Rozwiązanie Spółki Komandytowej bez likwidacji

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spis treści
Spis treści [hide]

Spółki komandytowe zasadniczo cieszą się największą popularnością wśród spółek osobowych przewidzianych przez polskiego ustawodawcę. O tym rodzaju formy działalności gospodarczej pisałyśmy już nie raz na naszym blogu i zapewne nie jest to ostatni artykuł na ten temat. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom przedstawiamy Państwu opis możliwości rozwiązania tej spółki bez przeprowadzania likwidacji. Jest to sprawna i szybka procedura, którą z pewnością można zaliczyć do zalet tej spółki. Jak zatem w ten sposób doprowadzić do zakończenia działalności spółki i jakie warunki trzeba spełnić?

Rozwiązanie spółki przez likwidację- czy można jej uniknąć?

Podstawowym sposobem rozwiązania spółki komandytowej jest oczywiście jej likwidacja. Likwidacja spółki i sam proces likwidacji jest złożony, wymagający nie tylko czasu, ale również nakładu środków. Wspólnicy w pierwszej kolejności muszą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, powołać likwidatora i dopiero po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców do KRS. Likwidacji spółki komandytowej w pełnym zakresie można jednak uniknąć i zakończyć działalność bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W jaki sposób?

Likwidacja spółki według Kodeksu Spółek Handlowych

W tym miejscu należy przyjrzeć się dokładnie przepisom Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Zgodnie z art. 103 KSH w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej stosuje się przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sięgając zatem do przepisów regulujących funkcjonowanie spółki jawnej dowiadujemy się, że zgodnie z art. 58 § 1. KSH powody rozwiązania spółki są następujące:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
6) prawomocne orzeczenie sądu.

Co do zasady zatem w przypadku zajścia przyczyn przewidzianych w powyższym artykule powinna nastąpić likwidacja spółki, jednakże ustawodawca w art. 67 § 1 KSH daje pewną alternatywę, przez co pojawia się możliwość uniknięcia często bardzo czasochłonnego procesu likwidacji. W przepisie tym mowa o sytuacji, w której wspólnicy uzgodnili tzw. inny sposób zakończenia działalności spółki.

Spory w doktrynie

Zmiana umowy a zamknięcie spółki

Żeby jednak nie było tak prosto – wspomniany przepis wzbudza trochę kontrowersji w środowisku prawniczym. Główną ich przyczyną jest kwestia określenia owego „innego sposobu zakończenia działalności” w umowie spółki. Z jednej strony przyjmuje się, że sposób ten powinien być wskazany w umowie spółki, zatem w przypadku jego braku należałoby w pierwszej kolejności dokonać zmiany umowy. Zmiana umowy powinna zostać dokonana w formie notarialnej.

Druga koncepcja, za którą opowiada się część doktryny opiera się na braku obowiązku wskazania sposobu zakończenia działalności w umowie spółki. Jest to potwierdzone również praktyką niektórych sądów rejestrowych, które często dopuszczają wskazanie sposobu zakończenia działalności jedynie w uchwale wspólników, co pozwala na zaoszczędzeniu czasu oraz kosztów związanych z ewentualną zmianą umowy. Naszym klientom przedstawiamy zawsze dwa możliwe rozwiązania wraz z ich ewentualnymi skutkami, mając na uwadze również właściwy sąd rejestrowy ze względu na siedzibę spółki.

Inny sposób rozwiązania spółki przez wspólników

Podział majątku spółki, odpowiedzialność wspólników

Aby uniknąć zatem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego muszą ziścić się przesłanki wskazane w art. 58 § 1. KSH w zw. z art. 67 § 1 KSH- zaś wspólnicy powinni ustalić sposób i zasady zakończenia tejże działalności. Do tego należy ustalić osobę zobowiązaną do przechowywania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat. Podejmując decyzję o rozwiązaniu, wspólnicy muszą również postanowić o podziale majątku spółki i tutaj przewidziane jest co najmniej kilka opcji. Mogą podzielić majątek spółki między siebie czy też postanowić o przejęciu całego przedsiębiorstwa przez jednego z nich z obowiązkiem spłaty pozostałych. Ustawodawca nie określił zasad przejścia sukcesji praw wykreślanej spółki w przypadku innego sposobu zakończenia jej działalności, zatem wspólnicy również powinni określić, w jaki sposób i komu prawa te zostaną przydzielone. W doktrynie powstał również spór co do możliwości ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki za zobowiązania właśnie w przypadku wyznaczenia konkretnych osób jako sukcesorów praw po jej rozwiązaniu. Mimo pewnych kontrowersji uznaje się, że ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli jest niedopuszczalne, zatem komplementariusze spółki odpowiadają nadal za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Przy określeniu tzw. innego sposobu zakończenia działalności spółki (bez likwidacji) nie wyznacza się likwidatora, a wspólnicy do końca istnienia spółki sprawują swoje funkcje w spółce. Co za tym idzie, to na nich spoczywa obowiązek zakończenia spraw spółki, czy rozliczeń z kontrahentami, w tym spłata wierzycieli spółki.

Jeśli wspólnicy zgodnie postanowili o rozporządzeniu majątkiem spółki i innych sprawach spółki, to komplementariuszom reprezentującym spółkę nie pozostaje nic innego jak złożenie wniosku do KRS w celu skreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. Do wniosku wspólnicy powinni dołączyć oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz informację o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Należy podkreślić, że rozwiązanie spółki następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu spółki z KRS.

Rozwiązanie spółki a podatki

Warto również zwrócić uwagę na aspekt podatkowy dotyczący rozwiązania spółki i podziału jej majątku. Zgodnie z  14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych uzyskanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Uregulowanie to wynika z transparentności tej spółki, gdzie co do zasady wszelkie przychody są opodatkowywane na etapie wcześniejszym. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowanie w stosunku do środków niepieniężnych, które zostaną zbyte przez wspólnika w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja/rozwiązanie spółki, ani w przypadku, kiedy zbycie nastąpi w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Zbycie środków niepieniężnych będzie natomiast neutralne podatkowo bez względu na czas, w którym zostało dokonane w przypadku kiedy nastąpi nieodpłatnie. Przeważająca linia interpretacyjna organów podatkowych wskazuje, że przytoczone przepisy dot. skutków likwidacji stosuje się również do innych sposobów zakończenia działalności.

Jak widać przedstawiony wyżej sposób jest szybki i nie wymaga dużego nakładu środków pieniężnych. Zasadniczymi zaletami tego rozwiązania jest nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę aż do samego końca bez potrzeby dodawania oznaczenia „w likwidacji” do nazwy podmiotu. Możliwość zakończenia działalności bez przeprowadzania likwidacji jest również o tyle korzystna, że pozwala zaoszczędzić czas związany ze sztywną procedurą likwidacji oraz koszty takie jak np. opłaty sądowe związane z publikacją ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki. Wspólnicy nie mają także obowiązku sporządzania bilansu z otwarcia oraz zakończenia likwidacji. Nie znajdzie niestety zastosowania w przypadku spółek, gdzie wobec spółki toczą się postępowania sądowe czy egzekucje.

r.pr. Ewelina Jasion

 

Jeśli jesteś zainteresowanym omówionym wyżej rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Zajmujemy się kompleksowo otwieraniem jak i rozwiązywaniem spółek osobowych oraz kapitałowych, w tym przeprowadzeniem likwidacji. Doradzamy najlepszy sposób zakończenia działalności z uwagi na interesy spółki we współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do nas + 48 66 66 40 055

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Prosta spółka akcyjna (PSA) – wady i zalety

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o.utwór w prawie autorskim