JAK PRZEKSZTAŁCIĆ DZIAŁALNOŚĆ W SPÓŁKĘ Z O.O.?

 Kategoria: SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę (dalej także jako jdg) – przeczytaj jak przeprowadzić zmiany oraz poznaj zalety i wady zmiany formy prawnej.

Niedawno mogliście przeczytać na naszym blogu artykuł o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową (klik) oraz tzw. „przekształceniu jdg” w spółkę cywilną (klik). Tym razem zapraszamy Was do zapoznania się z artykułem dotyczącym przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę. Temat ten cieszy się sporym zainteresowaniem. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę może okazać się szczególnie dobrym rozwiązaniem, w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Intensyfikacja i rozwój prowadzonej działalności z reguły skutkuje zwiększeniem ryzyka związanego z jej prowadzeniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że przedsiębiorca prowadzący jdg odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w związku z tą działalnością. Dodatkowo zaletą działalności w formie spółki z o.o. lub akcyjnej jest także możliwość łatwiejszego pozyskania inwestorów.

Czy wiesz, że jako przedsiębiorca jednoosobowy możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności jako spółka?
Zobacz jakie obowiązki należy wypełnić, aby przekształcić działalność gospodarczą oraz, by nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę – ograniczenia

Na wstępie należy zaznaczyć, że jdg można przekształcić jedynie w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. W wyniku procesu przekształcenia osoba fizyczna prowadząca do tej pory jdg staje się jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem powstałej spółki. Zgodnie z powyższym nie ma możliwości zmiany formy prowadzonej działalności z jdg bezpośrednio w spółkę osobową albo spółkę kapitałową, w której będzie występowało kilku wspólników. Nowi wspólnicy będą mogli przystąpić do spółki dopiero po jej wpisaniu do rejestru. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej decydują się na przekształcenie w spółkę z o.o. Szczegółowe przepisy dotyczące omawianej procedury zostały uregulowane w rozdziale 6 działu 3 Kodeksu spółek handlowych. W zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, tj. w analizowanym przypadku sp. z o.o. lub sp. akcyjnej.

PAMIĘTAJ! Chcesz przekształcić jednoosobową działalność w spółkę – pamiętaj, że jest to możliwe, ale skutkiem będzie „powstanie” jednoosobowej spółki z o.o.

Wymagania jakie należy spełnić w przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę

Do przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę niezbędne są:

1) sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego) wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2) złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego) przy czym musi ono zawierać następujące informacje:

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 • wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;
 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli:
  • przyznanie takich praw jest przewidziane;
  • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;

3) powołanie członków organów spółki, która ma powstać;
4) zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki, która ma powstać;
5) dokonanie w rejestrze wpisu spółki i wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Plan przekształcenia działalności powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie tego planu.

Do planu należy dołączyć:
1) projekt oświadczenia o przekształceniu;
2) projekt aktu założycielskiego (statutu);
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu- jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, to sprawozdanie sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

PAMIĘTAJ! Przekształcenie w sp z o.o. wymaga sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie należy złożyć do sądu rejestrowego (KRS).

Przekształcenia jednoosobowej działalności – opinia biegłego rewidenta

Plan, o którym mowa powyżej, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Między innymi z tego powodu zmiana formy prawnej z jdg w spółkę jest obecnie jedną z dłuższych procedur. W celu sporządzenia opinii na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca powinien przedłożyć biegłemu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy na jego wniosek. Co do zasady nie ma problemów ze wskazaniem konkretnego biegłego rewidenta, jednak sąd nie jest takim wnioskiem związany i może wyznaczyć inna osobę. Biegły jest zobowiązany sporządzić opinię w terminie wyznaczonym przez sąd, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące. Powyższe powoduje, że sprawne sporządzenie opinii będzie miało wpływ na czas trwania całego procesu. Za sporządzenie opinii biegłemu należy się stosowne wynagrodzenie, które zasadniczo określa sąd rejestrowy. Jeżeli przedsiębiorca nie uiści dobrowolnie tych należności w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką z chwilą jej wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Co istotne nowej spółce będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Spółka pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Tym przede wszystkim różni się procedura przekształcenie od wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIE POWSTAŁE PRZED PRZEKSZTAŁCENIEM FIRM

Warto również pamiętać, że osoba prowadząca dotychczas jdg ponosi solidarnie ze spółką odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy. Dotyczy to jednak wyłącznie zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością i powstałych przed dniem przekształcenia. Odpowiedzialność ta istnieje przez okres 3 lat od dnia przekształcenia.

WPIS DO REJESTRU

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności opisanych powyżej koniecznym jest złożenie wniosku do KRS. Wniosek o wpis powinni wnieść wszyscy członkowie zarządu nowej spółki. Obecnie wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, który dostępny jest pod adresem:  https://prs.ms.gov.pl/.

Po wpisie należy jeszcze dokonać ogłoszenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Jest ono dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wniosek zarządu spółki przekształconej.

PAMIĘTAJ! Aspekt podatkowy przekształcenia jest bardzo ważny – należy uwzględnić go podejmując decyzję o przekształceniu.

ZMIANA FIRMY

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Masz pytania bądź potrzebujesz pomocy dotyczącej przekształceń?

Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią tutaj, chętnie pomożemy!

Autor: Patrycja Jurczok

Przeczytaj także:

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Nowe zasady zgłaszania wniosków do KRS – Jak je oceniamy?

Ochrona znaku towarowego

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z o.o. przez system s24

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami  Ostatnie wpisy

  Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąprzekształcenie jdg w sp. z o.o.