Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Spółka komandytowa jest zaliczana do spółek osobowych, natomiast spółka z o.o. do spółek kapitałowych. W efekcie do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulujące przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, tj. 571-574 KSH. Dodatkowo do takiego przekształcenia znajdą zastosowanie także odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki z o.o.

Dokonując przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, oprócz spełnienia wymagań ogólnych, które mają zastosowanie do każdego rodzaju przekształcenia, należy spełnić jeszcze jeden warunek szczególny, tj. za przekształceniem muszą wypowiedzieć się wszyscy wspólnicy, przy czym w przypadku spółki komandytowej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze.

Zalety przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Niejednokrotnie pisaliśmy już o zaletach spółki z o.o., a przede wszystkim o ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Dla przypomnienia- za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność może zaktualizować się po stronie członków zarządu. Natomiast odpowiedzialność wspólników co do zasady jest wyłączona i może powstać wyłącznie w kilku szczególnych sytuacjach, wyraźnie wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Natomiast za zobowiązania spółki komandytowej komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej będą odpowiadać na niezmienionych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia (o tym czym jest dzień przekształcenia piszemy poniżej) przez 3 lata, liczone od dnia przekształcenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć także inne zalety, w tym możliwość łatwiejszego pozyskania inwestorów i dodatkowego kapitału, a także stosunkowo łatwe zbycie posiadanych udziałów lub ich części, jak i całej spółki. O różnicach między sp. komandytową a sp. z o.o. pisaliśmy tutaj.

Procedura przekształcenia w spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
 • powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W pierwszej kolejności w celu dokonania przekształcenia należy przygotować plan przekształcenia wraz załącznikami, tj.:

 • projektem uchwały w sprawie przekształcenia,
 • projektem umowy spółki z o. o.,
 • sprawozdaniem finansowy sporządzonym dla celów przekształcenia.

Plan przekształcenia przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Plan powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Majątek ten powinien pozwalać na porycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. (przypominamy, że minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000,00 zł).

Umowa spółki

W toku przekształcenia należy jeszcze sporządzić umowę sp. z o.o. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (art. 157 KSH) umowa spółki z o.o. powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego spółki;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Więcej na temat umowy sp. z o.o. możecie przeczytać tutaj.

Zawiadomienie wspólników

Następnie należy zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Wspólnicy powinni być zawiadomieni dwukrotnie, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki z o.o.

Jednocześnie wspólnikom należy umożliwić zapoznanie się z planem przekształcenia oraz jego załącznikami.  Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki plan wraz z załącznikami oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej

Po sporządzeniu planu i zawiadomieniu wspólników zgodnie z procedurą opisaną powyżej, kolejnym krokiem jest podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przekształceniu tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz powinna zawierać co najmniej:

1)    typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona- w omawianym przypadku sp. z o.o.;

2)    wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał wynosi 5.000,00 zł;

3)    zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4)    nazwiska i imiona członków zarządu sp. z o.o.;

5)    zgodę na brzmienie umowy.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie jej organów. Niewątpliwe pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z zawarciem takiej umowy. Warto jedynie zaznaczyć, że chociaż spółka komandytowa może zostać założona on-line przez system s24, to nie ma możliwości jej przekształcenia za pośrednictwem tego portalu. Zatem niezależnie od tego w jakiej formie spółka powstała konieczna będzie wizyta u notariusza. Taksa notarialna zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. i powiększona jest o 23% podatku VAT.

Wniosek i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS

Po wykonaniu powyższych kroków należy złożyć wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu, a więc niezależnie od sposobu reprezentacji przyjętego w spółce. Wniosek składa się w formie elektronicznej przez portal rejestrów sądowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł oraz szeregiem innych dokumentów, w tym uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obowiązki po przekształceniu

Spółka przekształcana (spółka komandytowa) staje się spółką przekształconą (spółką z o.o.), z chwilą wpisu sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla sp. komandytową z rejestru przedsiębiorców KRS. Wspólnicy spółki komandytowej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki z o.o.

W przypadku, gdy w związku z przekształceniem dokonywana jest zmiana brzmienia firmy spółki, która nie polega jedynie na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na formę prawną spółki (sp. komandytowa na sp. z o.o.), spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Po dokonanym przekształceniu i wpisie spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS należy jeszcze dokonać publikacji ogłoszenia o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podpisany przez zarząd spółki z o.o. wniosek składa się na formularzu MSiG M1 wraz z treścią ogłoszenia w punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wniosek podlega opłacie, której wysokość uzależniona jest od liczby znaków użytych w ogłoszeniu- ok. 300-400 zł.

Należy także pamiętać o konieczności dokonania nowego zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (o tym kim jest beneficjent pisaliśmy tutaj.

Przekształcenie a kontynuacja działalności

Zaletą przekształcenia jest to, że dochodzi jedynie do zmiany formy prawnej działalności gospodarczej. Spółce powstałej na skutek przekształcenia przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki, która została przekształcona. Oznacza to, że po przekształceniu, z mocy prawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie stroną wszystkich zawartych umów i nie będzie musiała zawierać do nich aneksów. Wystarczy, że po dokonanym przekształceniu poinformuje kontrahentów o zmianie formy prawnej. Warto jednak zaznaczyć, że umowa może zawierać odrębne postanowienia, w tym wymagające uprzedniego poinformowania o zamiarze zmiany formy prawnej, wówczas niedochowanie tych warunków może prowadzić do powstania określonych w umowie konsekwencji.

Spółce z o.o. przysługiwać będą także wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce komandytowej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Spółka z o.o. będzie posiadać ten sam numer NIP oraz REGON, którymi posługiwała się spółka komandytowa.

Z uwagi na kontynuację działalności przekształcenie jest chętnie wybieranym sposobem zmiany formy prawnej, w której wykonywana jest działalność. Należy jednak pamiętać, że to czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na przekształcenie i w jaką formę prawną, będzie zależało od okoliczności danego przypadku, w tym rozmiaru i charakteru działalności, a także potrzeb danego przedsiębiorcy i powinno zostać poprzedzone staranną analizą.

Nasza kancelaria we Wrocławiu wspiera przedsiębiorców z różnych miast w przy przekształceniach. Jeśli myślisz o zmianie formy prawnej, to zapraszamy do kontaktu.

Autor: r. pr. Patrycja Jurczok-Garus

 

Przeczytaj również:

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, czyli jak podatek CIT wpłynął na polskich przedsiębiorców?

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

przekształcenie spółki jawnej w z o.o.Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę