Jak inwestować w spółki dywidendowe?

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Spis treści
Spis treści [hide]

Coraz więcej osób interesuje się w inwestowaniem w spółki dywidendowe, którymi potocznie nazywane są spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Inwestycja ta polega z zasady na kupnie akcji konkretnej spółki oraz otrzymywaniu corocznej dywidendy. Inwestycja ta może okazać się o wiele bardzie opłacalna niż chociażby lokaty długoterminowe, ale na początku każdy inwestor powinien dowiedzieć się jak inwestować w akcje, aby zminimalizować ryzyko. Postaramy się to wytłumaczyć to krok po kroku w niniejszym artykule.

Wypłata dywidendy

Definicja

Zacznijmy od tego czym jest dywidenda. Każdy z akcjonariuszy posiada określone w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH) uprawnienia. Najważniejsze to przede wszystkim możliwość brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) w tym prawo głosu oraz udziału w zysku (czyli. prawa do dywidendy). Spółka ma obowiązek podjąć raz w roku na WZA uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty za poprzedni rok. Taką uchwałę podejmuje się co do zasady w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Warunkiem zatem wypłaty dywidendy jest wypracowanie przez spółkę dochodu. Nie musi być to dochód za ubiegły rok. Spółka może wypłacić dywidendę nawet jeśli zakończy rok ze stratą, o ile posiada dochód za poprzednie lata i nie został on podzielony. Zgodnie z KSH kwota przeznaczona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych kapitałów zapasowego i rezerwowych. Dywidenda to zatem część zysku netto przeznaczona do podziału. Pierwszym zatem krokiem jaki powinien podjąć każdy inwestor zanim wejdzie w posiadanie akcji, powinno być dokładne przeanalizowanie sprawozdań finansowych oraz uchwał WZA z poprzednich lat.

Uchwała WZA

Jeśli spółka w poprzednim roku zarobiła, to nie zawsze znaczy, że WZA postanowi o przeznaczeniu całego dochodu na wypłatę dywidendy. Jeśli WZA zdecyduje o jego innym przeznaczeniu np. na zasilenie kapitału zapasowego lub celowego na dalszy rozwój spółki to dywidenda nie zostanie wypłacona. W tym wypadku KSH tylko w jednym przypadku ogranicza swobodę w wyborze, a mianowicie zgodnie z art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Co to oznacza? Że z uwzględnieniem powyższego zapisu dostępne są wszystkie możliwe konfiguracje. Stopa dywidendy a zarazem rzeczywista stopa zwrotu inwestycji będzie zatem uwarunkowana nie tylko wysokością zysku, ale przede wszystkim uchwałą akcjonariuszy, których większość zdecyduje jaka będzie faktyczna wysokość dywidendy. Dla przykładu- spółka za poprzedni rok 2020 wypracowała zysk netto w wysokości 10 mln złotych netto, z czego zgodnie z uchwałą WZA na wypłatę dywidendy przeznaczono 5 mln złotych, a drugą połowę przelano na kapitał zapasowy. Jest to jak najbardziej rozwiązanie zgodne z prawem. W tym wypadku również zalecamy zapoznanie się z poprzednimi uchwałami spółki, ale również opinią zarządu. Jeśli to możliwe, dobrze byłoby uzyskać informację o planowanych inwestycjach danej spółki w przyszłości.

Częstotliwość dywidendy

Dywidendę wypłaca się co do zasady raz w roku. Uchwała powinna określać dzień dywidendy, czyli dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy, czyli dzień, kiedy spółka wypłaca dywidendę.

Statut może upoważnić Zarząd do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy w trakcie trwania roku, które to zaliczki są odejmowane od finalnej wartości dywidendy wskazanej w uchwale WZA. Zaliczki wypłaca się, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Z perspektywy akcjonariusza zaliczki mogą okazać się bardzo atrakcyjne, ponieważ może on liczyć na wypłatę środków pieniężnych częściej niż raz do roku. Pamiętajmy jednak, że w przypadku gdy nie doszło do przyznania prawa dywidendy lub przyznano ją w kwocie niższej od wypłaconych zaliczek, przepisy o nienależnym świadczeniu nakazują zwrot zaliczki (lub jej części) wypłaconej na poczet niedoszłej dywidendy – odpadła tu bowiem prawna podstawa świadczenia (art. 410 § 2 KC w zw. z art. 2 KSH; zob. więcej np.: Art. 349 KSH red. Jara 2020, wyd. 3/Pabis, Legalis).

