Podwyższenie kapitału zakładowego w sp z o.o.

 Kategoria: SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Podwyższenie kapitału zakładowego w sp. z o.o. to proces składających się z kilku etapów począwszy od określenia kwoty o jaką kapitał ma zostać podwyższony aż do uzyskania postanowienia o wpisie tej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę, dzięki której twoja spółka zyska nowy kapitał.

Nowy inwestor czy dotychczasowi wspólnicy?

Pierwszym etapem jest ustalenie kwoty, o jaką dokonamy podwyższenia oraz osób, które wniosą wkład na pokrycie podwyższonego kapitału. Dlaczego to takie ważne? Jeśli w grę wchodzi nowy inwestor (nowy wspólnik), który dotychczas nie miał nic wspólnego ze spółką, to podwyższenia należy dokonać tworząc nowe udziały, które ten inwestor obejmie. Jeśli wkłady pochodzą od dotychczasowych wspólników bądź samej spółki, to podwyższenie kapitału może nastąpić poprzez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, co oczywiście nie wyklucza utworzenia nowych udziałów i ich objęcia przez dotychczasowych wspólników. W tej kwestii mamy dowolność. Ustalenie kwoty, o którą dokonamy podwyższenia ma istotne znaczenie również dla uprawnień dotychczasowych wspólników spółki.. Jeśli udziały obejmuje nowy inwestor należy zwrócić uwagę nie tylko na jego możliwości wniesienia wkładu w określonej wysokości, ale również faktyczną kontrolę nad spółką i strukturę udziałową, która ulegnie rozdrobnieniu. Tutaj z pomocą przyjdzie nam umowa spółki. Do określenia nowej liczby udziałów należy przenalizować postanowienia umowy spółki dot. większości przy głosowaniu, kworum i ewentualnego uprzywilejowania udziałów. Dopiero po takiej weryfikacji możemy stwierdzić, kto i w jakiej części będzie finalnie – już po dokonanym podwyższeniu kapitału – sprawować kontrolę nad spółką oraz ile nowych udziałów możemy stworzyć, aby ta kontrola została utrzymana na poziomie zadowalającym aktualnych wspólników.

Potrzebujesz pomocy przy analizie umowy spółki? Skontaktuj się z nami

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Art. 258 Kodeksu spółek handlowych daje wspólnikom prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników. O ile zatem prawo to nie zostało wyłączone w umowie spółki bądź w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego to wspólnicy będą mieli możliwość objęcia nowych udziałów w pierwszej kolejności. Z powyższego wynika, że w razie braku odmiennych postanowień umowy spółki (bądź uchwały o podwyższeniu) dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie – czyli w stosunku do swych dotychczasowych udziałów. Warto zatem wcześniej sprawdzić treść umowy spółki w tym zakresie.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie wspólników może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy – to tzw. tryb nieformalny, kiedy na zgromadzeniu wspólników obecne jest 100% kapitału zakładowego – wówczas, nie musimy stosować surowej procedury zawiadamiania wspólników o zgromadzeniu Drugi tryb – tzw. formalny przewiduje art. 238 ksh i polega na prawidłowym zaproszeniu wspólników. W takiej sytuacji, Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. O tym jak prawidłowo zwołać Zgromadzenie Wspólników pisaliśmy tutaj.
Warto zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa tzw. specustawa – czyli ustawa z dnia 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany również w Kodeksie spółek handlowych. W art. 238 ksh dodano § 3, który wskazuje na dodatkowe elementy treści zawiadomienia wspólników o zwołaniu Zgromadzenia, w sytuacji, w której udział w tym Zgromadzeniu następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodany przepis przewiduje, iż w takim przypadku zawiadomienie powinno zawierać również informacje o sposobie uczestniczenia w takim zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Notariusz – potrzebny czy niepotrzebny?

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w dwóch wariantach – albo poprzez zmianę umowy spółki albo na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Z zasady jakakolwiek zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. Odstępstwem od tej zasady jest podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki tj. dzięki wprowadzonemu uprzednio zapisu do umowy spółki, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego do określonej w tym zapisie kwoty i daty nie będzie stanowić zmiany umowy spółki. Ten sprytny zabieg, przemyślany jeszcze na etapie zakładania spółki, pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów i czasu. Pamiętać jednak należy, że ten tzw. uproszczony tryb podwyższenia kapitału odnosi się jedynie do podwyższenia wartości nominalnej lub objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników . W przypadku braku w/w zapisów w umowie spółki i/bądź pojawienia się nowego inwestora (wspólnika), wymagana będzie wizyta u notariusza w celu przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników obejmującego uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki. Po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego należy pamiętać o jeszcze jednym dokumencie. Chodzi o tzw. oświadczenia o objęciu udziałów (oraz ewentualnie o przystąpieniu do spółki) jakie muszą złożyć wspólnicy (nowi wspólnicy).

Potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu dokumentów? Napisz do nas

PCC od podwyższenia kapitału zakładowego

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 0,5 %. Jako podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy a za chwilę powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
Spółka może sama dokonać rozliczenia PCC, za wyjątkiem sytuacji, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmianę umowy spółki i w obecności notariusza.. W takiej sytuacji notariusz jest płatnikiem tego podatku, który może zostać pomniejszony o kwotę pobranej przez notariusza taksy notarialnej oraz podatku VAT. Od kwoty tej odliczyć można również opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze KRS oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie.
6. Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego
Podwyższenie kapitału zakładowego bez względu na to, czy jest dokonywana w trybie zmiany umowy spółki bądź w trybie uproszczonym wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, za pośrednictwem którego dokonuje się jednocześnie ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie podlega opłacie sądowej w kwocie 250 zł + 100 zł za ogłoszenie w MSiG, płatne łącznie, na odpowiednie konto bankowe sądu właściwego dla spółki.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu.

Autor: Ewelina Jasion

Skontaktuj się z naszym prawnikiem

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Likwidacja spółki akcyjnej krok po kroku

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka w Delaware – główne cechy, zalety i system podatkowy

    Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami    Ostatnie wpisy

    Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

    Tarcza antykryzysowa