Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spis treści
Spis treści [hide]

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową? Jakie są zagrożenia oraz korzyści – takie pytania dostajemy często od naszych przyszłych klientów. Jeśli Wy również zastanawialiście się nad tym czy przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową, to niniejszy artykuł powinien przybliżyć Wam najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Przepisy kodeksu spółek handlowych, a dokładnie art. 26 § 4 oraz art. 551, przewidują możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Do takiego przekształcenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową.

Model przekształcenia z wykorzystaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najczęściej wybierany model to przekształcenie w spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami pozostali dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej (o tym, dlaczego warto zdecydować się na przekształcenie w spółkę komandytową pisaliśmy tutaj). W tym miejscu można jedynie przypomnieć, że taka forma prawna pozwala ograniczyć odpowiedzialność dotychczasowych wspólników spółki cywilnej za zobowiązania spółki komandytowej, bowiem to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem, a pozostali wspólnicy – czyli komandytariusze zasadniczo do wysokości sumy komandytowej.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową – tryb uproszczony

Zgodnie z art. 582 kodeksu spółek handlowych przekształcenie spółki cywilnej może zostać przeprowadzone w trybie uproszczonym. Powyższe wynika z faktu, że w przypadku przekształcenia spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Dzięki temu nie ma potrzeby sporządzania niektórych dokumentów (m.in. planu przekształcenia, sprawozdania finansowego na potrzeby przekształcenia, nie jest konieczna wycena składników majątku spółki cywilnej, ani nie ma obowiązku poddania jej badaniu przez biegłego rewidenta), co pozwala na przyspieszenie całego procesu.

Jak wyżej wskazano, przekształcenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić tylko w odniesieniu do spółki, w której wszyscy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki. Dlatego też jeszcze przed przystąpieniem do przekształcenia należy sprawdzić umowę spółki cywilnej, czy uprawnia ona wszystkich wspólników do prowadzenia spraw spółki. Jeśli nie, wspólnicy będą musieli najpierw sporządzić aneks do umowy spółki cywilnej w celu dokonania potrzebnych zmian. W przeciwnym razie skorzystanie z procedury uproszczonej nie będzie możliwe.

Jeśli przekształcenie następuje w trybie uproszczonym, to w dalszej kolejności wspólnicy spółki cywilnej, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jeśli został przyjęty model, w którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem) podejmują uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową oraz przyjmują umowę spółki komandytowej. Oba dokumenty wymagają formy aktu notarialnego.

Ważne jest to, że za przekształceniem muszą opowiedzieć się wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgoda na przekształcenie nie oznacza konieczności pozostania w spółce przekształconej. Wspólnikowi, który nie złoży stosownego oświadczenia, będzie przysługiwało prawo do rozliczenia się ze spółką przekształcaną.

Podpisane dokumenty należy załączyć do wniosku przygotowanego na odpowiednich formularzach w celu zgłoszenia przekształcenia do rejestru przedsiębiorców. Od wniosku należy także uiścić opłatę sądową. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową następuje w momencie wpisu przekształconej spółki do rejestru.

Należy także pamiętać by po wpisaniu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców wykreślić dotychczasowych wspólników spółki cywilnej z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, a jeśli w dalszym ciągu będą oni prowadzić inną niezależną działalność, to odpowiednio zmodyfikować dane objęte wpisem.

Sukcesja praw i obowiązków oraz wpływ przekształcenia na majątek

Jednym z pozytywnych aspektów przekształcenia jest fakt, że spółka komandytowa przejmuje co do zasady wszystkie prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej, co oznacza w praktyce, że nie ma konieczności zawierania nowych umów z dotychczasowymi kontrahentami, bowiem spółka powstała z przekształcenia stanie się stroną takich umów z mocy prawa. Spółce przekształconej przysługiwać będą także wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Jednocześnie, co istotne, majątek spółki cywilnej nie ulega likwidacji i zwrotowi dotychczasowym wspólnikom, lecz staje się majątkiem spółki komandytowej, która będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową skutki podatkowe

Jeśli chodzi o skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, to nie powoduje ono u wspólników będących osobami fizycznymi powstania przychodu
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji
u wspólnika przekształcanej spółki cywilnej nie powstanie zobowiązanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na gruncie podatku od czynności prawnych przekształcenie spółki cywilnej wywoła skutki, jeżeli w wyniku przekształcenia zwiększy się dotychczasowy majątek spółki.

Cały proces nie będzie opodatkowany również podatkiem VAT. Co więcej, w związku z kontynuowaniem działalności nie zachodzi potrzeba zgłaszania zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, ani też wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT przekształcanej spółki cywilnej. Jednocześnie nowa spółka komandytowa będzie miała ten sam numer NIP i REGON co spółka cywilna. W celu uzyskania większej ilości informacji odsyłamy również do poradnika: https://www.biznes.gov.pl/pl

Jeśli zainteresował Cię powyższy temat, myślisz o tym by przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową, zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy Ci krok po kroku przejść przez cały proces.

Autor: Patrycja Jurczok

Przeczytaj także:

Obsługa prawna spółek

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

sukcesjaSpółka komandytowa