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na kupno akcji nowej emisji. Jeśli dokonujesz objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zwróć szczególną uwagę na uchwałę WZA podejmowaną w tej sprawie. W uchwale tej powinien zostać wskazany pierwszy okres, za który akcjonariusze są uprawnieni do dywidendy i tutaj mogą pojawić się niespodzianki. Jeśli np. akcje obejmujecie w 2020 roku to może okazać się, że jesteście uprawnionymi dopiero za rok 2021, czyli finalnie dywidendę 2021 r. będziecie mogli otrzymać w 2022 roku. Inwestor akcji dywidendowych musi w takiej sytuacji być cierpliwy, ponieważ akcje dywidendowe i budowanie portfela dywidendowego to rodzaj długoterminowej inwestycji.

Masz dodatkowe pytania? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami

PODATEK OD DYWIDENDY

Pamiętajmy, że dywidenda podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 %, którego płatnikiem jest spółka. Jeśli zatem wysokość dywidendy zostanie w uchwale określona jako 100 zł na jedną akcję, to finalnie na konto inwestora wpłynie kwota 81 zł przypadająca na jedną akcję.

JAK KUPIĆ AKCJE SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

SPÓŁKA PUBLICZNA

Inwestycja w akcje dywidendowe to co do zasady kupowanie akcji tych spółek, które weszły na giełdę papierów wartościowych. W celu zakupu akcji takich spółek należy w pierwszej kolejności otworzyć rachunek inwestycyjny w wybranym domu maklerskim. W tym miejscu należy poznać ofertę co najmniej kilku brokerów, zanim podejmiemy decyzję o otwarciu rachunku inwestycyjnego w jednym z nich. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na ich wewnętrzne regulaminy oraz prowizję jaką pobierają od kupna akcji. Gdy już wybierzemy brokera pozostaje nam wpłacić odpowiednią sumę na utworzony rachunek i zlecić mu kupno akcji danej spółki notowanej na GPW. Przy wyborze akcji konkretnego podmiotu okazać mogą się informacje przekazywane przez giełdę, jak np. indeksy dywidendowe (WIG20dvp) czy raporty giełdowe, dzięki którym możemy na bieżąco śledzić poczynania interesującego nas podmiotu na giełdzie i rekomendacje z nim związane.

SPÓŁKA PRYWATNA

Zwracamy uwagę, że inwestycja może również opierać się na kupnie akcji należących do spółek prywatnych, czyli nienotowanych na giełdzie. W takim wypadku obejdziemy się bez brokera i zyskamy na prowizji, ale wszystkimi formalnościami, w tym kontakcie ze spółką, musimy zająć się sami. W takim przypadku warto w pierwszej kolejności upewnić się, czy cena objęcia bądź zakupu akcji odpowiada rzeczywistej wartości akcji. W tym celu najlepiej aby spółka dysponowała wyceną dokonaną przez niezależnego eksperta.

RYZYKO INWESTYCYJNE

Chociaż spółki kuszą wysokimi dywidendami zawsze należy mieć na uwadze ryzyko jakie niesie ze sobą ten rodzaj inwestycji. Na podstawie niniejszego artykułu można znaleźć przede wszystkim dwie sytuacje, które mogą pokrzyżować plany inwestorom:

 • spółka może w ogóle nie wypracować zysku,
 • spółka może przeznaczyć go na inny cel niż dywidenda.

Mając na uwadze powyższe najważniejszą czynnością jaką powinniśmy zrobić jest dokładne sprawdzenie spółki, jej danych finansowych, planów na przyszłość czy poprzednich uchwał. Upewnijmy się, czy podmiot ten posiada trwały majątek oraz czy któreś z już wyemitowanych akcji nie posiadają uprzywilejowania co do udziału w dywidendzie. Może się okazać, że pomimo posiadania dużego pakietu akcji wcale nie otrzymasz proporcjonalnej dywidendy, ponieważ inny akcjonariusz otrzyma jej więcej w wyniku uprzywilejowania.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł nieco rozjaśnił Państwu główne założenia inwestycji w ten rodzaj spółki. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Posiadamy ogromne doświadczenie w obsłudze inwestycji oraz przeprowadziliśmy wiele spółek przez proces emisji akcji nowych serii.

r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Prosta spółka akcyjna (PSA) – wady i zalety

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami   
  Ostatnie wpisy

  Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

  Zmiany w składaniu wniosków do KRSlicencja w prawie autorskim