Dematerializacja akcji - o co w tym chodzi? - Lawbox Firm

 In PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


Zgodnie z dodanym art. 328(3) KSH rejestr akcjonariuszy będzie zawierał:


Podstawowe informacje i dokumenty jakie powinny znaleźć się w zakładce dla akcjonariuszy to:


Należy pamiętać, że stronę internetową należało zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni od jej powstania bądź wejścia w życie obowiązku jej prowadzenia tj. od 1 stycznia 2020 r. Spóźnialskim radzimy nie zwlekać z tą czynnością.


Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Wpis następuje na żądanie osoby, która jest zobowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, ale nie ma obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.


Karze grzywny, ograniczenie wolności a nawet jej pozbawienia na okres do 6 miesięcy grozi również członkom zarządu, jeśli spółka w dalszym ciągu będzie wydawała od 1 stycznia 2021 r. dokumenty na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

zachowekzawieszenie działalności