Tarcza antykryzysowa – dodatkowe założenia

 Kategoria: PODATKI
Spis treści
Spis treści [hide]

Na naszym blogu mogliście już zapoznać się z podstawowymi założeniami tarczy antykryzysowej, czyli pakietu ustaw, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii dla przedsiębiorców i gospodarki (artykuł dostępny jest pod linkiem ).

Tarcza antykryzysowa w punktach

Jednym z filarów tarczy antykryzysowej ma być ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy dodatkowe założenia tarczy antykryzysowej w tym zakresie. Zakłada ona m.in.:

 1. Pokrycie przez Państwo składek na ZUS za 3 miesiące dla:
 • mikro przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli zostali zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne przed 29 lutego 2020 r.
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i jeżeli osiągnięty prze nich z tej działalności przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r., nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Warunki wypłaty dodatkowego świadczenia

 1. Wypłatę nieoskładkowanego i nieopodatkowanego jednorazowego świadczenia w kwocie do około 2.000,00 zł (z pewnymi wyjątkami będzie to kwota odpowiadająca 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę) dla zatrudnionych na umowie zlecenia, o dzieło oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wypłata świadczenia będzie uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków:
 • podstawą wniosku musi być przestój ekonomiczny (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego), który trwał co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie, pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia;
 • o świadczenie będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, jeśli prowadził działalność przed 1 marca 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  zmaleje o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie będzie przysługiwało tylko, gdy do zawieszenia tej działalności doszło nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.;
 • zleceniobiorca lub wykonawca dzieła będzie uprawniony do uzyskania świadczenia, jeśli wykaże, że do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło doszło przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. albo jeżeli zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanych COVID-19.

ZUS będzie mógł skorzystać z posiadanego uprawnienia badania prawidłowości zawartych umów cywilnoprawnych, a w konsekwencji odmowy wypłaty świadczenia jeżeli umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych pomimo istnienia takiego obowiązku wynikającego z charakteru tej umowy.

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie mógł złożyć tylko taki pracodawca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przy spełnieniu powyższych przesłanek:

– pracodawca, który wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie w obniżonej wysokości (nie więcej niż 50%), ale nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) powiększonego o wysokość składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

– pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy pracownika o 20%, ale nie więcej niż do połowy etatu (z zastrzeżeniem, że pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie połowy wynagrodzenia- maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększonego o wysokość składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wskazać należy przy tym, że przez pracownika rozumie się nie tylko osobę zatrudnioną na umowę o pracę, ale także  do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy w przedmiocie ich wypłaty.

 1. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (w pewnych przypadkach warunek ten nie będzie musiał być spełniony):

 – będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku pracownika do 8 godzin (pod warunkiem oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni) oraz tygodniowy czas odpoczynku do 32 godzin;

– w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo w przypadku braku związków z przedstawicielami pracowników będzie uprawniony do wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy;

– w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo w przypadku braku związków z przedstawicielami pracowników będzie uprawniony do zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

 1. Czasowe zniesienie obowiązku uiszczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności należności ZUS lub rozłożenia płatności należności na raty:

Opłata prolongacyjna nie będzie naliczana w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 2020 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 1. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców:

We wprowadzanych przepisach zaproponowano wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami koronawirusem  i następujących po nim 30 dni.  

Przepisy przewidują także przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy krajowej oraz okresu ważności tej wizy, okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy oraz terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz stały do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zależności od tego, który stan obowiązywał jako ostatni.

 1. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;

Niestety ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na wskazanie wszystkich założeń tarczy antykryzysowej ponieważ jest ich zbyt wiele. O innych możecie przeczytać tutaj . Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się jak możesz skorzystać z nowych regulacji, skontaktuj się z nami!

Więcej o wpływie epidemii koronawirusa na działalność przedsiębiorcy możecie przeczytać w poniższych artykułach:

Koronawirus – praktyczne porady dla przedsiębiorców

Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy

Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Epidemia koronawirusa a niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

COVID-19 i tarcza antykryzysowa rządu polskiegopodwyższenie kapitału