Likwidacja spółki z o.o. ważne informacje - Lawbox Firm

 In Aktualności, SPÓŁKA Z O.O.

wtakimprzypadkuuchwałaniemusibyćsporządzonaprzeznotariusza,jeślizostałaopatrzonaprzezwszystkichwspólnikówkwalifikowanympodpisemelektronicznymlubpodpisemzaufanymalbopodpisemosobistym;

3)ogłoszenieupadłościspółkizoo

chodziprzedewszystkimoteprzypadki,gdziezuwaginaniezgodnośćzwymogamiprzepisówSądrejestrowyzobowiązanyjestzurzęduwydaćpostanowienieorozwiązaniuspółkiSątonpsprzecznośćprzedmiotudziałalnościspzoookreślonegowumowielubwstatuciezprzepisamiprawa,brakzdolnościdoczynnościprawnychosóbpodpisanychpodumowąspółkilubstatutemwchwilipodpisywania

WAŻNE:Należypamiętać,żerozwiązaniespółkinienastępujerównocześniezzaistnieniemprzyczynyrozwiązaniaspółki,adopieropoprzeprowadzeniupostępowanialikwidacyjnegospółkiiwykreśleniuspółkizrejestruprzedsiębiorcówkrs(art7KSH)Tymsamymkoniecznymjestpodjęciedalszychdodatkowychczynnościskutkującychrozwiązaniemspółkizoo

Zdniemotwarcialikwidacjiwygasamandatczłonkówzarządu,zaślikwidatorzyprzejmująkompetencjejakiebyływcześniejprzypisaneorganowizarządzającemuPamiętajmyjednak,żelikwidatorniejestorganemspółki–jestjejprzedstawicielem(takMMichalski,w:SPP,t7A,05,s69)Dodatkowonależymiećnauwadze,żezmomentemrozpoczęcialikwidacjiwygasająudzieloneprzezspółkęprokury

Artykuł76KSHprzewidujegeneralnązasadę,żelikwidatoramizostajądotychczasowiczłonkowiezarząduOdstępstwaodtejzasadymogąwynikaćbądźzumowyspółkilubuchwaływspólnikówWartojednakwskazać,żegdyorozwiązaniuorzekasąd,tomożeonjednocześnieustanowićlikwidatorów,wówczastensądbędziewyłącznieuprawnionydoodwołaniatakiegolikwidatoraWinnychprzypadkach,oileumowaspółkiniestanowiinaczej,likwidatormożebyćodwołanywdrodzeuchwaływspólnikówCociekawe,nawniosekosóbmającychinteresprawnysądmoże,zważnychpowodów,odwołaćlikwidatorówiustanowićinnychDotyczytoprzedewszystkimwnioskówwierzycielispółkilubjejmniejszościowychwspólników,którzymajązastrzeżeniadoprawidłowościczynnościpodejmowanychwramachpostępowanialikwidacyjnegopodejmowanychprzezdanegolikwidatora

mająprawodoprowadzeniasprawpodmiotuorazjegoreprezentowaniawgranicachkompetencjiokreślonychprzezczynnościlikwidacyjne(likwidatorzypowinnizakończyćinteresybieżącespółki,ściągnąćwierzytelności,wypełnićzobowiązaniaiupłynnićjejmajątekNoweinteresymogąwszczynaćtylkowówczas,gdytojestpotrzebnedoukończeniasprawwtokuNieruchomościmogąbyćzbywanewdrodzepublicznejlicytacji,azwolnejrękijedynienamocyuchwaływspólnikówipocenienieniższejniżtaprzeznichuchwalona)

PozasamymzłożeniemwnioskudoKRS,spółkamusidokonaćogłoszeniawMonitorzeSądowymiGospodarczymWogłoszeniunależywezwaćwszystkichwierzycielipodmiotudozgłoszeniaichwierzytelnościwterminietrzechmiesięcyoddniapublikacjiogłoszeniawMonitorzeSądowymiGospodarczymWniosekopublikacjęogłoszeniamożnazłożyćwdowolnympunkcieprzyjmowaniaogłoszeńdoMonitoraSądowegoiGospodarczego

