Zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tworzenie spółek prawa handlowego, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
 • obsługa korporacyjna spółek obejmująca przede wszystkim:
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów)
  • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców,
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych
 • obsługa organów spółek i pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach,
  w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków,
 • procesy transformacyjne spółek: przekształcenia, połączenia, podziały, likwidacje oraz opracowywanie innych form reorganizacji spółek bądź restrukturyzacji już istniejących podmiotów, w tym opracowywanie wszelkich dopuszczalnych struktur biznesowych
  z wykorzystaniem spółek prawa handlowego dla urzeczywistnienia celów założonych przez klienta,
 • przekształcenie przedsiębiorcy (jednoosobowej działalności gospodarczych) w spółkę kapitałową,
 • audyt prawny (due diligence),
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami,
 • kompleksowa pomoc we wdrożeniu RODO, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji zapewniającej prawidłową ochronę danych osobowych.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać