Likwidacja spółki z o.o. przez system s24 - Lawbox Firm

 In SPÓŁKA Z O.O.

Nadzieńpoprzedzającypodziałmajątku(agdybygoniebyłonadzieńpoprzedzającydzień,wktórymtakipodziałnajwcześniejbyłbymożliwy)należysporządzić sprawozdanielikwidacyjneSprawozdanietonależyprzedłożyćwrazzesprawozdaniemzlikwidacjidozatwierdzeniaprzezzgromadzeniewspólników

Przepisyprawanakładająnalikwidowanespzooobowiązekwyznaczeniapodmiotu,którybędzieprzechowywałdokumentacjęspółkiZgodniezart288§3KSHksięgiidokumentyrozwiązanejspzoopowinnybyćoddanenaprzechowanieosobiewskazanejwumowiespółkilubwuchwalewspólnikówDodatkowojeśliwtrakcieswojejdziałalnościspzoozatrudniałapracowników,tojestzobowiązanaprzekazaćdokumentyosoboweipłacowepracownikówdoprzechowaniajednemuzuprawnionychdotegopodmiotówZasadyprzechowywaniadokumentacjikadrowejwprzypadkulikwidacjipracodawcyokreślaustawazdnia14lipca1983ronarodowymzasobiearchiwalnymiarchiwach,oczympisaliśmywartykule:https://lawboxfirmcom/likwidacja-spolki-z-o-o/

https://prsmsgovpl/Wportalus24nieprzewidzianobowiemwnioskuowykreśleniespółkiWniosekpodlegaopłaciew wysokości400,00złDownioskunależydołączyćsprawozdanielikwidacyjne,sprawozdanielikwidatorazprzeprowadzonejlikwidacjiwrazzprotokołemzatwierdzającymorazoświadczenialikwidatora(ospłaceniuwierzycieli,oogłoszeniusprawozdaniawsiedzibiespółki,odokonaniuogłoszeniawMSiG)

PowykreśleniuspółkizKRSlikwidatormusijeszczezawiadomićotymfakciewłaściwyurządskarbowy,przekazującodpissprawozdanialikwidacyjnegoUrządpowinienzostaćtakżepoinformowanyotym,ktoigdziebędzieprzechowywałdokumentacjęspółkiOpróczzłożeniawnioskudoKRSlikwidatorzypowinnitakżewyrejestrowaćspółkęzVATorazZUSNiemanatomiastpotrzebyskładaniadourzęduskarbowegownioskunaformularzuNIP-2orazwnioskudoGUS-uowykreśleniespółkizrejestruREGON,ponieważotrzymująoneinformacjęorozwiązaniuspółkibezpośredniozKRS

autor:rprPatrycjaJurczok

likwidowanejspółkizoo

Udziaływspółcezoo


  Maszdodatkowepytania?Skontaktujsięznami  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjnąOBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE SPÓŁKI Z O.O.