WAŻNE:OddniaopublikowaniaogłoszeniaootwarciuwMonitorzeSądowymiGospodarczymzaczynabiec6miesięcznyterminpoupływie,któregomożliwystaniesiępodziałpozostałegopozakończeniulikwidacjimajątkuspółkiizakończeniepostępowanialikwidacyjnegoDlategoteżwniosekoogłoszenieotwarcialikwidacjiwMonitorzeSądowymiGospodarczympowinienbyćzłożonyrównoleglezwnioskiemowpisotwarcialikwidacjidoKRS

WniosekopublikacjęogłoszeniawMonitorzeSadowymiGospodarczymrównieżpodlegaopłacieOpłatazapublikacjęogłoszeniawMSiGjestuzależnionaodliczbyznakówPrzeciętniebędzietokwotaok400,00zł

Kolejnymkrokiemwtrakcielikwidacjispzoojestsporządzeniebilansunadzieńotwarcialikwidacji(dalejbilanslikwidacyjny)iprzedłożenietegobilansudozatwierdzeniaprzezZgromadzenieWspólników

WAŻNE:niejesttożsamyzesprawozdaniemfinansowymsporządzanymnazakończenierokuobrotowegoSprawozdaniefinansowezadanyrokobrotowyskładasięzbilansu,rachunkuzyskówistratorazinformacjidodatkowejNapotrzebyotwarcialikwidacjiwymaganejestsporządzeniebilansu,wktórymwskazujesięstanaktywówipasywównadzieńotwarcialikwidacji

powinnisporządzićbilanslikwidacyjnywterminie5dnioddniaotwarcialikwidacji

Zuwaginafakt,żezgodniezustawąorachunkowościksięgirachunkowezamykasięnadzieńpoprzedzającydzieńpostawieniajednostkiwstanlikwidacjilubogłoszeniaupadłości,aotwieranadzieńjejrozpoczęcialubogłoszeniaupadłości,toopróczbilansulikwidacyjnegozajdziekoniecznośćsporządzeniasprawozdaniafinansowegozaokresodpoczątkurokuobrotowegododniapoprzedzającegodzieńrozpoczęcialikwidacjiDlaprzykładujeśliotwarcienastąpiło5000r,to:

 • księgirachunkowenależyzamknąćwedługstanunadzień4000r;
 • nadzień5000rnależyotworzyćksięgirachunkowe;
 • nadzień5000rnależysporządzićbilanslikwidacyjny;
 • należysporządzićsprawozdaniefinansowezaokresodpoczątkudanegorokuobrotowegododnia4000r
Chciałbyśzlikwidowaćswojaspółkęzoo?Skontaktujsięznami!

Działalnośćspółkizoowtrakcielikwidacji

Skutkiemwszczęciaprocesulikwidacjijestzmianaceluistnieniaspzoowlikwidacji,któraniejestjużnakierowananaosiągnięciewspólnegocelugospodarczegoprzezjejwspólników,alenazakończeniedziałalnościWramachpostępowanialikwidacyjnegolikwidatorzyspółkipowinnidoprowadzićdospłatyzobowiązań,ściągnięciawierzytelności,upłynnieniapozostałegomajątkuspzooijegopodziałupomiędzywspólnikówWartododać,żedowszczęcianowychinteresówlikwidatorzysąuprawnieniwówczas,gdyjesttopotrzebnedozakończeniasprawbędącychjużwtokuCelemtegoprocesujestwięcuporządkowanieizakończeniesprawspzoo

Natymetapiepowinnodojśćdozaspokojeniawierzycieli,którzyzgłosząswojeroszczenianaskutekogłoszeniaspółkiopublikowanegowMSiG,októrympisaliśmypowyżejAcojeślizgłoszonewierzytelnościsąsporne,niewymagalnelubwierzycieleznanispółceniezgłosiliswoichroszczeń?Sumypotrzebnedozaspokojenialubzabezpieczeniatakichwierzycieli,należyzłożyćdodepozytusądowego

