Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Spółka jawna jest spółką osobową, dlatego do przekształcenia tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mają zastosowanie przepisy Działu III, Rozdziału 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. 571-574 KSH dotyczące przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Dodatkowo do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przekształconej (w tym przypadku sp. z o.o.), a ściślej jej powstania.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, oprócz spełnienia wymagań ogólnych, które mają zastosowanie do każdego rodzaju przekształcenia musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek, tj. za przekształceniem muszą wypowiedzieć się wszyscy wspólnicy.

Zalety przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

Główną zaletą przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Przypomnijmy, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą wraz ze spółką wszyscy wspólnicy solidarnie bez ograniczenia całym swoim majątkiem, w tym majątkiem prywatnym. Wraz z rozwojem działalności prowadzonej przez spółkę jawną mogą powstać większe zobowiązania, które mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka związanego z jej prowadzeniem.

Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania tej spółki. Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność może zaktualizować się po stronie członków zarządu. Natomiast odpowiedzialność wspólników co do zasady jest wyłączona i może powstać wyłącznie w kilku szczególnych sytuacjach, wyraźnie wskazanych w Kodeksie spółek handlowych (np. przypadki opisane w art. 13 k.s.h.). Trzeba jednak zaznaczyć, że wspólnicy przekształcanej spółki jawnej będą odpowiadać na niezmienionych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania tej spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez 3 lata, liczone od dnia przekształcenia.

Oprócz ograniczonej odpowiedzialności wspólników prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przynieść także inne korzyści, w tym możliwość łatwiejszego pozyskania inwestorów i dodatkowego kapitału, możliwość zbycia posiadanych udziałów, jak i całej spółki.

Należy jednak pamiętać, że prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko zalety. Chodzi tutaj głównie o kwestię podwójnego opodatkowania spółki kapitałowej, poprzez opodatkowanie samej spółki oraz opodatkowania dywidendy wypłacanej wspólnikom.

Przeczytaj również: Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę  z o.o. może nastąpić w trybie pełnym oraz uproszczonym.
Tryb uproszczony można zastosować jedynie, gdy wszyscy wspólnicy spółki jawnej są uprawnieni do prowadzenia jej spraw. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki jawnej. Odmienne ustalenia mogą wynikać z umowy spółki, dlatego też przed przekształceniem należy prześledzić zapisy umowy spółki i zweryfikować czy wszystkim wspólnikom przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki. Jeśli nie wszystkim wspólnikom przysługuje takie prawo, to wówczas przekształcenie należy przeprowadzić w trybie pełnym lub najpierw zmienić umowę spółki by możliwe było skorzystanie z trybu uproszczonego.

Tryb pełny

W trybie pełnym w pierwszej kolejności w celu dokonania przekształcenia należy przygotować plan przekształcenia wraz załącznikami, tj.:
•    projektem uchwały w sprawie przekształcenia,
•    projektem umowy spółki z o. o.,
•    sprawozdaniem finansowy sporządzonym dla celów przekształcenia.

Plan przekształcenia przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Majątek ten powinien pozwalać na porycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. (przypominamy, że minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000,00 zł).

Następnie należy zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Wspólnicy powinni zostać zawiadomieni dwukrotnie, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.  Jednocześnie wspólnikom należy umożliwić zapoznanie się z planem przekształcenia oraz jego załącznikami.

Kolejnym krokiem jest podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu sp. jawnej w spółkę z o.o. Uchwała ta musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza oraz powinna zawierać co najmniej:
1)    typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona- sp. z o.o.;
2)    wysokość kapitału zakładowego- w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał wynosi 5.000,00 zł;
3)    zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4)    nazwiska i imiona członków zarządu sp. z o.o.;
5)    zgodę na brzmienie umowy.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie organów spółki. Niewątpliwe pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z zawarciem takiej umowy.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek wnoszą wszyscy członkowie zarządu. Członkowie zarządu są również uprawnieni do podpisania pełnomocnictwa dla spółki do złożenia wniosku o wpis przekształcenia, a ściślej o wpis spółki przekształconej. Wniosek składa się za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych po dokonaniu opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł.

Tryb uproszczony

W przypadku trybu uproszczonego przekształcenia, w odróżnieniu, do trybu pełnego:
•    nie trzeba sporządzać planu przekształcenia;
•    nie jest wymagane zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
•    nie muszą zostać zachowane procedury w zakresie umożliwienia wspólnikom wglądu do dokumentów spółki.

Koniecznym jest natomiast sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projektu umowy spółki z o.o., sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia oraz podjęcie uchwały o przekształceniu, a następnie rejestracja przekształcenia w KRS, tak jak w trybie pełnym.

Przeczytaj również: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Co po przekształceniu w spółkę z o.o.?

Niezależnie od trybu, spółka przekształcana (spółka jawna) stanie się spółką przekształconą (spółką z o.o.), z chwilą wpisu tej ostatniej do rejestru przedsiębiorców. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla sp. jawną z rejestru przedsiębiorców KRS.

Zgodnie z art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki z o.o.

W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (sp. jawna na sp. z o.o.), spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Po wpisie przekształcenia do rejestru KRS należy jeszcze dokonać publikacji ogłoszenia o przekształceniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek podpisuje zarząd spółki przekształconej. Wniosek podlega opłacie, której wysokość uzależniona jest od liczby znaków użytych w ogłoszeniu- ok. 300-400 zł.

Wpływ przekształcenia na prawa i obowiązki

Zaletą przekształcenia jest to, że nie dochodzi do likwidacji spółki jawnej, a jedynie do zmiany formy prawnej działalności gospodarczej. W efekcie spółce powstałej na skutek przekształcenia przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki, która została przekształcona. Dzięki temu, po przekształceniu, z mocy prawa spółka z o.o. staje się stroną wszystkich zawartych umów i nie musi zawierać do nich aneksów (dotyczy to także umów o pracę zawartych z pracownikami).

Spółka z o.o. zachowuje także numer NIP oraz REGON nadany spółce jawnej.

Spółce z o.o. co do zasady przysługiwać będą również wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Właśnie z uwagi na tę kontynuację przekształcenie jest tak chętnie wybieraną opcją zmiany formy prowadzonej działalności.

Przekształcenie niesie za sobą wiele korzyści, jednak to czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na przekształcenie i w jaką formę będzie zależało od okoliczności danego przypadku, w tym rozmiaru i charakteru działalności, a także potrzeb danego przedsiębiorcy i powinno zostać poprzedzone staranną analizą.

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesach przekształceniowych. Jeśli myślisz o zmianie formy prawnej, to zapraszamy do kontaktu.

Autor: r. pr. Patrycja Jurczok-Garus

Przeczytaj również:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

negocjacje biznesowePrzekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością