Oferta kancelarii - Lawbox Firm

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

ZAKŁADANIE ORAZ OBSŁUGA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

  • pełne doradztwo prawne w trakcie zakładania fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowanie aktu fundacyjnego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu rejestrowym, jak również nadzorowanie procesu rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń oraz ich organów),

  • doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji,

  • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analiza i dostosowanie postanowień statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu dokonania wpisu fundacji bądź stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. rozpoczęcie działalności gospodarczej),

  • prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i zgłaszania zmian danych fundacji bądź stowarzyszenia i ujawnienia ich w rejestrze,

  • przygotowanie zmiany danych we właściwym rejestrze dla stowarzyszeń i fundacji,

  • zakończenie działalności stowarzyszeń i fundacji.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać