Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Na naszym blogu mogliście już przeczytać kilka wpisów dotyczących przekształceń. Tym razem chcemy przybliżyć Wam przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści związane z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Z uwagi na fakt, że założenie i prowadzenie spółki cywilnej jest dosyć proste i nie wymaga spełnienia zbyt wielu formalności (przypomnijmy, że spółka cywilna to nic innego jak umowa zawarta między przedsiębiorcami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu), to taka forma prowadzenia działalności jest w dalszym ciągu w Polsce bardzo popularna. Jednak wraz z rozwojem działalności mogą pojawić się większe zobowiązania, które spowodują zwiększenie ryzyka związanego z jej prowadzeniem. Należy zatem pamiętać, że za zobowiązania spółki cywilnej odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem, w tym majątkiem prywatnym.

Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność może zaktualizować się po stronie członków zarządu. Jednak wówczas członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności w przypadkach uregulowanych w art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast odpowiedzialność wspólników co do zasady jest wyłączona i może powstać wyłącznie w kilku szczególnych sytuacjach, wyraźnie wskazanych w Kodeksie spółek handlowych (np. przypadki opisane w art. 13 k.s.h.). Trzeba jednak podkreślić, że wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, liczony od dnia przekształcenia.

Oprócz ograniczonej odpowiedzialności wspólników spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje także kilka innych korzyści, w tym możliwość pozyskania nowych inwestorów i dodatkowego kapitału, a także mechanizmów umożliwiających zbycie posiadanych udziałów, jak i całej spółki.

Należy jednak pamiętać, że prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko zalety. Chodzi tutaj głównie o kwestię podwójnego opodatkowania spółki kapitałowej, poprzez opodatkowanie samej spółki oraz opodatkowania dywidendy wypłacanej wspólnikom.

Wpływ przekształcenia na prawa i obowiązki

Warto wskazać, że prócz przekształcenia spółki cywilnej, istnieje również możliwość wniesienia przedsiębiorstwa w postaci spółki cywilnej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to jednak przekształcenie w inną formę prawną i rodzi zupełnie inne skutki prawne niż omawiana procedura przekształcenia. Przekształcenie ma tę zaletę, że nie dochodzi do likwidacji spółki cywilnej, gdyż mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej działalności gospodarczej. W efekcie spółce powstałej na skutek przekształcenia przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki, która została przekształcona.

Dzięki temu, na skutek przekształcenia, z mocy prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się stroną wszystkich zawartych umów i nie musi zawierać do nich aneksów (dotyczy to także umów o pracę zawartych z pracownikami). Zasada ta aktualna jest także na gruncie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki (z drobnymi wyjątkami dotyczącymi tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej, np. od dnia wpisu przekształcenia do KRS spółka będzie podlegała podatku dochodowemu od osób prawnych a nie od osób fizycznych). Spółka z o.o. zachowuje także numer NIP oraz REGON nadany spółce cywilnej. Spółce z o.o. co do zasady przysługiwać bedą również wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Każda opcja wymaga spełnienia innych warunków. Czy przekształcenie okaże się być najodpowiedniejszym trybem będzie zależało od okoliczności danego przypadku, w tym rozmiaru i charakteru działalności, a także potrzeb danego przedsiębiorcy i powinno zostać poprzedzone staranną analizą.

Procedura przekształcenia w spółkę z o.o. krok po kroku

Przechodząc do procesu przekształcenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, to wyróżnia się tryb pełny oraz uproszczony.

Z trybu uproszczonego można skorzystać wówczas, gdy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej są uprawnieni do prowadzenia jej spraw. Co do zasady, zgodnie z kodeksem cywilnym, każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia sprawy spółki cywilnej. Wspólnicy mogą jednak umówić się odmiennie przyznając to prawo jedynie niektórym wspólnikom, wówczas możliwe jest przekształcenie w trybie pełnym. Zatem przed wyborem trybu należy prześledzić zapisy umowy spółki i zweryfikować czy wszystkim wspólnikom przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki.

Warto podkreślić, że z dniem 1.03.2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie przekształceń, które mają na celu usprawnienie całego procesu. Wśród zmian można wyróżnić przede wszystkim brak obowiązku sporządzania opinii przez biegłego rewidenta, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z procesem przekształcenia i jego przyspieszenie. Obowiązek ten pozostał jedynie w odniesieniu do przekształceń w spółkę akcyjną oraz w przypadkach, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą przekształca się w jednoosobową spółkę kapitałową.

Tryb pełny

 1. W pierwszej kolejności w celu dokonania przekształcenia należy przygotować plan przekształcenia wraz załącznikami, tj.:
 • projektem uchwały w sprawie przekształcenia,
 • projektem umowy spółki z o. o.,
 • sprawozdaniem finansowy sporządzonym dla celów przekształcenia.
 1. Następnie należy zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Wspólnicy powinni być zawiadomieni dwukrotnie, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Jednocześnie wspólnikom należy umożliwić zapoznanie się z planem przekształcenia oraz jego załącznikami.
 2. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała ta musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
 3. Następną ważną zmianą wprowadzoną w zakresie przekształceń jest to, że w chwili obecnej nie ma obowiązku zawarcia umowy spółki przekształcanej. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie jej organów. Niewątpliwe pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z zawarciem takiej umowy.
 4. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy złożyć wniosek o rejestrację przekształcenia w KRS.

Tryb uproszczony

W przypadku trybu uproszczonego przekształcenia, w odróżnieniu, do trybu pełnego:

 • nie trzeba sporządzać planu przekształcenia;
 • nie jest wymagane zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
 • nie muszą zostać zachowane procedury w zakresie umożliwienia wspólnikom wglądu do dokumentów spółki.

Koniecznym jest natomiast sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia, projektu umowy spółki z o. o., sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia oraz podjęcie uchwały o przekształceniu, a następnie rejestracja przekształcenia w KRS.

Niezależnie od trybu, spółka przekształcana (spółka cywilna) stanie się spółką przekształconą (spółką z o.o.), z chwilą wpisu tej ostatniej do rejestru przedsiębiorców. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Wspólnicy powinni jednak złożyć wniosek wykreślenie spółki cywilnej z rejestru CEIDG.

Obecnie na mocy art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej (a nie tylko uczestniczący w przekształceniu) stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesach przekształceniowych.

Jeśli zainteresował Was powyższy temat, to zapraszamy do kontaktu.

Autor: Patrycja Jurczok

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

Podział majątku likwidowanej spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o.

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami  Ostatnie wpisy

  Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

  założenie spółki komandytowo akcyjnejLikwidacja spółki akcyjnej