Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - Lawbox Firm

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej

 In Aktualności

W dobie możliwości rejestracji spółki online za pośrednictwem portalu s24 wielu przedsiębiorców korzysta z tej opcji, gdyż jest szybsza oraz mniej kosztowna. Przede wszystkim dzięki tej możliwości wspólnicy spółek unikną wizyty u notariusza i zapłaty taksy notarialnej. Nie każdą jednak spółkę można założyć online, a postanowienia umowy wykorzystanej z wzorca są mocno ograniczone i nie pozwalają na chociażby wniesienie do spółki wkładów w postaci niepieniężnej, czyli tzw. aportu. W jego ramach możemy wyróżnić zasadniczo prawa rzeczowe, prawa obligacyjne i prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

Aport w spółce, co to takiego?

Kodeks spółek handlowych nie wskazuje wprost definicji aportu do spółki. Zgodnie z art. 14 § 1 KSH przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług (odmiennie niż w przypadku spółek osobowych), zatem wskazuje nam jedynie na elementy, które takim wkładem być nie mogą. Brak definicji legalnej prowadzi do licznych kontrowersji z tym związanych. Doktryna jak i orzecznictwo wskazuje jednakże, że za przedmiot aportu należy uważać zarówno wartości rzeczowe jak i niematerialne. Przedmiotem każdego wkładu (niezależnie od jego charakteru) jest określone prawo majątkowe, które nie musi mieć charakteru rzeczowego (np. prawo własności nieruchomości), może bowiem mieć charakter obligacyjny (np. wierzytelności).1

Wniesienie aportu

Etap zakładania spółki

Zgodnie z art. 158 § 1 KSH jeżeli wkładem do spółki z o.o. ma być w całości albo w części wkład o charakterze niepieniężnym to umowa spółki powinna szczegółowo określać jego przedmiot oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wspólnicy powinni zatem ustalić wartość nominalną aportu. W przypadku tego rodzaju spółki określane jest to w samej umowie spółki.

Nieco bardziej rygorystyczne przepisy dotyczą objęcia akcji spółki akcyjnej w zamian za aport. Zgodnie z art. 311 KSH założyciele sporządzają pisemne sprawozdanie, które powinno przedstawiać w szczególności:

1) przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki;
2) mienie nabywane przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty;
3) usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia;
4) osoby, które wnoszą wkłady o charakterze niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują wynagrodzenie za usługi;
5) zastosowaną metodę wyceny wkładów.

Takie sprawozdanie musi ponadto zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy.

Aport a podwyższenie kapitału zakładowego

Wniesienie aportu do spółki może również wystąpić w przypadku już istniejącego podmiotu, a co za tym idzie w procesie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W zmienionej umowie należy dokładnie opisać przedmiot aportu oraz wspólnika, który go deklaruje. Niemniej pamiętajmy, że jeśli wspólnicy chcą wnieść określony wkład niepieniężny to zawsze musi to nastąpić poprzez zmianę umowy współki (a więc będzie konieczna wizyta u notariusza).
Również w podobny sposób mogą zostać objęte akcje w spółce akcyjnej. W takich wypadku uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać przedmiot deklarowanych wkładów i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć za nie akcje, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być w ten sposób objęte. W przypadku podwyższenia kapitału spółki w ramach kapitału docelowego akcje wydawane są tylko za wkłady o charakterze pieniężnym, chyba że upoważnienie do podwyższenia kapitału przewiduje możliwość objęcia akcji za aport rzeczowy.

Aport do spółki kapitałowej a księgowanie i obowiązek podatkowy

Pytanie, które pojawia się bardzo często to sposób księgowania aportu rzeczowego oraz podatek, jaki spółka powinna od niego zapłacić.

Środki trwałe

W przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych to zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy o CIT wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.

Jeśli takie środki były amortyzowane przez podmiot, który wnosi je jako wkład to powinno się je ująć jako składniki w wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych tego podmiotu, a amortyzacja powinna zostać kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Metoda amortyzacji pozostaje zatem taka sama jak przyjęta uprzednio przez osobę wnoszącą te środki do spółki na podstawie art. 16h ust. 3-3a ustawy o CIT.

Składniki majątku niebędące środkami trwałymi

W takim przypadku wartość tych składników ustala się na podstawie wyceny ich wartości rynkowej. Zgodnie z art.15 ust. 1s pkt 2 ustawy o CIT w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego części o charakterze zorganizowanym, w drodze wniesienia wkładu o charakterze niepieniężnym, wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w jego skład, ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia.

Obowiązek podatkowy

Z perspektywy podatku CIT wniesienie aportu do spółki należy uznać za neutralne podatkowo. Nieco inaczej ma się sprawa co do zobowiązania podatkowego wspólnika/akcjonariusza obejmującego w ten sposób udziały bądź akcje. Zwolniony z opodatkowania podatkiem PIT jest jedynie aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część. Jeśli ma on inny charakter to wtedy wspólnik lub akcjonariusz zobowiązani są do zobowiązany do rozliczenia przychodu w wysokości wartości określonej w umowie bądź statucie (lub innym dokumencie o podobnym charakterze), a jeśli wartość ta jest niższa niż cena rynkowa to w wysokości rynkowej wartości przedmiotu wkładu ustaloną na dzień jego przeniesienia do spółki.

Aport rzeczowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, z tą różnicą, że wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części o charakterze zorganizowanym również podlega zwolnieniu z opodatkowania. Wkład w innej postaci podlega normalnym zasadom i podatkowi VAT, chyba że wspólnik bądź akcjonariusz nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Co do podatku o czynności cywilnoprawnych (PCC) to trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku wniesienia aportu objętego opodatkowaniem podatkiem VAT to zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mamy nadzieję, że powyższy wpis okazał się dla Państwa przydatny. Jako kancelaria prawna mamy bogate doświadczenie w rejestracji spółek oraz we wszelkich procesach z nimi związanych. Jeśli jesteś zainteresowany powyższym tematem to zachęcamy do kontaktu.

r.pr. Ewelina Jasion

1. Komentarz Art. 158 KSH Bieniak 2020, wyd. 7/Pabis

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Spółka w organizacji

Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

udziały w spółceprawo spolek handlowych