W ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego spółki należy zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, którego porządek obrad będzie obejmować sprawy określone w art. 231 § 2 KSH, w tym przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bądź pokrycia ewentualnej straty. Mając na uwadze, że dla większości spółek rok obrotowy pokrywa ...
Czytaj Dalej
PROKURA TAKŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG Pomimo wejścia w życie tzw. Konstytucji Biznesu na którą składa się pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową w dalszym ciągu niewiele osób pamięta, że w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość ustanowienia prokurenta dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do niedawna udzielenie prokury mogło nastąpić wyłącznie przez przedsiębiorcę ...
Czytaj Dalej
KORZYŚCI STATUSU OPP Na wstępie wyjaśniamy, że organizacją pożytku publicznego (dalej OPP) może zostać organizacja pozarządowa (m. in. stowarzyszenie, fundacja, tzw. organizacja kościelna czy spółka non-profit), która spełni wymogi przewidziane w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uzyska w Krajowym Rejestrze Sądowym status prawny organizacji pożytku publicznego. Uzyskanie takiego statusu pozwala ...
Czytaj Dalej
MARZEC MIESIĄCEM SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Marzec to dla większości przedsiębiorców okres sporządzania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: RachunkU) sprawozdania finansowe należy sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, który to w znacznej większości przypadków przypada wraz z końcem roku kalendarzowego.  W związku z powyższym przypominamy, że w ...
Czytaj Dalej
podatek cit 2019 doradztwo podatkowe
KIEDY PRZEDSIĘBIORCA SKORZYSTA Z 9% STAWKI CIT? Nowa, obniżona do 9% stawka CIT dla przedsiębiorców W 2019 roku została  wprowadzona, obniżona do wysokości 9%, stawka podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i zastąpiła obowiązującą do końca 2018 roku stawkę 15%. Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać mali podatnicy w rozumieniu definicji ujętej w ...
Czytaj Dalej
OD 01 MARCA 2019 r. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH Poniżej prezentujemy zestawienie zmian jakie wprowadziła do Kodeksu spółek handlowych ustawa nowelizująca tj. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Ustawa faktycznie wprowadza dosyć dużo nowości, które mają na ...
Czytaj Dalej
Jeszcze nie tak dawno temu McDonald’s świętował 50-lecie swojej flagowej kanapki jaką jest Big Mac, a dziś nie posiada już wyłącznego prawa do tej nazwy na terenie Unii Europejskiej. O tym jak ważne jest prawidłowe zastrzeżenie znaku towarowego na przykładzie popularnego fastfood’a dowiecie się z dalszej części wpisu. Niemalże każde dziecko jest w stanie wskazać lub namalować logo McDonald’s lub ...
Czytaj Dalej
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search