Najważniejsze informacje prawne dt. Fundacji- Lawbox Firm
In,FUNDACJEISTOWARZYSZENIA
26stycznia2022

FundacjapodlegaobowiązkowiwpisudoKrajowegoRejestruSądowegoizchwilątakiegowpisuuzyskujeosobowośćprawnąWszystkiefundacjepodlegająobowiązkowiwpisudorejestrustowarzyszeń,