Kiedy przedsiębiorca skorzysta z 9% stawki podatku CIT?

 Kategoria: PODATKI
Spis treści
Spis treści [hide]

Nowa, obniżona do 9% stawka CIT dla przedsiębiorców

W 2019 roku została  wprowadzona, obniżona do wysokości 9%, stawka podatku CIT dla niektórych podatników (przeczytaj również o białej liście podatników). Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i zastąpiła obowiązującą do końca 2018 roku stawkę 15%.

Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać mali podatnicy w rozumieniu definicji ujętej w art. 4a punkt 10 Ustawy o CIT. Uprawnienie do skorzystania będą podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą.

Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Brak możliwości zastosowania 9% stawki CIT

Należy wskazać, że nowa stawka nie ma zastosowania do podatników, w roku rozpoczęcia ich działalności oraz w roku kolejnym, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

Przepisów o obniżonej stawce nie stosuje się również do:

1) spółki dzielonej,

2) podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

  1. a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
  2. b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Problemy interpretacyjne oraz możliwe pułapki nowego przepisu

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo spełnia określone warunki do zastosowania obniżonej stawki w 2019 roku, zwróć uwagę na to, że stawka obniżona może być stosowana do przychodów, których wartość w roku podatkowym nie przekroczyła 1.200.000 Euro. Nie jest to stawka progresywna, więc jeżeli przychody przekroczą ww. wartość, powstanie obowiązek zapłaty podatku w stawce podstawowej – czyli 19% – od całości osiągniętego przychodu w roku obrotowym. Oznaczać to będzie dopłatę podatku w wysokości 10% osiągniętego dochodu do wcześniej zaliczkowanego w trakcie roku podatku dochodowego.

Stan na: marzec 2019 r.

Autor: Mateusz Lewicki
Doradca podatkowy nr 12885

Przeczytaj także:

Obsługa prawna spółek

Marzec miesiącem sprawozdań finansowych

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

sprawozdanie finansowePrzekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną