Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o.

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Wejście w życie tzw. Polskiego Ładu spowodowało, że przedsiębiorcy chętnie decydowali się założyć lub przekształcić swoje już istniejące spółki w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej także jako SKA). Głównym bodźcem do takiego działania był fakt, że wspólnicy SKA nie byli zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Od 01.01.2023 r. komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. To spowoduje, że będą zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W efekcie prowadzenie działalności w formie SKA przestanie być już tak atrakcyjne. Tym bardziej, że prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się z wieloma formalnościami- prowadzeniem pełnej księgowości oraz koniecznością protokołowania uchwał walnego zgromadzenia w formie notarialnej, a obowiązki te generują dodatkowe i znaczne koszty.

Z uwagi na powyższe, przedsiębiorcy, którzy obecnie działają w formie spółek komandytowo-akcyjnych mogą być zainteresowani zakończeniem działalności w tej formie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, przygotowałam wpis, o tym jak przekształcić SKA w spółkę z o.o. O przekształceniu w spółkę komandytową możecie przeczytać tutaj (Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową). Sam proces likwidacji SKA, o którym pisaliśmy tutaj (Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej), jest natomiast długotrwały i powoduje konieczność zakończenia działalności. Przekształcenie natomiast pozwala na kontynuowanie działalności, jednak w zmienionej formie.

Spółka komandytowo-akcyjna – charakter

Spółka komandytowo-akcyjna mimo swego złożonego charakteru jest zaliczana do grupy spółek osobowych. Do przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mają zatem zastosowanie przepisy Działu III, Rozdziału 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. 571-574 KSH dotyczące przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Dodatkowo do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przekształconej, a ściślej jej powstania.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, oprócz wymagań ogólnych, które mają zastosowanie do każdego rodzaju przekształcenia, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową muszą wypowiedzieć się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba że statut przewiduje warunki surowsze.

Wymogi przekształcenia spółki komandytowo- akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z przepisami ogólnymi, do przekształcenia SKA w spółkę z o.o. wymaga się:
1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
2) powzięcia uchwały o przekształceniu SKA;
3) powołania członków organów spółki z o.o.;
4) dokonania w rejestrze wpisu spółki z o.o. i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia w spółkę z o.o.

Plan przekształcenia przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.
Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Majątek ten powinien pozwalać na porycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. (przypominamy, że minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000,00 zł). W tym wypadku nie ma potrzeby sporządzania wyceny składników majątku spółki.

Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia SKA;
2) projekt umowy sp. z o.o.;
3)sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Sprawozdanie to sporządza się przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Zawiadomienie

Spółka ma obowiązek dwukrotnie zawiadomić swoich wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Pierwsze zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników tej spółki.
Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawiadomienie to jest ogłaszane.
Wspólnicy SKA mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty, o których mowa powyżej oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Natomiast bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

Uchwała o przekształceniu spółki

Przekształcenie SKA wymaga uchwały powziętej przez wspólników w sposób określony odpowiednio w przepisach art. 571 KSH, tj. za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba że ze statutu spółki wynikają warunki surowsze.

Uchwała powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona- sp. z o.o.;
2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał wynosi 5.000,00 zł;
3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu sp. z o.o.;
5) zgodę na brzmienie umowy.
Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki z o.o. oraz powołanie organów spółki przekształconej.

Wniosek do KRS

Po podjęciu uchwały koniecznym jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek wnoszą wszyscy członkowie zarządu. Członkowie zarządu są również uprawnieni do podpisania pełnomocnictwa dla spółki do złożenia wniosku o wpis przekształcenia. Wniosek składa się za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych po dokonaniu opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł.

Co po przekształceniu?

Spółka przekształcana staje się sp. z o.o. z chwilą wpisu tej spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla SKA. Wspólnicy SKA stają się z dniem przekształcenia wspólnikami sp. z o.o.
W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (SKA na sp. z o.o.), spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.
Po dokonaniu wpisu do rejestru KRS należy jeszcze dokonać publikacji ogłoszenia o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek powinien zostać podpisany przez zarząd spółki przekształconej. Wniosek podlega opłacie, której wysokość uzależniona jest od liczby znaków użytych w ogłoszeniu- ok. 300-400 zł.
Co istotne sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. W efekcie nie ma potrzeby zawierania nowych umów lub podpisywania aneksów. Właśnie z uwagi na tę kontynuację przekształcenie jest tak chętnie wybieraną opcją zmiany formy prowadzonej działalności.

Co daje spółka z o.o.?

Zaletą sp. z o.o. jest przede wszystkim, to że co do zasady wspólnicy tej spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada przede wszystkim sama spółka całym swoim majątkiem. Dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność zaktualizuje się po stronie członków zarządu. Jednak wówczas taki członek może zwolnić się z odpowiedzialności w przypadkach uregulowanych w art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast odpowiedzialność wspólników co do zasady jest wyłączona i może powstać wyłącznie w kilku szczególnych sytuacjach, wyraźnie wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Należy jednak pamiętać, że wspólnicy przekształcanej spółki – w omawianym przypadku SKA odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w procesach przekształceniowych spółek. Jeśli myślisz o zmianie formy prawnej skontaktuj się z nami!

autor: r. pr. Patrycja Jurczok-Garus

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Spółka w organizacji

Spółka komandytowo-akcyjna – pozostałe artykuły

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

firma w czechachlikwidacja spółki komandytowej