Podziałmajątkuspółkizoo

Jeślipodokonaniuczynnościwramachpostępowanialikwidacyjnegopozostaniemajątek,tokoniecznymjestjegopodziałpomiędzywspólnikówJakpisaliśmypowyżej,podziałmajątkuniemożenastąpićprzedupływem6miesięcyoddatyogłoszeniaootwarciulikwidacjiiwezwaniawierzycielidozgłaszaniawierzytelnościPodziałnastępujębądźproporcjonalniedoposiadanychprzeznichudziałówlubwinnyprzewidzianywumowiesposób

MomentpodziałumajątkumaznaczeniezpunktuwidzeniawierzycielizgłaszającychswojewierzytelnościWierzyciele,którzyniezgłosiliswoichroszczeńwewłaściwymterminieaniniebylispółceznani,mogążądaćzaspokojeniaswoichnależnościzmajątkuspółkijeszczeniepodzielonegoWspólnicy,którzywramachpodziałumajątkudokonanegopoupływie6miesięcyoddatyogłoszeniawMonitorzeSądowymiGospodarczym,otrzymaliwdobrejwierzeprzypadającąnanichczęśćmajątkuspółki,niesąobowiązanidojejzwrotuwcelupokrycianależnościspóźnionychwierzycieli

Należypodkreślić,żerozpoczęcielikwidacjiwspzooniemodyfikujeokresuobejmującegorokobrotowyJeśliwciągupostępowanialikwidacyjnegozakończysięrokobrotowy,tozatenroktrzebabędziesporządzićpełnesprawozdaniefinansowe,którebędziemusiałozostaćzatwierdzoneprzezzgromadzeniewspólnikówizłożonedoKRS

Zakończenielikwidacjispółkizoo

Poprzeprowadzeniuczynnościlikwidacyjnychipodzialeewentualnegomajątkumożnaprzystąpićdoczynnościzmierzającychdozakończeniapostępowanialikwidacyjnego

Natymetapiepowinnodojśćdozaspokojeniawierzycieli,którzyzgłosząswojeroszczenianaskutekogłoszeniaspółkiopublikowanegowMonitorzeSądowymiGospodarczym,októrympisaliśmypowyżejAcojeślizgłoszonewierzytelnościsąsporne,niewymagalnelubwierzycieleznanispółceniezgłosiliswoichroszczeń?Sumypotrzebnedozaspokojenialubzabezpieczeniatakichwierzycieli,należyzłożyćdodepozytusądowego

powinnozostaćogłoszonewsiedzibiespółkijeszczeprzedzgłoszeniemwnioskuowykreśleniespółkizoozrejestruprzedsiębiorcówKRS

PrzepisyobowiązującegoprawanakładająnalikwidowanespzooobowiązekwyznaczeniaprzechowawcydokumentacjispółkiStosowniedoart88§3KSHksięgiidokumentyrozwiązanejspzoopowinnybyćoddanenaprzechowanieosobiewskazanejwumowiespółkilubwuchwalewspólnikówUchwałamożeokreślaćprzechowawcętylkowówczas,gdyniewskazujegoumowaWbrakutakiegowskazania,przechowawcęwyznaczasądrejestrowy

Istotnejestto,żejeśliwtrakcieprowadzonejdziałalnościspzoozatrudniałapracowników,tojestzobowiązanaprzekazaćdokumentyosoboweipłacowepracownikówdoprzechowaniajednemuzuprawnionychdotegopodmiotówZasadyprzechowywaniadokumentacjikadrowejwprzypadkulikwidacjipracodawcyokreślaustawazdnia4lipca983ronarodowymzasobiearchiwalnymiarchiwach(DzU983Nr38poz73zpoznZm,dajezwanaZasArchU)Zgodniezart5uustZasArchUwprzypadkupostawieniapracodawcywstanlikwidacjilubogłoszeniajegoupadłościodpowiedniolikwidatorlubsyndykwskazujepodmiotprowadzącydziałalnośćwdziedzinieprzechowywaniadokumentacji,któremuzostanieonaprzekazanadodalszegoprzechowywania,zapewniającnatencelśrodkifinansowenaczas,jakipozostałdokońcaokresuprzechowywaniadokumentacjiustalonegonapodstawieodrębnychprzepisówDziałalnośćgospodarczawzakresieprzechowywaniadokumentacjiosobowejipłacowejpracodawcówoczasowymokresieprzechowywaniajestdziałalnościąregulowaną,któramożebyćwykonywanatylkoprzezpodmiotywpisanedorejestruprzechowawcówaktosobowychipłacowychPodmiotyteprzechowująodpłatniedokumentacjęprzezwymaganyczasnapodstawiezawartejzespółkąumowyUmowadotyczącaprzechowaniadokumentacjipłacowejiosobowejlikwidowanejspółkipowinnazostaćzawartazanimspółkazostaniewykreślonazrejestru,aśrodkinatencelpowinnyzostaćzabezpieczoneprzedzakończeniempostępowanialikwidacyjnego

Zgłoszeniedosądurejestrowegorozwiązaniaspzoo

OstatnimetapemtegoprocesujestzłożeniewnioskudosądurejestrowegoowykreśleniespółkizKRSRozwiązaniespzoonastępujezchwiląwykreśleniaspółkizKRS

Wniosekowykreślenierównieżpodlegaopłaciewłącznejwysokości400,00zł

Wykreśleniespółkizrejestrukończypostępowanielikwidacyjne,aleniewypełniawszystkichobowiązkównałożonychnalikwidatorówUstawodawcaprzewidziałdlalikwidatorówspzoojeszczejedenobowiązek,którypowstajejużpowykreśleniuspółkizKRSZgodniezart90KSHporozwiązaniuspzooilikwidatorspółkialbosyndykzawiadamiawłaściwyurządskarbowy,przekazującodpissprawozdanialikwidacyjnego

NiemaokreślonegoczasutrwanialikwidacjispzooTrwaonaażdowykonaniawszystkichczynnościskładającychsięnapostępowanielikwidacyjneWprzypadkulikwidacjispzooprocestentrwazazwyczajok7-8miesięcy(min6miesięcyoddniapublikacjiogłoszeniawMSiG),zaśfinalniejegodługośćzależyodaktualnegostanuspółkiiewentualnychzobowiązań

Wartowskazać,żeotwarcielikwidacjiwspółcenieoznacza,żespółkamusizostaćrozwiązanaDodniazłożeniawnioskuowykreśleniespółkizrejestruprzedsiębiorcówKRSjednomyślnauchwaławszystkichwspólników(KSHstanowiouchwalewspólnikówaniezgromadzeniawspólnikówazatemzwołaniezgromadzenianiejestkonieczne,alejestdopuszczalne)odalszymistnieniuspółkimożezapobiecjejrozwiązaniu,chybażezżądaniemrozwiązaniawystąpiłniebędącywspólnikiemczłonekorganuspółkiluborganpaństwowy,októrymmowawart7pktKSH(tjorganoznaczonywodrębnejustawie),albowprzypadkachokreślonychwartKSH(przesłankirozwiązaniaprzezsądrejestrowy)

PodjęcieuchwałyodalszymistnieniuspółkipowodujeutratęprzezlikwidatorówpełnionejfunkcjiimandatudodziałaniazaspółkęZatem,obokodtworzeniamajątkuspółki,koniecznebędzierównieżpowołanieprzezzgromadzeniewspólnikówczłonkówzarząduPrzepisyKSHnieprzewidująobjęciazmocyprawafunkcjiczłonkówzarząduprzezosoby,którepełniłytęfunkcjęprzedwszczęciempostępowanialikwidacyjnego

Chciałbyśzlikwidowaćswojaspółkęzoo?Skontaktujsięznami!

Podwyższeniekapitałuzakładowegowspzoo

Udziaływspółcezoo

Obowiązkisprawozdawczespółkizoo


  Maszdodatkowepytania?Skontaktujsięznami  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  przekształcenie spółkiLikwidacja spółki akcyjnej