PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH I LIKWIDACJE

Przekształcenia spółek:

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi i przeprowadzania procesów przekształcania spółek handlowych, spółek cywilnych oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową- spółką z o.o., spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną.
Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
 • przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • przekształcenia spółki kapitałową w spółkę kapitałową
 • przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • przekształcenia spółki cywilnej

Kompleksowość naszej obsługi prawnej w toku procesu przekształcenia polega w szczególności na:

 • analizie zdolności przekształceniowej danego podmiotu i opracowania modelu adekwatnego dla każdego Klienta, w tym także wybór docelowej formy prawnej odpowiedniej do prowadzonej działalności i potrzeb naszego Klienta,
 • bieżąca konsultacja prawna w zakresie prowadzenia działalności w docelowej formie prawnej,
 • przygotowanie projektu wszystkich niezbędnych dokumentów w toku przekształcenia, w tym planu przekształcenia oraz nadzorowanie przygotowania części księgowej (w szczególności sprawozdania dla celów przekształcenia),
 • jeśli zajdzie taka potrzeba – przygotowanie wniosku o wyznaczenie biegłego i współpraca z biegłym rewidentem,
 • przygotowanie projektów aktów notarialnych wymaganych w toku przekształcenia (w szczególności uchwały w sprawie przekształcenia), zarezerwowanie wizyty i kontakt z kancelarią notarialną,
 • przygotowanie pozostałych dokumentów rejestrowych wymaganych w toku przekształcenia wraz z wnioskiem rejestrowym o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • bieżące wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania,
 • zawiadomienie kontrahentów/pracowników Klienta oraz innych instytucji i urzędów o dokonanym przekształceniu,
 • analizie skutków przekształcenia na gruncie cywilnym, podatkowym i administracyjnym (w szczególności wpływu przekształcenia w związku z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami danego przedsiębiorcy).

Procedura przekształcenia

Procedura przekształcenia zależy od rodzaju przekształcanego podmiotu.

Do przekształcenia, co do zasady, wymaga się:
1) sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz w niektórych przypadkach opinią biegłego rewidenta*;

* w przypadku przekształcania spółki jawnej oraz spółki cywilnej, jeżeli wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki można zastosować procedurę uproszczoną, w której nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia;

* w przypadku przekształcenia w spółkę jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przekształcenia w spółkę akcyjną powstaje obowiązek sporządzenia opinii biegłego rewidenta.

2) powzięcia uchwały o przekształceniu;
3) powołania członków organów spółki przekształconej (przede wszystkim zarząd spółki) albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
4) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej lub jednoosobowy przedsiębiorca. Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w spółce jednoosobowej i przez jednoosobowego przedsiębiorcę w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.
Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Procedura przekształcenia poszczególnych spółek została szerzej opisana w naszych wpisach na blogu:

Na koniec należy wspomnieć, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej. Po dokonanym przekształceniu spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dodatkowo spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Nie ma zatem, co do zasady, potrzeby dokonywania żadnych zmian oraz sporządzania aneksów do umów. Wystarczy poinformować kontrahentów o dokonanej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.

Nasza Kancelaria oferuje także pomoc przy innych procesach transformacyjnych, w szczególności: połączenia spółek i podziału spółek.

Likwidacje:

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w likwidacji podmiotów prawnych, przede wszystkim spółek, ale także stowarzyszeń i fundacji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania likwidacyjnego, w szczególności w zakresie:

 •  otwarcia i zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, w tym analizy dokumentów podmiotu likwidowanego (umowy, statutu itp.) w celu sprawdzenia warunków likwidacji, przygotowania projektu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia wniosku do sądu rejestrowego,
 • przygotowania projektów aktów notarialnych jeśli są wymagane w toku postępowania likwidacyjnego i kontakt z kancelarią notarialną,
 • dokonania ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innych miejscach wymaganych,
 • nadzorowania przygotowania dokumentów księgowych niezbędnych w procesie likwidacji, w tym celu współpracujemy z Państwa księgowym lub zapewniamy wsparcie księgowych, z którymi współpracujemy,
 • zgłoszenia do sądu rejestrowego i innych urzędów zakończenia postępowania likwidacyjnego,
 • bieżącego wsparcia merytorycznego na każdym etapie postępowania likwidacyjnego,
 • analizy czy konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania likwidacyjnego, czy zachodzą przesłanki do tzw. likwidacji uproszczonej (dotyczy tylko spółek osobowych), a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez system S24 (dotyczy tylko spółek założonych poprzez system S24),
 • analizy czy możliwe jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

O likwidacji spółek mogą Państwo przeczytać więcej na naszym blogu:

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać