Przekształcenia spółek handlowych i ich likwidacji - Lawbox Firm

PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH I LIKWIDACJE

Przekształcenia spółek:

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi i przeprowadzania procesów przekształcania spółek handlowych, spółek cywilnych oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową- spółką z o.o., spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną.
Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
 • przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • przekształcenia spółki kapitałową w spółkę kapitałową
 • przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • przekształcenia spółki cywilnej

Kompleksowość naszej obsługi prawnej w toku procesu przekształcenia polega w szczególności na:

 • analizie zdolności przekształceniowej danego podmiotu i opracowania modelu adekwatnego dla każdego Klienta, w tym także wybór docelowej formy prawnej odpowiedniej do prowadzonej działalności i potrzeb naszego Klienta,
 • bieżąca konsultacja prawna w zakresie prowadzenia działalności w docelowej formie prawnej,
 • przygotowanie projektu wszystkich niezbędnych dokumentów w toku przekształcenia, w tym planu przekształcenia oraz nadzorowanie przygotowania części księgowej (w szczególności sprawozdania dla celów przekształcenia),
 • jeśli zajdzie taka potrzeba – przygotowanie wniosku o wyznaczenie biegłego i współpraca z biegłym rewidentem,
 • przygotowanie projektów aktów notarialnych wymaganych w toku przekształcenia (w szczególności uchwały w sprawie przekształcenia), zarezerwowanie wizyty i kontakt z kancelarią notarialną,
 • przygotowanie pozostałych dokumentów rejestrowych wymaganych w toku przekształcenia wraz z wnioskiem rejestrowym o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • bieżące wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania,
 • zawiadomienie kontrahentów/pracowników Klienta oraz innych instytucji i urzędów o dokonanym przekształceniu,
 • analizie skutków przekształcenia na gruncie cywilnym, podatkowym i administracyjnym (w szczególności wpływu przekształcenia w związku z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami danego przedsiębiorcy).

Procedura przekształcenia

Procedura przekształcenia zależy od rodzaju przekształcanego podmiotu.

Do przekształcenia, co do zasady, wymaga się:
1) sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz w niektórych przypadkach opinią biegłego rewidenta*;

* w przypadku przekształcania spółki jawnej oraz spółki cywilnej, jeżeli wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki można zastosować procedurę uproszczoną, w której nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia;

* w przypadku przekształcenia w spółkę jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przekształcenia w spółkę akcyjną powstaje obowiązek sporządzenia opinii biegłego rewidenta.

2) powzięcia uchwały o przekształceniu;
3) powołania członków organów spółki przekształconej (przede wszystkim zarząd spółki) albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
4) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej lub jednoosobowy przedsiębiorca. Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w spółce jednoosobowej i przez jednoosobowego przedsiębiorcę w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.
Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Procedura przekształcenia poszczególnych spółek została szerzej opisana w naszych wpisach na blogu:

Na koniec należy wspomnieć, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej. Po dokonanym przekształceniu spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, dodatkowo spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Nie ma zatem, co do zasady, potrzeby dokonywania żadnych zmian oraz sporządzania aneksów do umów. Wystarczy poinformować kontrahentów o dokonanej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.

Nasza Kancelaria oferuje także pomoc przy innych procesach transformacyjnych, w szczególności: połączenia spółek i podziału spółek.

Likwidacje:

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w likwidacji podmiotów prawnych, przede wszystkim spółek, ale także stowarzyszeń i fundacji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania likwidacyjnego, w szczególności w zakresie:

 •  otwarcia i zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, w tym analizy dokumentów podmiotu likwidowanego (umowy, statutu itp.) w celu sprawdzenia warunków likwidacji, przygotowania projektu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia wniosku do sądu rejestrowego,
 • przygotowania projektów aktów notarialnych jeśli są wymagane w toku postępowania likwidacyjnego i kontakt z kancelarią notarialną,
 • dokonania ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innych miejscach wymaganych,
 • nadzorowania przygotowania dokumentów księgowych niezbędnych w procesie likwidacji, w tym celu współpracujemy z Państwa księgowym lub zapewniamy wsparcie księgowych, z którymi współpracujemy,
 • zgłoszenia do sądu rejestrowego i innych urzędów zakończenia postępowania likwidacyjnego,
 • bieżącego wsparcia merytorycznego na każdym etapie postępowania likwidacyjnego,
 • analizy czy konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania likwidacyjnego, czy zachodzą przesłanki do tzw. likwidacji uproszczonej (dotyczy tylko spółek osobowych), a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez system S24 (dotyczy tylko spółek założonych poprzez system S24),
 • analizy czy możliwe jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

O likwidacji spółek mogą Państwo przeczytać więcej na naszym blogu:

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać