsekwencjami podjętych działań.

Doradztwo podatkowe

Niektóre sprawy nierzadko wymagają wsparcia ze strony specjalistów z innych dziedzin. Najczęściej są to doradcy podatkowi, którzy odpowiadają za przygotowanie indywidualnych opinii podatkowych w oparciu o konkretny stan faktyczny, a także sporządzają wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz opinii zabezpieczających.

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna przedsiębiorców może przybrać różne formy. Tak zwana stała obsługa prawna ma miejscy wówczas, gdy kancelaria ma zawartą z klientem umowę na określoną liczbę godzin w miesiącu w ramach, których za ustalonym wynagrodzeniem są dokonywane czynności prawne. Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest przede wszystkim do tych podmiotów, które potrzebują częstego wsparcia kancelarii. Obsługa może też odbywać się doraźnie, tylko gdy klient zleca określoną czynność do wykonania prawnikowi.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Może okazać się, że przedsiębiorca, z różnych względów, zdecyduje się na zamknięcie spółki. W takim przypadku może zdecydować się bądź na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego bądź też zbycie przedsiębiorstwa. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu zakończenie jej działalności i doprowadzenie do ustania jej bytu prawnego. Jest to proces długotrwały, który wymaga przygotowania wielu dokumentów, dlatego każda z tych czynności również powinna zostać poprzedzona stosowną analizą prawną i doradztwem w tym zakresie.

Obsługa prawna firm

Pojęcie obsługi prawnej jest bardzo szerokie, opisane powyżej czynności prawne są jedynie przykładami. W ramach świadczonych usług realizowane są także inne czynności, o które warto pytać. Świadomość zakresu świadczonych przez kancelarię usług jest niezwykle cenna, bowiem może okazać się tak, że problematyczne zagadnienie może zostać szybko rozwiązane przez prawnika.

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną spółek. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza Kancelaria mieści się we Wrocławiu, jednak wspieramy podmioty gospodarcze nie tylko z Wrocławia, ale także z Warszawy, Gdańska i Krakowa oraz innych miast Polski. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą kancelarią zapraszamy do kontaktu. Szczegółowy wykaz oferowanych przez nas usług znajdziesz w zakładce z ofertą.

autor: r.pr. Patrycja Jurczok-Garus

Przeczytaj również:

Zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego

Rada nadzorcza w spółkach akcyjnych – zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Założenie spółki z o.o.

Obsługa prawna inwestycji

    Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami    Ostatnie wpisy

    Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

    Aport do spółkiLikwidacja-SKA-lawboxfirm.com