Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę - Lawbox Firm

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

 In Aktualności

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę – przeczytaj jak dokonać zmiany działalności jednoosobowej w spółkę? Jakie są korzyści z przekształcenia? Poznaj zalety i wady rozwiązania.

Niedawno mogliście przeczytać na naszym blogu artykuł o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową (klik) oraz w spółkę cywilną (klik). Tym razem zapraszamy Was do zapoznania się z artykułem dotyczącym przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę. Temat ten cieszy się sporym zainteresowaniem- zwłaszcza w kontekście planowanych zmian w ZUS-ie dla przedsiębiorców.

Przekształcenie może okazać się szczególnie dobrym rozwiązaniem, w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Intensyfikacja prowadzonej działalności z reguły wiąże się ze zwiększeniem ryzyka związanego z jej prowadzeniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w związku z tą działalnością.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę – ograniczenia

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić jedynie w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Zgodnie z powyższym nie ma możliwości przekształcenia działalności gospodarczej bezpośrednio w spółkę osobową albo spółkę kapitałową, w której będzie występowało kilku wspólników. Nowi wspólnicy będą mogli przystąpić do spółki dopiero po wpisaniu przekształcenia do rejestru.  Szczegółowe przepisy dotyczące przekształcenia działalności w spółkę zostały uregulowane w rozdziale 6 działu 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wymagania jakie należy spełnić w przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę

Do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia (w formie aktu notarialnego) przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego) przy czym musi ono zawierać określone w art. 5849 KSH informacje;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przekształcenia działalności – opinia biegłego rewidenta

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby przekształcanego przedsiębiorcy. Co do zasady nie ma problemów ze wskazaniem konkretnego biegłego rewidenta, jednak sąd nie jest takim wnioskiem związany i może wyznaczyć inna osobę. Biegły jest zobowiązany sporządzić opinię w terminie wyznaczonym przez sąd, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące. Powyższe powoduje, że sprawne sporządzenie opinii będzie miało wpływ na czas trwania całego procesu przekształcenia. Za sporządzenie opinii biegłemu należy się stosowne wynagrodzenie, które zasadniczo określa sąd rejestrowy.

Przejście praw i obowiązków

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Co istotne Spółce powstałej z przekształcenia będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Odpowiedzialność za zobowiązanie powstałe przed przekształceniem firm

Warto również pamiętać, że przedsiębiorca ponosi solidarną odpowiedzialność ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego. Dotyczy to jednak wyłącznie zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością i powstałych przed dniem przekształcenia. Odpowiedzialność ta istnieje przez okres 3 lat od dnia przekształcenia.

Jeśli ten artykuł o przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę jest dla Ciebie przydatny i myślisz o przekształceniu działalności gospodarczej lub masz dodatkowe pytania np. dotyczące obsługi prawnej, to zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Patrycja Jurczok

Przeczytaj także:

Likwidacja spółki akcyjnej krok po kroku

Kim jest przedsiębiorca w Polsce?

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Likwidacja spółki akcyjnejKim jest przedsiębiorca w Polsce?