POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://lawboxfirm.com/

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona na potrzeby i w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://lawboxfirm.com/ oraz jej podstron (dalej zwane łącznie Stroną internetową) oraz klientów kancelarii lub osób zainteresowanych usługami kancelarii przez LAWBOX OLSZAR, JURCZOK-GARUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu.

Wskazujemy, że LAWBOX OLSZAR, JURCZOK-GARUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą LAWBOX OLSZAR, JURCZOK-GARUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 7, II p., 50-043 Wrocław, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893931, REGON: 3886689120, NIP: 8971890727.

 2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: office@lawboxfirm.com.

Administrowanie danymi osobowymi

  1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator na każde Państwa żądanie zapewnia możliwość uaktualniania danych, a wszelkie nieaktualne, bądź nieprzydatne dane są przez niego usuwane. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych.

  2. Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej, podczas Państwa aktywności na Stronie internetowej, w szczególności przy wypełnieniu formularza kontaktowego.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

   1. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:

– imię,

– adres e-mail,

– numer telefonu.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnym zakresie, celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Strony internetowej Państwo korzystają lub jaki zakres usług zlecaj Państwo do wykonania przez kancelarię. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które są mu niezbędne do realizacji danego celu. Dane osobowe niezbędne do realizacji danego celu będą każdorazowo wskazywane jako obowiązkowe. Samo przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga podawania Państwa danych osobowych.

 1. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej mogą być przetwarzane dodatkowe dane:

a) dotyczące urządzenia, przy użyciu którego korzystają Państwo ze Strony internetowej, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki internetowej, czas dostępu czy typ systemu operacyjnego, dane dotyczące sesji, a także dane nawigacyjne, w tym informacje o aktywności na Stronie internetowej i na poszczególnych podstronach, w tym o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez Państwa na naszej Stronie internetowej;

b) informacje zawarte w plikach Cookies lub innych podobnych technologiach, w tym zawarte w narzędziach Google Analytics, Google Tag Manager, Pixel Facebook.

Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania, usprawnienia i lepszego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostarczania bardziej dopasowanych usług, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii. Szczegółowa informacja o działaniu plików Cookies oraz innych podobnych technologii znajduje się poniżej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

 1. zawarcia i prawidłowego wykonania umowy z Administratorem, w tym umowy o świadczenie przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym telefoniczne, przesłane na adres mailowy/pocztowy Administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz prowadzenie dalszej korespondencji w odpowiedzi na tak przesłane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym rozpatrzenia Państwa reklamacji, realizacji wymaganych przepisami prawa rozliczeń księgowych i podatkowych, w tym wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż, realizację usługi oraz wystawienia innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami jakie mogą mieć Państwo i Administrator w stosunku do siebie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora w celu rozwoju Strony internetowej, ułatwienia oraz poprawy jakości korzystania ze Strony internetowej oraz w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do Państwa preferencji, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. obsługi profili Administratora na portalach społecznościowych Instagram, Facebook i LinkedIn pod nazwą „LawBox Firm” w celu komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, komentarze, reakcje lub prywatne wiadomości, jak również w celach statystycznych i analitycznych oraz reklamowych, w tym informowania o organizowanych wydarzeniach i usługach oferowanych przez Administratora, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyżej wskazanych celów, tj:

  1. przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz realizacji wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych.

  2. jeśli kontaktują się Państwo z Administratorem poprzez e-mail, telefon, formularz kontaktowy lub w inny sposób w celu przesłania zapytania, podane przez Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do odpowiedzi na Państwa pytania, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej niż przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w związku z zawartą z Państwem umową lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  5. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli zostanie on uznany za uzasadniony.

  6. dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

  7. dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z posiadaniem przez Administratora profili na portalach społecznościowychFacebook, Instagram oraz LinkedIn do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Usuwamy dane osobowe, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymogi dotyczące dalszego przechowywania takich danych osobowych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane niektórym naszym podwykonawcom, na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych i wyłącznie w celu realizacji usług przez tych podwykonawców (tzw. podmiotom przetwarzającym), w szczególności do obsługujących nas firm: księgowych, informatycznych (obsługujących Stronę internetową i zapewniających jej funkcjonowanie), w tym dostawców systemów informatycznych oraz usług hostingu oraz do wszelkich instytucji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim do Urzędów Skarbowych oraz do:

Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irlandia – w związku z korzystaniem z usługi Facebook Pixel, posiadaniem na Stronie internetowej wtyczek Facebooka oraz Instagrama;

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia- w związku z posiadaniem na Stronie internetowej wtyczek LinkedIn;

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics).

Katalog odbiorców Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zależy przede wszystkim od Państwa aktywności na Stronie internetowej oraz od tego, czy zdecydują się Państwo zalecić świadczenie usług Kancelarii.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie w zakresie wskazanym przez Administratora jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, w tym do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, a także do skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej, która wymaga podania tych danych.

Niepodanie stosownych danych osobowych spowoduje, że Administrator w szczególności:

– nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy,

– nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytanie,

Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie dodatkowych opcjonalnych zgód.

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów i posiadanie przez nie części infrastruktury teleinformatycznej poza granicami EOG:

Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA podmiot, który odpowiada za działalność portalu społecznościowego Facebook i Instagram- deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO, m. in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Inc oraz środków ich ochrony można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu na Stronie internetowej. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresemhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do Państwa danych osobowych w każdej chwili oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania Państwa danych osobowych;

  3. usunięcia Państwa danych osobowych;

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:

– z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją-jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, w tym dokonuje profilowania, np. prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienia korzystania ze Strony internetowej. Jeżeli Administrator nie wykaże, że istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub nie wykaże podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, to Państwa dane osobowe, wobec przetwarzania których, wnieśli Państwo sprzeciw zostaną usunięte.

– jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

  1. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

–  w przypadku kwestionowania prawdziwości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, gdy Państwo sprzeciwią się ich usunięciu żądając w zamian ich ograniczenia;

– w przypadku kiedy nie są one już potrzebne Administratorowi do celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– w przypadku wniesienia sprzeciwu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub umowy z Państwem zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  1. otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego tj. prawo do przenoszenia danych;

  2. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

  3. wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, z wyłączeniem prawa wskazanego w pkt. 7) prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem mailowym: office@lawboxfirm.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, tj.:

LawBox Olszar, Jasion, Jurczok spółka komandytowa

ul. Podwale 7/ 2p.

50-043 Wrocław

Odpowiedź na zapytanie bądź żądanie skierowane do Administratora zostanie udzielona w formie odpowiadającej formie, w której zapytanie/żądanie zostało wysłane do Administratora, chyba że zażądacie Państwo innej formy odpowiedzi, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Administratora zapytania/żądania. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub ich liczby termin ten Administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące, o czym informuje Państwa w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Bezpieczeństwo Strony internetowej

Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszane lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do Państwa danych.

W przypadku, gdy Strona internetowa będzie zawierała linki do stron osób trzecich wskazujemy, że Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Portale społecznościowe

Administrator posiada profile na portalach społecznościowych: LinkedIn, Facebook oraz Instagram. Administratorem Państwa danych na profilu LawBox Firm na Facebooku, Instagramie oraz LinkedIn jest LawBox Olszar, Jasion, Jurczok spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 7/2p., 50-043 Wrocław.

W związku z posiadaniem profili na wskazanych powyżej portalach społecznościowych, Administrator może przetwarzać udostępnione przez Państwa na tych portalach dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz inne informacje ogólne, które zostały umieszczone przez Państwa na Państwa profilach i zostały oznaczone jako publiczne lub zostały udostępnione Administratorowi w inny sposób (np. w wiadomości wysłanej przez Messenger). Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych na profilach Administratora na portalach społecznościowych oraz Państwa uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dodatkowo Strona internetowa wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych LinkedIn, Facebook oraz Instagram. Wtyczki te znajdują się pod przyciskami z logo danego portalu społecznościowego. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy klikną Państwo na odpowiedni przycisk z logo. Po kliknięciu w ikonę danej wtyczki zostaną Państwo odesłani do strony danego portalu społecznościowego. Następnie mają Państwo możliwość kliknięcia polubienia lub obserwowania profilu Administratora. Od momentu kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego. Administrator zaznacza, że niniejsza Polityka prywatności nie stanowi kompleksowej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników LinkedIn, Facebook oraz Instagrama. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na danym portalu społecznościowym.

W związku z posiadaniem profili na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram oraz wtyczkami tych portali społecznościowych zawartymi na Stronie internetowej, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych, współadministratorem Państwa danych osobowych wraz z Administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited).

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk
Państwa aktywności na profilach Administratora oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych powyżej celach obejmuje:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło
naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Państwa danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych powyżej celach obejmuje:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora
celów przetwarzania;

Meta Platforms Ireland Limited udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk
strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych
zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze
wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania danych jest irlandzka
Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych
przypadkach).
Więcej informacji dotyczących wzajemnych uzgodnień pomiędzy współadministratorami można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pliki Cookies i inne podobne technologie

  1. Strona internetowa Administratora stosuje tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli informacje zapisywane przez serwery na Państwa urządzeniu końcowym użytym w celu przeglądania treści Strony internetowej, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Informacje zebrane za pomocą plików Cookies pomagają poprawiać jakość działania Strony internetowej, dostosowywać oferowane przez nas produkty i usługi do Państwa indywidualnych preferencji, pozwalają opracować ogólne statystyki odwiedzin Strony internetowej oraz oglądalności poszczególnych treści (Google Analytics), oraz umożliwiają utrzymywanie Państwa sesji. Pliki Cookies mogą być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności na Stronie internetowej.

  3. Wskazujemy, że możemy również używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Strony internetowej.

  4. Strona internetowa Administratora stosuje następujące rodzaje plików Cookies:

a) „niezbędne” pliki Cookies umożliwiające przeglądanie Strony internetowej i korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. zakładanie konta. Bez tych plików Cookies Storna internetowa nie działałby poprawnie;

b) „funkcjonalne” pliki Cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.;

c) „analityczne” pliki Cookies umożliwiające monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie.

  1. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać Państwa bezpośredniej identyfikacji oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Państwa przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  2. Mają Państwo możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania plików Cookies i w każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do Państwa urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to jednak powodować brak lub ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności Strony internetowej.

  3. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę na pliki Cookies. Daje to Państwu możliwość kontroli nad plikami Cookies.

  4. Stronia internetowa korzysta z narzędzia Facebook Pixel w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Pixel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Państwo na Stronie oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób. Jest umieszczony na Stronie w celu lepszego dopasowania do Państwa preferencji reklam wyświetlanych na Facebooku i w sieci partnerskiej Facebooka.

  5. Administrator wykorzystuje na Stronie internetowej narzędzie Google Analytics w celach analitycznych. W kodzie Strony internetowej został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają, odwiedzanych podstronach, czasie spędzonym na Stronie internetowej i jej podstronach, przejściach pomiędzy podstronami, źródle, z którego przeszli Państwo do Strony internetowej.

  6. Każda Państwa wizyta na Stronie internetowej jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP, informacja o przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają w trakcie przeglądania Strony internetowej oraz o podstronach, które Państwo odwiedzają w czasie wizyty na Stronie internetowej. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Strony internetowej oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać ze Strony internetowej i nie przesyłać danych osobowych.

 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub zmieniana z przyczyn organizacyjnych lub prawnych w celu zapewnienia Państwu aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od momentu ich publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości podstrony.

 3. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od 01.01.2023 r.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać