Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

 Kategoria: Aktualności, JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Spis treści
Spis treści [hide]

Przeciągający się okres obostrzeń spowodowany rozprzestrzeniającym się koronawirusem wpływa niekorzystanie na gospodarkę w Polsce, jak i na całym świecie. Dla wielu przedsiębiorców koronawirus oznacza nie tylko zmniejszenie przychodów, ale nawet całkowite zaprzestanie działalności (jak chociażby w przypadku restauracji czy barów). W takich sytuacjach warto zastanowić się nad praktycznymi rozwiązaniami i czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Takie działanie pomoże ograniczyć koszty, w szczególności te dotyczące obowiązków podatkowych. Poniżej przedstawiamy zasady zawieszania działalności gospodarczej dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego.

Korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej

  • w czasie zawieszenia działalności gospodarczej jako przedsiębiorca nie masz obowiązku płacić składek ZUS oraz składać deklaracji ZUS. Do ZUS możesz zgłosić się jedynie dobrowolnie. Co więcej, to samo zwolnienie dotyczy z zasady obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz deklaracji VAT, pod warunkiem, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonujesz żadnych transakcji opodatkowanych VAT. Należy jednak pamiętać, że nawet podczas zawieszenia działalności gospodarczej należy prowadzić księgowość;
  • możesz wykonywać niezbędne czynności w celu zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, jak przede wszystkim przyjęcie należności z wcześniej zawartych umów,  wynajęcie lokalu, udział w postępowaniach sądowych czy zbywanie środków trwałych i wyposażenia;
  • jeśli masz na swoim wychowaniu dziecko to w czasie zawieszenia działalności gospodarczej budżet państwa daje możliwość finansowania twoich składek na ubezpieczenia w ZUS. Tą opcję można wykorzystać maksymalnie przez okres 3 lat.

Na jaki czas można zawiesić działalność gospodarczą?

Do zawieszenia działalności gospodarczej należy się odpowiednio przygotować. W pierwszej kolejności musisz odpowiedzieć sobie na pytanie na jaki czas chcesz zawiesić swoją działalność. Mając na uwadze, iż nikt na chwilę obecną nie jest w stanie określić jak długo będzie trwać stan epidemii COVID-19, trudno przewidzieć długość zawieszenia. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEiDG można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej nawet na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej przysparzającym najwięcej problemów jest warunek niezatrudniania pracowników. . Co ważne, obowiązek ten nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Działalność możesz również zawiesić, jeśli pracownicy przebywają w tym czasie na urlopach: macierzyńskim i na jego warunkach, wychowawczym lub rodzicielskim i jednocześnie nie łączą przebywania na urlopie z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy, który udzielił im urlopu. Przed zgłoszeniem zawieszenia działalności powinieneś zatem wyrejestrować siebie i pracowników z ZUS (pamiętając oczywiście, że masz prawo do dobrowolnego ubezpieczenia).

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów. Mając na uwadze rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa najbezpieczniej będzie złożyć go elektronicznie bądź listownie. W celu złożenia wniosku drogą elektroniczną należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu złożenia wniosku drogą listowną należy wypełnić wniosek i podpisać własnoręcznie przesyłając go listem poleconym na adres urzędu. Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony CEiDG. Pozostałe możliwości to możliwość wypełnienia wniosku i złożenia go bezpośrednio w urzędzie oraz drogą telefoniczną (a następnie udanie się do urzędu celem podpisania wniosku wypełnionego wspólnie z konsultantem). W obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem osobiste złożenie wniosku może okazać się utrudnione. Warto upewnić się, czy urząd nie został zamknięty na czas epidemii. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Termin złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej jest o tyle istotny, że zawieszenie działalności następuje maksymalnie następnego dnia roboczego po dniu, w którym wniosek wpłynął do urzędu. Datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej można również wskazać we wniosku jako datę wcześniejszą lub późniejszą niż dzień złożenia wniosku. Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce cywilnej, gdzie działalność gospodarcza jest wykonywana przez każdego ze wspólników wyróżnia wymóg złożenia wniosku o zawieszenieprzez wszystkich wspólników i robią to poprzez wnioski składane w opisany wyżej sposób do CEiDG. W pierwszej kolejności jednak wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej spółki cywilnej powinien zostać zgłoszony do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego.

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego

Zawieszenie działalności spółek podlegających wpisowi do KRS nieco różni się od powyższych zasad. Wniosek składa się na formularzu do KRS w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu działalności. W przypadku spółek osobowych uchwałę taką podejmują wspólnicy spółki, natomiast w przypadku spółek kapitałowych organem uprawnionym jest jej zarząd. Co ważne, działalność spółki zarejestrowanej w KRS można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Datę zawieszenia działalności wskazywać powinna treść uchwały i w tym przypadku nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Oprócz uchwały i formularza do wniosku załącza się również oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej spółki jest wolny od opłaty sądowej i nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto przed podjęciem uchwały przeanalizować również umowę lub statut spółki celem sprawdzenia, czy zawiera w tym przedmiocie dodatkowe postanowienia lub ograniczenia.

Wznowienie działalności gospodarczej

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony po tym okresie działalność gospodarcza ulega wznowieniu. Jeśli wybrałeś opcję bezterminową to niezbędne będzie złożenia wniosku do CEiDG o wznowienie działalności gospodarczej na tych samych zasadach, co wyżej opisane. Wznowienie następuje w dniu wskazanym we wniosku (można wskazać dzień przed złożeniem wniosku). Do wznowienia działalności spółki cywilnej wymagane jest zgłoszenie w pierwszej kolejności do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego a następnie do CEiDG wypełniając odpowiednie pola w formularzu przeznaczone dla spółki cywilnej. W przypadku spółek prawa handlowego, jeśli w ciągu 24 miesięcy nie zostanie złożony wniosek o wznowienie działalności, to działalność ta zostaje automatycznie wznowiona. W przypadku, kiedy wspólnicy bądź zarząd chcą wznowić działalność spółki przed tym terminem procedura jest podobna do zawieszenia, mianowicie należy złożyć na formularzu wniosek do KRS załączając uchwałę dotyczącą wznowienia działalności gospodarczej spółki.

Wady zawieszenia działalności

Należy mieć na uwadze, że czasowe zawieszenie działalności gospodarczej ma również swoje minusy. Brak obowiązku płacenia składek ZUS to po prostu brak ubezpieczenia, dlatego należy szczególną wagę przyłożyć do możliwości dobrowolnego ubezpieczenia. Ponadto okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie wliczany do okresu pracy uprawniającego do emerytury. Przedsiębiorca nie może również wykonywać tych samych usług co zawieszona działalność gospodarcza na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło co ma na celu wyeliminowanie sytuacji obejścia przepisów. Brak wykonywania działalności skutkuje również brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych, gdyż składniki majątku są w tym czasie nieużywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że nasz artykuł okaże się pomocny przy podejmowaniu decyzji odnoszącej się do zawieszenia działalności gospodarczej (nie tylko w dobie epidemii koronawirusa). Chociaż organy państwowe i lokalne wprowadzają pakiety pomocowe, to mogą one okazać się niewystarczające dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli całkowicie zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej na czas kwarantanny. 

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

                                                                                                                 Autor: Ewelina Jasion

 

 

Więcej o wpływie epidemii koronawirusa na działalność przedsiębiorcy możecie przeczytać w poniższych artykułach:

Koronawirus – praktyczne porady dla przedsiębiorców

Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy

COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa

Epidemia koronawirusa a niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

POZOSTAŁE ARTYKUŁY WARTE POLECENIA:

Obsługa prawna spółek

Zachowek 

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

Dematerializacja akcjiKoronawirus prawa i obowiązki pracodawcy