Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej - Lawbox Firm


Zazwyczajlikwidatoramizostająkomplementariuszemającyprawoprowadzeniasprawspółkiwchwiliotwarcialikwidacji.Niemajednakprzeszkódbylikwidatoremzostałatakżeinnaosoba,bowiemstatutspółkilubuchwaławalnegozgromadzenia,powziętazazgodąwszystkichkomplementariuszymogąwskazywaćinneosoby.Wyjątkiemjestsytuacja,gdyolikwidacjiorzekasąd,wówczasjestonuprawnionyrównieżdoustanowienialikwidatorów.
Wstosunkachwewnętrznychlikwidatorzyzobowiązanisąstosowaćsiędouchwałwalnegozgromadzenia,jednakniedotyczytolikwidatorówpowołanychprzezsąd.

mająobowiązekdwukrotnieogłosićo rozwiązaniuspółkii otwarciulikwidacji,wzywającwierzycielidozgłoszeniaichwierzytelnościw terminiesześciumiesięcyoddniapublikacjiostatniegoogłoszenia.Ogłoszeniepublikujesięw MonitorzeSądowymi Gospodarczymoraztakżew innympiśmie,jeżelistatutspółkinakładatakiwymóg.

Wtokulikwidacji,likwidatorzypowinnizakończyćbieżąceinteresyspółki,ściągnąćwierzytelności,wypełnićzobowiązaniaiupłynnićmajątekspółki.Odchwiliotwarcialikwidacjicelemlikwidatorówspółkiniejestjużbowiemprowadzenieprzedsiębiorstwa,apodejmowanieczynności,któreumożliwiązaspokojeniewierzycielispółkioraz-jeślipozostaniewspółcemajątek-umożliwiąwspólnikomudziałwtymmajątku.sąuprawnienidorozpoczynanianowychinteresówjedyniewyjątkowo,gdyjesttoniezbędnedozakończeniasprawwtoku.


  Maszdodatkowepytania?Skontaktujsięznami  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  połączenie spółekprawa autorskie do zdjęć