Zakładanie firmy w Czechach – rejestracja i główne aspekty działalności w Czechach

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Spis treści
Spis treści [hide]

Republika Czeska od wielu lat jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Czechy to niezwykle zachęcające i przystępne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów. Sprzyja temu przede wszystkim stabilna i rozwijająca się gospodarka oraz wykwalifikowana kadra pracownicza. Z kolei strategiczne położenie geograficzne oraz rozsądne koszty powodują, że nasz sąsiad to bardzo dobra baza na rozpoczęcie swojego biznesu czy przeniesienie firmy – zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również w formie spółki prawa handlowego. O zaletach spółki czeskiej i o tym jak zarejestrować działalność w tym kraju dowiesz się z tego artykułu.

Jak założyć firmę w Czechach?

WAŻNE: Ogólna zasada stanowi, że osoby zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Czechach na takich samych zasadach jak obywatele czescy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Najczęściej wybieranym rodzajem działalności w Czechach jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. společnost s ručením omezeným – s.r.o.), rzadziej rejestruje się spółki akcyjne (akciová společnost – a.s.) – choć oczywiście finalna decyzja w zakresie formy prawnej uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności handlowej. Pozostałymi formami prawnymi działalności są: spółki jawne (veřejná obchodní společnost – v.o.s.), komandytowe (komanditní společnost – k.s.) oraz europejskie stowarzyszenia i związki gospodarcze. Do wyboru pozostaje także tradycyjna działalność jednoosobowa.

Minimalny kapitał zakładowy do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) to 1 CZK, z kolei w przypadku spółki akcyjnej (a.s.) kapitał ten wynosi 2 mln CZK, zatem to o wiele większy wydatek. Każda z tych form musi zostać wpisana do czeskiego rejestru handlowego (odpowiednik polskiego KRS). Zarówno umowa spółki z o.o. jak i statut spółki akcyjnej muszą być sporządzone przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Założenie spółki w Czechach może odbyć się bez osobistego stawiennictwa, ponieważ znakomitą większość czynności możemy załatwić zdalnie na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa. Możliwość ta jednak nie dotyczy konta bankowego dla przyszłej spółki, które zamierzamy założyć w jednym z czeskich banków. Wówczas, przynajmniej raz będziemy musieli spotkać się z przedstawicielem banku, celem okazania dowodu osobistego i złożenia wzorów podpisów osób upoważnionych do korzystania z rachunku bankowego.

W większości sposób funkcjonowania czeskiej spółki z o.o. jest zbliżony do polskich regulacji. W przypadku zarejestrowania spółki akcyjnej sprawa wygląda trochę inaczej, bowiem spółka ta może być zarządzana w tzw. systemie dualistycznym bądź monistycznym. W tym pierwszym – podobnie jak w polskich spółkach – spółka a.s. posiada zarząd oraz radę nadzorczą. W przypadku systemu monistycznego, mamy tylko jeden organ – radę zarządzającą z tzw. dyrektorem statutowym. Istota systemu monistycznego sprowadza się do tego, że rada zarządzająca – w ramach jednego organu – kumuluje zarówno uprawnienia nadzorcze jak i zarządcze (niemniej spółkę reprezentuje na zewnątrz jej dyrektor).

Na marginesie warto dodać, że do tej pory polski system nie przewidywał możliwości wyboru pomiędzy systemem monistycznym a dualistycznym (z wyjątkiem Societas Europea z siedzibą na terytorium RP). Z dniem 1 marca 2021 roku [1] w polskim systemie prawnym pojawi się nowa forma prawna jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA) (art. 3001 ksh i nast.). Na gruncie PSA ustawodawca pozostawi założycielom dużą swobodę w odniesieniu do organów spółki, ponieważ przewiduje wprowadzenie alternatywnego modelu zarządzania i nadzoru, skupionego w jednym organie (radzie dyrektorów). Dzięki czemu założyciele będą mieć możliwość wyboru systemu monistycznego, usprawniającego procesy decyzyjne w spółce [2]. W uzasadnieniu do wyżej wymienionego projektu czytamy, że wyróżnikiem spośród dotychczas funkcjonujących spółek kapitałowych jest możliwość wyboru pomiędzy tzw. systemem monistycznym i dualistycznym oraz szeroki zakres swobody stron umowy spółki w określeniu struktury i zasad funkcjonowania organów. Obok walnego zgromadzenia jako organu skupiającego akcjonariuszy [3].

Proces rejestracji spółki czeskiej zamyka się najczęściej w ciągu jednego miesiąca. Należy mieć na uwadze, że zakładając spółkę w Czechach, musimy pamiętać o wpłaceniu kapitału zakładowego przed wpisem jej do rejestru handlowego. Wpłata kapitału następuje na specjalne konto bankowe (tzw. rachunek techniczny), które stanowi odrębne konto niż docelowe konto tworzone dla takiej spółki. Dodatkowo, w trakcie rejestracji firmy w Czechach, należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język czeski.

Firma w Czechach – korzyści

Polacy od kilku lat prężnie korzystają z możliwości prowadzenia firmy w Czechach, co nie może dziwić, ponieważ często powodem tym jest dosyć liberalne i przyjazne podejście do przedsiębiorców.

Do największych zalet prowadzenia działalności gospodarczej w Cechach zaliczymy:

 • dużą otwartość gospodarki naszego sąsiada na handel zagraniczny,
 • stały napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co przyczynia się do pogłębiania rozwoju gospodarki tego kraju,
 • bardzo dobre stosunki handlowe między Polską a Czechami – polscy przedsiębiorcy to jedni
  z wiodących partnerów handlowych Czech w eksporcie oraz w imporcie,
 • wolnorynkowa i stabilna gospodarka o szybkim tempie wzrostu,
 • niskie koszty pracy oraz wysoko wykwalifikowana kadra i księgowość,
 • firmy naszego sąsiada posiadają dobrą reputację oraz uważane są za wiarygodnego partnera handlowego,
 • osoby, które zdecydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności mogą skorzystać z preferencyjnych, ryczałtowych form opodatkowania,
 • przyjazna czeska administracja (fiskus) przejawiająca się w łatwości w kontaktach z urzędami skarbowymi i organami państwowymi (na uwagę zasługuje system
  e-Government, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków komunikacji elektronicznej pomiędzy urzędami i obywatelami, jak również pomiędzy poszczególnymi urzędami. System ten pozwala także na prowadzenie rejestrów i archiwizację dokumentów w formie elektronicznej,
 • przepisy pozwalają na nabywanie nieruchomości na terenie Republiki Czeskiej przez obywateli państw członkowskich UE bez jakichkolwiek ograniczeń,
 • korzystniejsze rozliczanie podatku VAT od zakupu paliwa,
 • liczne zachęty biznesowe, także dla zagranicznych inwestorów,
 • przejrzysty system podatkowy.

Podatki od działalności w Czechach

Zobowiązanie publicznoprawne dzielą się na trzy podstawowe grupy – podatki bezpośrednie, podatki pośrednie i inne. Od momentu przystąpienia do UE 1 maja 2004 r. system podatkowy przeszedł proces harmonizacji z prawodawstwem europejskim. Republika Czeska posiada również szeroką sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zarówno z krajami UE, jak i spoza UE. Te umowy opierają się głównie na modelowej konwencji OECD.

Podatki bezpośrednie obejmują:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • podatki od nieruchomości,
 • podatki transferowe (regulowane ustawą o podatku od nabycia nieruchomości).

Pośrednie obejmują:

 • VAT,
 • akcyzę i cło,
 • Podatki ekologiczne.

Inne zobowiązania publicznoprawne obejmują obowiązkowe składki na system ubezpieczenia społecznego i publicznego ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaty gminne, zwykle regulowane lokalnymi przepisami.

WAŻNE: W czeskim systemie prawnym obowiązuje tzw. instytucja niewiarygodnego płatnika VAT. Jej istota sprowadza się do tego, że jeśli określony przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z osobą, która będzie takim niewiarygodnym płatnikiem VAT, to ten przedsiębiorca będzie odpowiadać za zapłatę podatku VAT od czynności handlowych realizowanych z tą osobą, jeśli nie spełni ona obowiązku terminowego odprowadzenia podatku.

Do rejestru trafiają podmioty, które zalegają z płatnościami VAT za ostatnie 3 miesiące na kwotę ponad 500 tys. CZK.

Najważniejsze stawki podatkowe w Czechach

PIT:

 • Dochody od osób fizycznych podlegają zryczałtowanej stawce w wysokości 15%,
 • Dochody z pracy i / lub działalności przekraczające 48-krotność średniego wynagrodzenia podlegają 7% podatkowi solidarnościowemu.

CIT:

 • standardowa stawka tego zobowiązania od osób prawnych wynosi 19%,
  specjalna stawka wynosi 5% (jest stosowana do niektórych funduszy zbiorowego inwestowania oraz do funduszy emerytalnych C),
 • podatek u źródła od dochodu nierezydentów 35/15/0% w zależności od rodzaju. Stawki podatku u źródła mogą zostać obniżone na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

VAT:

 • standardowa stawka wynosi 21% (obejmuje większość produktów i usług),
  15% stawka obniżona (obejmuje m.in.: podstawowe artykuły spożywcze, niektóre produkty farmaceutyczne, gazety),
 • 10% stawka obniżona (obejmuje m.in.: niezbędne produkty odżywiania niemowląt, niektóre farmaceutyki, książki, produkty młynarskie i inne odpowiednie produkty na dietę bezglutenową).

Dywidendy:

 • dywidendy wypłacane rezydentom i nierezydentom podlegają zasadniczo 15% podatkowi u źródła. Jednak zgodnie z dyrektywą UE w sprawie spółek dominujących i zależnych dywidendy wypłacane przez spółkę zależną spółce dominującej mogą być zwolnione i nie stanowią podstawy wymiaru zobowiązania na określonych warunkach.

Autor: Alicja Olszar

Chcesz założyć spółkę w Czechach? Napisz do nas, a my zajmiemy się wszystkim kompleksowo

[1] Dział Ia dodany ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 288), która wchodzi w życie 1.03.2021 r.

[2] zob. m. in. Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej, https://www.gov.pl/web/rozwoj/przewodnik-po-prostej-spolce-akcyjnej, s. 3, 12, 29-32 [dostęp 02.08.2020 r.].

[3] Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; druk nr 3236; http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1235-2019/$file/8-020-1235-2019.pdf; s. 11.

Źródła:

Przewodnik inwestora, Stowarzyszenie Inwestycji Zagranicznych 2019; https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/o-kraju

Przeczytaj także:

Obsługa prawna

Likwidacja spółki akcyjnej krok po kroku

Spółka w Wielkiej Brytanii

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

sprzedaż znaku towarowegoPrzekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o.