COVID-19 – Tarcza antykryzysowa

 Kategoria: PODATKI
Spis treści
Spis treści [hide]

W myśl założeń polskiego rządu tarcza antykryzysowa ma stanowić pakiet pomocowy, który ma ochronić firmy oraz pracowników przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Ze strony przedsiębiorców pojawiają się jednak coraz liczniejsze głosy, że proponowane zmiany nie przyczynią się do faktycznej i natychmiastowej pomocy dla firm, które na skutek epidemii COVID-19 znalazły się w dramatycznej sytuacji i balansują na skraju bankructwa. Nie ma jednak wątpliwości, że pomoc ta musi być wprowadzona jak najszybciej.

Co już zostało wprowadzone?

Do tej pory, jak można przeczytać na stronie KIS, działania jakie już zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów obejmują:

 • na mocy Rozporządzenia MF z dnia 16 marca 2020 r.[1] BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów na zasadach pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: maksymalna wysokość gwarancji de minimis zwiększona do 80%, dodatkowo zrezygnowano z opłaty prowizyjnej od tych gwarancji,
 • możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę, który ma problem z terminową spłatą należności podatkowych z wnioskiem o przyznanie ulgi bądź umorzenie zaległości,
 • Minister finansów podpisał w dniu 18 marca 2020 r.[2] rozporządzenie likwidujące bufor ryzyka systemowego, tym samym został uwolniony kapitał w wysokości 40 mld PLN. Bufor ryzyka systemowego stanowi dodatkowy kapitał dla polskich banków, który muszą utrzymywać w razie określonych ryzyk. Kiedy ryzyko faktycznie następuje to bufor taki zostaje rozwiązany i w efekcie instytucje finansowe mogą korzystać ze zgromadzonego tam kapitału[3].

Rozwiązanie to ma ograniczyć wpływ epidemii COVID-19 na polską gospodarkę i sektor bankowy. W myśl założeń ma to umożliwić bankom przeznaczenie środków na akcję kredytową wspomagającą polską gospodarkę. Efektem przyjętych rozwiązań ma być podniesienie PKB Polski o 0,5 % w okresie 2,5 lat.

Dalsze założenia tarczy antykryzysowej

 1. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego (albo na wniosek podatnika albo z inicjatywy organu prowadzącego dane postępowanie bądź z inicjatywy Ministra Finansów),
 2. Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej – w myśl założeń, podatnik ma być zwolniony z opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia płatności tego podatku na raty, bądź z odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Obecnie opłata prolongacyjna wynosi 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
 3. Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem (odliczenia
  w podatku PIT oraz CIT z racji darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia COVID-19 dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych),
 4. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych,
 5. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT (rozliczenie straty poniesionej w 2020 r. będzie można w określonych sytuacjach odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.),
 6. Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków
  (tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych) – dotyczy miesięcy marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.,
 7. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów,
 8. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów – możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek ma dotyczyć tzw. małych podatników,
 9. Wydłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku a 2019 r. dla organizacji pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia) – termin został wydłużony do 31 lipca 2020 r. Wskazać jednak należy, że powyższe dotyczy jedynie:
  1. podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku,
  1. podatników działających w sferze pożytku publicznego,

jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez pracodawców zaliczek na PIT od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. Jednak na ten moment zgodnie z planowanymi zmianami, jest to jedynie odroczenie płatności tych zaliczek a nie ich umorzenie,
 2. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników,
 3. Ceny transferowe – podatnicy zobowiązani do złożenia raportu TP-R przed
  30 września 2020 r. mają zyskać dodatkowy czas do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.
 4. Czas na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ma być wydłużony do 13 lipca 2020 r. (obecnie termin na zgłoszenie przypada maksymalnie do 13 kwietnia 2020 r.),
 5. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości – ma to dotyczyć jedynie określonej grupy przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa,
 6. Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. – podobnie jak w punkcie 14) powyżej, zwolnienie ma dotyczyć jedynie określonej grupy przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa,
 7. Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej – za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020,
 8. Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – ma mieć to na celu ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa (m.in.: dłuższe terminy na rozliczenie dotacji; uproszczone procedury procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków),
 9. Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (jako nowy państwowy fundusz celowy) w celu finansowania zadań dotyczących przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

Obecna sytuacja jest niezwykle ciężka dla wszystkich przedsiębiorców. Bez wątpienia tylko jak najszybsze wprowadzenie pakietów pomocowych dla polskich przedsiębiorców – które przyniosą rzeczywista pomoc –  pomogą przetrwać im ten trudny czas.

Warto zauważyć, że na portalu Głos Podatnika, każdy z nas może zgłaszać propozycje dotyczące rozwiązań podatkowych. Została także stworzona specjalna zakładka „Koronawirus” (zobacz więcej: https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/# )

COVID-19 a pomoc lokalna samorządów

Każdy przedsiębiorca powinien również sprawdzić pomoc lokalną jakie przewidują określone samorządy w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Jako przykład podajemy, że w naszym mieście, tj. we Wrocławiu – Prezydent Miasta Jacek Sutryk zapowiedział wprowadzenie tzw. wrocławskiego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Głównym celem tego pakietu ma być pomoc dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu. Jego rozwiązania powinny w szczególności pomóc przedsiębiorcom z branży restauracyjnej, właścicielom kawiarń, hoteli, ośrodków kulturalnych jak również salonów kosmetycznych.

Wrocławianie więcej informacji na temat wymogów jakie należy spełnić oraz wzorów wniosków znajdą tutaj: https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44779/wroclawski-program-pomocowy

Jeśli pojawiło się więcej pytań, zapraszamy do kontaktu oraz lektury artykułu – Tarcza antykryzysowa – dodatkowe założenia.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (dostęp: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000454).

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego (dostęp: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000473).

[3] Zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513) o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 483).

Więcej o wpływie epidemii koronawirusa na działalność przedsiębiorcy możecie przeczytać w poniższych artykułach:

Koronawirus – praktyczne porady dla przedsiębiorców

Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy

Koronawirus a zawieszenie działalności gospodarczej

Epidemia koronawirusa a niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

koronawirus okiem prawnika - poradyTarcza antykryzysowa