Likwidacja spółki z o.o. ważne informacje - Lawbox Firm

Likwidacja spółki z o.o.

 In Aktualności

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu zakończenie jej działalności i doprowadzenie do ustania jej bytu prawnego. Postępowanie likwidacyjne można podzielić na trzy etapy:

I Otwarcie likwidacji spółki sp. z o.o.

II Działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trackie likwidacji spółki

III Zakończenie likwidacji spółki sp. z o.o.

Z poniższego wpisu dowiecie się jak przebiega likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku.

Otwarcie likwidacji spółki

 1. Zaistnienie przyczyny do rozwiązania spółki z o.o.

Pierwszym etapem jest otwarcie likwidacji. Wymaga ono jednak zaistnienia przyczyny  do rozwiązania spółki z o.o. Zgodnie z art. 270 Ksh rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki – wspólnicy mogą sami wskazać w umowie spółki przypadki, których zaistnienie będzie prowadziło do rozwiązania spółki z o.o. (np. zrealizowanie konkretnej inwestycji, na potrzeby której spółka została zawiązana, upływ terminu na jaki spółka została zawarta). Wspólnicy mają co do zasady dowolność w kreowaniu przyczyn rozwiązania spółki, o ile są one zgodne z prawem;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza – najczęściej spotykaną przyczyną rozwiązania spółki jest uchwała wspólników w przedmiocie rozwiązania spółki. Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z o.o. zależy od swobodnego uznania wspólników, które w tym zakresie nie doznaje żadnych ograniczeń. W tym wypadku nie ma znaczenia powód, dla którego spółka stawiana jest w stan likwidacji. Dla swej ważności uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Uchwała taka powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów, chyba, że umowa spółki przewiduje surowsze warunki w tym zakresie (np. jednomyślność wspólników). Podobne warunki zostały przewidziane w odniesieniu do uchwały w przedmiocie przeniesienia siedziby spółki za granicę.

Jednak w tym ostatnim przypadku na uwagę zasługuje fakt, że mimo braku właściwych przepisów obowiązujących na gruncie polskiego prawa w zakresie transgranicznego przekształcenia spółki i przeniesienia jej siedziby za granicę, pod uwagę należy brać przede wszystkim zasadę pierwszeństwa stosowania prawa unijnego (zob. zwłaszcza z wyr. TS z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, ECLI:EU:C:2017:804, Legalis). Powyższe wynika z tego, że po 25 października 2017 roku polskie sądy rozpoznając przypadki przeniesienia statutowej siedziby spółki polskiej do innego państwa UE, powinny odmówić zastosowania przepisów polskiego KSH, które przewidują obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w Polsce z uwagi na ich niezgodność z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości (art. 49 i 54 TFUE).

21) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w takim przypadku uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki nie musi być sporządzona przez notariusza, jeśli została opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) ogłoszenie upadłości spółki – w takim przypadku rozwiązanie spółki następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu spółki z rejestru. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają jednak na omówieniu w całości postępowania upadłościowego;

4) inne przyczyny przewidziane prawem – chodzi przede wszystkim o te przypadki, gdzie z uwagi na niezgodność z  wymogami przepisów Sąd rejestrowy zobowiązany jest z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. Są to np. sprzeczność przedmiotu działalności spółki określonego w umowie lub w statucie z przepisami prawa, brak zdolności do czynności prawnych osób podpisanych pod umową spółki lub statutem w chwili podpisywania.

5) poza przypadkami, o których mowa powyżej, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

a) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

b) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

WAŻNE: Należy pamiętać, że rozwiązanie spółki nie następuje równocześnie z zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki, a dopiero po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki i wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców krs (art. 272 Ksh). Tym samym koniecznym jest podjęcie dalszych dodatkowych czynności skutkujących rozwiązaniem spółki z o.o.

 1. „Zmiana nazwy” spółki

Jak wskazano powyżej zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki prowadzi do otwarcia likwidacji spółki. Od tej chwili spółka powinna występować w obrocie jako spółka w likwidacji.

Dla przykładu jeśli firma spółki brzmi ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to po otwarciu likwidacji będzie ona brzmieć ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. W tym zakresie nie jest potrzebna zmiana umowy spółki co do jej nazwy.

 1. Likwidatorzy

Z dniem otwarcia likwidacji wygasa mandat członków zarządu, zaś likwidatorzy przejmują kompetencje jakie były wcześniej przypisane organowi zarządzającemu. Pamiętajmy jednak, że likwidator nie jest organem spółki – jest przedstawicielem spółki (tak M. Michalski, w: SPP, t. 17A, 2015, s. 619). . Dodatkowo należy mieć na uwadze, że z momentem otwarcia likwidacji wygasają udzielone przez spółkę prokury.

Artykuł 276 KSH przewiduje generalną zasadę, że likwidatorami zostają dotychczasowi członkowie zarządu. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać bądź z umowy spółki lub uchwały wspólników. Warto jednak wskazać, że gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, to może on jednocześnie ustanowić likwidatorów, wówczas ten sąd będzie wyłącznie uprawniony do odwołania takiego likwidatora. W innych przypadkach, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidator może być odwołany w drodze uchwały wspólników. Co ciekawe, na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Dotyczy to przede wszystkim wniosków wierzycieli spółki lub jej mniejszościowych wspólników, którzy mają zastrzeżenia do prawidłowości czynności likwidacyjnych podejmowanych przez danego likwidatora.

Likwidatorzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania w granicach kompetencji określonych przez czynności likwidacyjne (likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników).

 1. Zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego

Z uwagi na powyższe zmiany, otwarcie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgłoszenia do KRS. Zgłoszenie powinno zawierać wniosek o wykreślenie informacji o osobach wchodzących w skład zarządu spółki, wykreślenie informacji o prokurentach spółki (jeśli byli w spółce powołani), a także wniosek o wpisanie danych likwidatorów (imię, nazwisko, adres) oraz sposobu reprezentacji spółki przez likwidatorów. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji.

Wniosek do KRS obejmujący zgłoszenie otwarcia likwidacji podlega opłacie sądowej w wysokości 350,00 zł.

 1. Ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Poza samym zgłoszeniem otwarcia likwidacji do KRS, spółka musi dokonać ogłoszenia otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu o otwarciu likwidacji spółki należy wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o publikację ogłoszenia o otwarciu likwidacji można złożyć w dowolnym punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

WAŻNE: Od dnia opublikowania ogłoszenia o otwarciu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zaczyna biec 6 miesięczny termin po upływie, którego możliwy stanie się podział pozostałego po zakończeniu likwidacji majątku spółki i zakończenie postępowania likwidacyjnego. Dlatego też wniosek o ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinien być złożony równolegle z wnioskiem o wpis otwarcia likwidacji do KRS.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym również podlega opłacie. Opłata za publikację ogłoszenia w MSiG jest uzależniona od liczby znaków ogłoszenia. Przeciętnie będzie to kwota ok. 400,00 zł.

 1. Bilans otwarcia likwidacji

Kolejnym krokiem w trakcie likwidacji spółki z o.o. jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i przedłożenie tego bilansu do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

WAŻNE: Bilans otwarcia likwidacji nie jest tożsamy ze sprawozdaniem finansowym sporządzanym na zakończenie roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Na potrzeby otwarcia likwidacji wymagane jest sporządzenie bilansu, w którym wskazuje się stan aktywów i pasywów na dzień otwarcia likwidacji.

Likwidatorzy powinni sporządzić bilans likwidacyjny w terminie 15 dni od dnia otwarcia likwidacji.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, a otwiera na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, to oprócz bilansu na dzień otwarcia likwidacji zajdzie konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od początku roku obrotowego do dnia poprzedzającego dzień otwarcia likwidacji. Dla przykładu jeśli otwarcie likwidacji nastąpiło 15.02.2020 r., to:

 • księgi rachunkowe należy zamknąć według stanu na dzień 14.02.2020 r.;
 • na dzień 15.02.2020 r. należy otworzyć księgi rachunkowe;
 • na dzień 15.02.2020 r. należy sporządzić bilans otwarcia likwidacji;
 • należy sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od początku danego roku obrotowego do dnia 14.02.2020 r.

Chciałbyś zlikwidować swoja spółkę z o.o.? Skontaktuj się z nami!

Działalność spółki z o.o. w trakcie likwidacji

   1. Czynności likwidacyjne

Skutkiem wszczęcia procesu likwidacji spółki jest zmiana celu istnienia spółki z o.o. w likwidacji, która nie jest już nakierowana na osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego przez jej wspólników, ale na zakończenie działalności. W ramach czynności likwidacyjnych likwidatorzy spółki powinni doprowadzić do spłaty zobowiązań, ściągnięcia wierzytelności, upłynnienia pozostałego majątku spółki i jego podziału pomiędzy wspólników. Warto dodać, że do wszczęcia nowych interesów likwidatorzy są uprawnieni wówczas, gdy jest to potrzebne do zakończenia spraw będących już w toku. Celem likwidacji jest więc uporządkowanie i zakończenie spraw spółki z o.o.

Na tym etapie powinno dojść do zaspokojenia wierzycieli, którzy zgłoszą swoje roszczenia na skutek ogłoszenia spółki opublikowanego w MSiG, o którym pisaliśmy powyżej. A co jeśli zgłoszone wierzytelności są sporne, niewymagalne lub wierzyciele znani spółce nie zgłosili swoich roszczeń? Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia takich wierzycieli, należy złożyć do depozytu sądowego.

   1. Podział majątku spółki z o.o.

Jeśli po dokonaniu czynności likwidacyjnych w spółce pozostanie majątek, to koniecznym jest jego podział pomiędzy wspólników spółki. Jak pisaliśmy powyżej, podział majątku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Podział następuję bądź proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów lub w inny przewidziany w umowie sposób.

Moment podziału majątku ma znaczenie z punktu widzenia wierzycieli zgłaszających swoje wierzytelności. Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. Wspólnicy, którzy w ramach podziału majątku dokonanego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności spóźnionych wierzycieli.

   1. Sprawozdania finansowe

Należy podkreślić, że otwarcie likwidacji w spółce z o.o. nie modyfikuje okresu obejmującego rok obrotowy. Jeśli w ciągu postępowania likwidacyjnego zakończy się rok obrotowy, to za ten rok trzeba będzie sporządzić pełne sprawozdanie finansowe, które będzie musiało zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników i złożone do KRS.

Zakończenie likwidacji spółki z o.o.

   1. Sprawozdanie likwidacyjne

Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych i podziale ewentualnego majątku można przystąpić do czynności zmierzających do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Na tym etapie powinno dojść do zaspokojenia wierzycieli, którzy zgłoszą swoje roszczenia na skutek ogłoszenia spółki opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospdarczym, o którym pisaliśmy powyżej. A co jeśli zgłoszone wierzytelności są sporne, niewymagalne lub wierzyciele znani spółce nie zgłosili swoich roszczeń? Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia takich wierzycieli, należy złożyć do depozytu sądowego.

Sprawozdanie likwidacyjne powinno zostać ogłoszone w siedzibie spółki jeszcze przed zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców krs.

   1. Zgłoszenie do sądu rejestrowego rozwiązania spółki

Ostatnim etapem w procesie likwidacji spółki z o.o. jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z KRS. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia spółki z KRS.

Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS również podlega opłacie w łącznej wysokości 400,00 zł.

Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS kończy postępowanie likwidacyjne, ale nie wypełnia wszystkich obowiązków nałożonych na likwidatorów. Ustawodawca przewidział dla likwidatorów spółki z o.o. jeszcze jeden obowiązek, który powstaje już po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie z art. 290 KSH po rozwiązaniu spółki likwidator spółki albo syndyk zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

   1. Czas trwania likwidacji

Nie ma określonego czasu trwania likwidacji spółki z o.o. Likwidacja trwa aż do wykonania wszystkich czynności likwidacyjnych. W przypadku likwidacji spółki z o.o. proces ten trwa zazwyczaj ok. 7-8 miesięcy (min. 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG), zaś finalnie jego długość zależy od aktualnego stanu spółki i ewentualnych zobowiązań.

   1. Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Warto wskazać, że otwarcie likwidacji w spółce nie oznacza, że spółka musi zostać rozwiązana. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS jednomyślna uchwała wszystkich wspólników (KSH stanowi o uchwale wspólników a nie zgromadzenia wspólników a zatem zwołanie zgromadzenia wspólników nie jest konieczne, ale jest dopuszczalne) o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki lub organ państwowy, o którym mowa w art. 271 pkt 2 KSH (tj. organ oznaczony w odrębnej ustawie), albo w przypadkach określonych w art. 21 KSH (przesłanki rozwiązania przez sąd rejestrowy spółki kapitałowej).

Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki powoduje utratę przez likwidatorów pełnionej funkcji i mandatu do działania za spółkę. Zatem, obok odtworzenia majątku spółki, konieczne będzie również powołanie przez zgromadzenie wspólników członków zarządu. Przepisy KSH nie przewidują objęcia z mocy prawa funkcji członków zarządu przez osoby, które pełniły tę funkcję przed otwarciem likwidacji.

 

Autor: Patrycja Jurczok

Chciałbyś zlikwidować swoja spółkę z o.o.? Skontaktuj się z nami!

Przeczytaj także:

Obsługa prawna

Likwidacja spółki akcyjnej krok po kroku

Firma w Czechach

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

firma w czechachDoing business in poland