Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

 Kategoria: SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Na naszym blogu możecie znaleźć wiele wpisów dotyczących przekształceń spółek. Bardzo często wspieramy naszych klientów w procesach przekształceniowych, więc wiemy, że ten temat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Przyczyn stojących za decyzją przedsiębiorców o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności jest wiele, w tym zmniejszenie odpowiedzialności za zobowiązania, aspekt podatkowy i optymalizacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy możliwość pozyskiwania inwestorów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów i czytelników kontynuujemy serię wpisów o przekształceniach. Tym razem skupimy się na procedurze przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Przekształcenie spółki a przejście praw i obowiązków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przekształcona w inną spółkę handlową, w tym w spółkę komandytową. Co do zasady, do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, w omawianym przypadku komandytowej, chyba że co innego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących proces przekształcenia. Spółka z o.o. staje się spółką komandytową z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). W efekcie do skutecznej zmiany formy nie wystarczy samo podjęcie uchwały o przekształceniu, a niezbędnym jest wpis do KRS. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Zaletą zmiany formy prawnej w drodze przekształcenia jest to, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka komandytowa pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Co do zasady nie ma więc obowiązku podpisywania aneksów do zawartych przez spółkę z o.o. umów. Pozwala to na kontynuację działalności, ale w zmienionej formie. Warto jednak poinformować kontrahentów o dokonanej zmianie.

Procedura przekształcenia spółki z o.o.

Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;

2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;

3) określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

4) dokonania w rejestrze wpisu spółki komandytowej i wykreślenia spółki z o.o.

Od 1 marca 2020 roku nie ma obowiązku poddawania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta. Pozwala to na obniżenie kosztów i czasu całego procesu.

Plan przekształcenia

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd przekształcanej spółki z o.o. Musi on zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku spółki jednoosobowej w formie aktu notarialnego. Powinien zawierać co najmniej:

1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;

2) określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Do planu należy dołączyć:

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;

2) projekt umowy spółki przekształconej;

3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Zawiadomienia wspólników

Spółka zobowiązana jest zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej.

Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej.

Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki plan przekształcenia oraz załączniki do tego planu oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Dodatkowo bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

Uchwała o przekształceniu

Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz powinna zawierać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;

2) wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową;

3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą;

5) zgodę na brzmienie umowy spółki komandytowej.

Podjęcie powyższej uchwały zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje jeśli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. Postanowienia umowy spółki z o.o. mogą przewidywać surowsze warunki, jakie muszą zostać spełnione do podjęcia omawianej uchwały. Dodatkowo uchwała o przekształceniu wymaga, oprócz uzyskania wymaganej większości, zgody osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej stają się komandytariuszami spółki przekształconej.

Wspólnicy prowadzący sprawy tej spółki i reprezentujący ją

Przypominamy, że spółka komandytowa, to spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki, a komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że co innego wynika z umowa spółki.
Odkup udziałów
Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z zastrzeżeniem, że wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów w spółce przekształcanej. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu.

W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka przekształcana dokonuje odkupu udziałów na rachunek własny lub rachunek wspólników pozostających w spółce. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego.

Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów w spółce przekształcanej. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej jego udziałów w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji przekształcenia.
Jeżeli wszystkie udziały wspólników, żądających odkupu, nie zostaną odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.

Wpis przekształcenia do KRS

Końcowym etapem całego procesu jest wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców. Obecnie wniosek składany jest elektronicznie za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem https://prs.ms.gov.pl/. Wniosek o wpis wnoszą wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. Do wniosku dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały wspólników, którzy żądali odkupu, zostały odkupione. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600,00 zł. Wraz z wpisem nowo powstałej spółki komandytowej następuje wykreślenie spółki przekształcanej z KRS.

Po wpisie spółki przekształconej do KRS należy jeszcze opublikować ogłoszenie o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie jest dokonywane na wniosek wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.

Jeśli interesuje Ciebie temat przekształceń spółek, to skontaktuj się z nami.

autor: r.pr. Patrycja Jurczok

Przeczytaj również:

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, czyli jak podatek CIT wpłynął na polskich przedsiębiorców?

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej

Połączenie spółek kapitałowych wg. kodeksu spółek handlowych – wyjaśniamy na czym polega?

Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

    Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami    Ostatnie wpisy

    Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

    Rada nadzorcza w spółkach akcyjnychzastrzeżenie nazwy