nasza oferta

Klienci Biznesowi

1. ZAKŁADANIE I BIEŻĄCA OBSŁUGA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tworzenie spółek prawa handlowego, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
 • obsługa korporacyjna spółek obejmująca przede wszystkim:
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów)
  • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców.
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych
 • obsługa organów spółek i pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach, w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków,
 • procesy transformacyjne spółek: przekształcenia, połączenia, podziały, likwidacje oraz opracowywanie innych form reorganizacji spółek bądź restrukturyzacji już istniejących podmiotów, w tym opracowywanie wszelkich dopuszczalnych struktur biznesowych z wykorzystaniem spółek prawa handlowego dla urzeczywistnienia celów założonych przez klienta,
 • przekształcenie przedsiębiorcy (jednoosobowej działalności gospodarczych) w spółkę kapitałową,
 • audyt prawny (due diligence),
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami,
 • kompleksowa pomoc we wdrożeniu RODO, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji zapewniającej prawidłową ochronę danych osobowych.

2. ZAKŁADANIE ORAZ OBSŁUGA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

 • pełne doradztwo prawne w trakcie zakładania fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowanie aktu fundacyjnego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu rejestrowym, jak również nadzorowanie procesu rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń oraz ich organów),
 • doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji,
 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analiza i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu dokonania wpisu fundacji bądź stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i zgłaszania zmian danych fundacji bądź stowarzyszenia i ujawnienia ich w rejestrze,
 • zakończenie działalności stowarzyszeń i fundacji.

3. OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

 • przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect, w tym w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz analiza i wprowadzenie koniecznych zmian do umów bądź statutów spółek przed wejściem na rynek publiczny
 • kojarzenie inwestorów oraz pomoc w pozyskaniu finansowania

Ponadto oferujemy także:

 • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego,
 • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego,
 • doradztwo prawne dla startupów obejmujące w szczególności: negocjacje, przygotowanie i analizę dokumentów inwestycyjnych, opracowanie założeń programu opcyjnego i jego wdrożenie, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie interesów zarówno założycieli jak i inwestorów.

4. DORADZTWO PODATKOWE

W ramach kompleksowego wsparcia naszych Klientów zapewniamy:

 • pomoc w budowaniu zagranicznych struktur podatkowych,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz opinii zabezpieczających,
 • przygotowywanie indywidualnych opinii podatkowych w oparciu o konkretny stan faktyczny.

5. ZNAKI TOWAROWE- REJESTRACJA PRAWA OCHRONNEGO

W ramach dbałości o interesy naszych Klientów oferujemy pomoc w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy będący logo czy też hasłem przewodnim Państwa firm. Znaki towarowe graficzne, słowne i słowno-graficzne rejestrujemy w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w ramach procedury międzynarodowej (WIPO) a cały proces od złożenia wniosku po udzielenie ochrony prawnej prowadzony jest i nadzorowany przez naszych, wyspecjalizowanych w tej procedurze prawników. Na skutek dokonania odpowiednich rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy możecie uzyskać Państwo ochronę w wybranych przez siebie Państwie.

Przed każdym złożeniem wniosku dokonujemy wstępnej kontroli zdolności ochronnej znaku towarowego, jak również pomagamy przyporządkować towary i usługi, które mają zostać objęte ochroną zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska).

Oferujemy również pomoc w postępowaniach sprzeciwowych, w tym w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody.

6. POZOSTALI SPECJALIŚCI

Dla zapewnienia jak najdalej idącego komfortu i kompleksowej obsługi naszych Klientów wśród naszych specjalistów znajdą Państwo:

 • biegłego rewidenta, którego obecność jest wymagana zwłaszcza w trakcie przeprowadzania procesów transformacyjnych spółek,
 • rzeczoznawcę niezbędnego w zakresie przeprowadzania wycen przedsiębiorstw oraz udziałów i akcji w spółkach,
 • obsługę księgową (polską i zagraniczną).

Na stałe współpracujemy z kancelariami notarialnymi usytuowanymi w różnych miastach Polski, dzięki czemu bez względu na siedzibę przedsiębiorcy będzie możliwe sprawne i szybkie przeprowadzenie czynności wymagającej obecności notariusza.

W ramach naszego wsparcia prawnego, zwłaszcza w ramach obsługi inwestycji zagranicznych bądź rejestracji spółek z kapitałem zagranicznym zapewniamy pomoc tłumaczy przysięgłych różnych języków obcych.

Obsługa zagraniczna

1. Zakładanie spółek za granicą

Każdorazowo chcemy spełnić oczekiwania naszych Klientów w zakresie zakładania spółek w zagranicznych jurysdykcjach. W zależności od planowanego przedsięwzięcia biznesowego, doradzamy Klientom w zakresie wyboru odpowiedniego kraju prowadzenia takiej działalności. Każdorazowo wybór poprzedzony jest konsultacją prawną obejmującą również analizę pod kątem podatkowym. Dzięki wieloaspektowemu podejściu nasi Klienci zanim jeszcze założą zagraniczną spółkę, mogą w pełni poznać prawne aspekty związane z jej prowadzeniem.Zalet jakie wiążą się z założeniem spółki za granicą jest bardzo wiele począwszy od rozszerzenia prowadzonej działalności i wejście na nowe rynki przez optymalizację kosztów prowadzenia takiej działalności. Niejednokrotnie „rodzima” spółka zarejestrowana w danym kraju może spotkać się z większą akceptacją i pewnością przez zagranicznych kontrahentów.
Rejestracja spółki zagranicznej jest zróżnicowana, a proces każdorazowo zależny od danego kraju. Dlatego warto skorzystać z pomocy osób posiadających odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Nasza kancelaria każdorazowo przeprowadza proces rejestracji kompleksowo, począwszy od przedstawienia wymaganych dokumentów w procesie rejestracji poprzez przygotowanie dokumentacji rejestrowej spółki. Przy rejestracji spółki, jak również i w toku późniejszej obsługi spółki dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci w sposób pełny otrzymywali wsparcie jakiego potrzebują. Dzięki dużemu zaangażowaniu i opiece jaką oferujemy, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym Klientom szeroką gamę usług dopasowanych do ich potrzeb.
Poniżej prezentujemy kraje w których najczęściej prowadzimy rejestrację spółek:

[ult_hotspot main_img=”id^528|url^https://lawboxfirm.com/wp-content/uploads/2018/02/map.png|caption^null|alt^null|title^map|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”15.957806859205775,37.96692404006678″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Irlandia – Kwota wolna od podatku dla osób fizycznych wynosi 16.500 € . Możliwość zwolnienia z CIT dla nowo założonych spółek przez okres 3 lat, gdy dochód nie przekroczy 40.000 EUR na rok. Minimum formalności związanych z prowadzeniem spółki dla dyrektora.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”15.957806859205775,39.59202838063439″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Wielka Brytania – Kwota wolna od podatku dla osób fizycznych wynosi 11.000 £. Przedsiębiorca ma obowiązek uiszczenia podatku od dywidendy, gdy roczny zysk z dywidendy przekroczy 5.000 £. Powyżej tego pułapu od podatek wynosi od 7,5 % do 38,1 %. Minimum formalności związanych z prowadzeniem spółki dla dyrektora[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”18.090027075812273,40.90150250417362″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Holandia – W przypadku, gdy kwota opodatkowania będzie mniejsza niż 200.000 EUR to stawka podatku od dochodów od osób prawnych wynosi będzie 20 %, powyżej 200.000 EUR stawka wynosi 25 %, możliwość zwolnienia do 5 % z dochodów z licencji (innovation box).[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”19.90072202166065,42.030989148580964″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Luksemburg – Stawka podstawowa podatku VAT to 17%, a obniżona 8%.  Podatek od dywidend wynosi 15%. Wypłata dywidend na rzecz zagranicznej spółki może być zwolniona z podatku pobieranego u źródła, jeżeli spółka zagraniczna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej
dywidendę  (lub akcji o wartości nabycia co najmniej 12 mln €) za nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”16.76386443661972,43.811074918566774″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Czechy – Podatek od osób prawnych wynosi 19%. Brak podatku od czynności cywilnoprawnych. Elektroniczna komunikacja z urzędami.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”28.824458483754512,49.535684474123535″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Cypr – Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 12,5%. Stawka ma zastosowanie do wszystkich dochodów osiągniętych przez Cypryjskich Rezydentów Podatkowych bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast
Spółki, które:
– nie mają zarządu na Cyprze (mimo, ze są zarejestrowane na Cyprze) oraz
– są zarządzane i kontrolowane z Cypru, ale nie mają tam siedziby i nie prowadzą tam działalności gospodarczej nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT. Dochody z zysków kapitałowych, dywidend sprzedaży instrumentów finansowych są zwolnione z podatku.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”27.57220216606498,38.46775876460768″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Gibraltar – Nie ma podatku od zysków kapitałowych, podatku od nieruchomości, spadków oraz darowizn. Nie ma również podatku VAT. Dochód uzyskany z działalności prowadzonej poza Gibraltarem nie podlega opodatkowaniu. Dotyczy to spółek, które mają siedzibę na Gibraltarze, jednakże są własnością i są kontrolowane przez podmioty nie będące rezydentami Gibraltaru.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”26.793772563176894,43.976940734557594″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Malta – Możliwość obniżenia podatku CIT przy wykorzystaniu polskiej spółki komandytowej. Przyjazne prawo przyciągające inwestorów zagranicznych.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”20.605821299638986,43.809995826377296″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Słowacja – Począwszy od 2017 r. dywidendy podlegają stawce podatkowej w wysokości 7%. Jednak wyższa stopa procentowa (35%) znajdzie zastosowanie do dywidend osiąganych w krajach znajdujących się na czarnej liście (które najczęściej są państwami nie będącymi stronami traktatów międzynarodowych).[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”24.944395017793592,18.02289603960396″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]USA/Delaware – Podatek dochodowy nie jest pobierany od spółek, które nie prowadzą działalności w Delaware, zagraniczni udziałowcy nie muszą płacić podatku od udziałów. Szybka rejestracja spółki. Brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”24″ icon_color=”#ad974e” tooltip_custom_color=”#fcfcfc” tooltip_custom_bg_color=”#ad974e” tooltip_width=”400″ hotspot_position=”37.95126353790614,74.02441569282136″ tooltip_padding=”padding-top:10px;padding-right:2px;padding-bottom:10px;padding-left:2px;”]Hong Kong – Zyski z działalności osiąganej poza Hongkongiem opodatkowane są stawką 0 %, brak podatku od zysków kapitałowych i odsetek, brak podatku VAT. Szybka procedura rejestracji spółki.[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

2. ODDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH.
PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH.

Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649). Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w w/w ustawie.

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni w zdaniu poprzednim mogą, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Przeciwnie niż w przypadku tworzenia spółki, utworzenie oddziału nie wymaga wpłaty kapitału zakładowego. Jest to niewątpliwa zaleta, niemniej jak wskazano wyżej oddział stanowi jedynie organizacyjnie wyodrębnioną część przedsiębiorcy i nie posiada on osobowości prawnej.

Odmiennie niż oddział, zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich siedziby do promocji gospodarki tego państwa, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa.

Nasza kancelaria w ramach procesu tworzenia doradza w zakresie odpowiedniej formy prawnej zamierzonego przedsięwzięcia. Przygotowujemy pełną dokumentację wymaganą w ramach danego postępowania oraz prowadzimy postępowanie przed właściwymi rejestrami i innymi urzędami.

3. Znaki towarowe

Zapewniając kompleksową obsługę naszym zagranicznym Klientom, jak również polskim przedsiębiorcom działającym poza granicami kraju oferujemy możliwość rejestracji znaków towarowych na arenie międzynarodowej począwszy od wybranych krajów Europy, całego terytorium Unii Europejskiej (EUIPO), Stanów Zjednoczonych Ameryki (WIPO) kończąc na procedurze międzynarodowej. Cały proces prowadzony jest i nadzorowany przez naszych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników o obejmuje udzielenie ochrony prawnej na znaki towarowe graficzne, słowne i słowno-graficzne.

Dzięki rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy możecie uzyskać Państwo ochronę w wybranych przez siebie Państwie, a co za tym idzie logo czy nazwa Państwa firmy nie będzie mogła zostać skopiowana lub  modyfikowana i wprowadzona do obrotu przez podmioty konkurencyjne. Przed każdym złożeniem wniosku dokonujemy wstępnej kontroli zdolności ochronnej znaku towarowego, jak również pomagamy przyporządkować towary i usługi, które mają zostać objęte ochroną zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska).

Zakres naszych usług obejmuje również pomoc w postępowaniach sprzeciwowych,
w tym w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody. Na życzenie klienta monitorujemy nowo zgłaszane wnioski, reagując tym samym na próby naruszenia prawa ochronnego do znaku przez inne podmioty.

4. Pomoc w otwieraniu zagranicznych rachunków bankowych

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obsłudze Klientów chcących rozpocząć prowadzenie swojego biznesu poza granicami naszego kraju pokazuje jak ważne jest wsparcie przy kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do założenia zagranicznego konta bankowego (indywidualnego bądź dla spółki). Mając na względzie zwłaszcza dotychczasowe zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, Counter Terrorist Financing) wiemy jak ważne jest przygotowanie dokładnej dokumentacji wymaganej przez instytucje bankowe.

Wiemy również jak ważny jest bieżący kontakt z bankiem, zwłaszcza w zakresie dokładnego przedstawienia zakresu działalności (obecnej lub planowanej) przedsiębiorcy oraz jak istotne jest przedstawienie uzasadnienia i celu posiadania rachunku bankowego w danym kraju.
Z uwagi na zachodzące zmiany wskazujemy, że większość banków (niezależnie od jurysdykcji) – przed decyzją zezwalającą na otwarcie zagranicznego rachunku bankowego – wymaga osobistego stawiennictwa celem poznania osób reprezentujących spółkę lub osób będących jej rzeczywistymi beneficjentami.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i pomocy w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Klienci Indywidualni

Nie zapominamy także o potrzebach Klientów indywidualnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie obejmującym pełną pomoc w sprawach prywatnych, w tym w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa spadkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych (dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań za szkody na osobie oraz w mieniu)
 • dochodzenia roszczeń z różnych tytułów na drodze sądowej i w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać