STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

ZAKŁADANIE ORAZ OBSŁUGA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

  • pełne doradztwo prawne w trakcie zakładania fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowanie aktu fundacyjnego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu rejestrowym, jak również nadzorowanie procesu rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń oraz ich organów),

  • doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji,

  • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analiza i dostosowanie postanowień statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu dokonania wpisu fundacji bądź stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. rozpoczęcie działalności gospodarczej),

  • prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i zgłaszania zmian danych fundacji bądź stowarzyszenia i ujawnienia ich w rejestrze,

  • przygotowanie zmiany danych we właściwym rejestrze dla stowarzyszeń i fundacji,

  • zakończenie działalności stowarzyszeń i fundacji.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać