Biała lista podatników w pytaniach i odpowiedziach

 Kategoria: PODATKI
Spis treści
Spis treści [hide]

Ustawodawca nie zwalnia tempa i wprowadził kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców, a konkretnie tzw. białą listę podatników. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczącego tego tematu i odpowiedzi przygotowane przez naszą kancelarię.

Biała lista podatników – co to jest?

Biała lista podatników VAT wprowadzona została wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) i obowiązuje od 1 września 2019 r. Ten specyficzny wykaz podatników VAT skupia informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, jak również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Biała lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach elektronicznego wykazu przedsiębiorców:

 1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Jednym z głównych celów tej zmiany jest zatem wprowadzenie jednego wykazu, zamiast rozproszonych do tej pory danych znajdujących się w kilku bazach.

Jak znaleźć się na białej liście?

Białą listę podatników możemy znaleźć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jak również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Swoją firmę, czy też kontrahenta będziemy mogli wyszukać po numerze NIP lub REGON, numerze konta firmowego, ale również po fragmencie nazwy czy nazwisku podmiotu (min. 5 znaków).

Jakie dane są udostępnione?

Lista zawiera przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców (w tym rachunków walutowych), na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat.

Dodatkowo udostępnia:

 • Numer indentyfikacyjny NIP,
 • Numer PESEL, o ile podmiot go posiada,
 • Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)
 • Numer identyfikacyjny REGON,
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
 • Datę rejestracji jako podatnika VAT,
 • Datę odmowy rejestracji jako podatnika VAT,
 • Podstawę prawna odmowy rejestracji,
 • Datę wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT,
 • Podstawę prawną wykreślenia,
 • Datę przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT,
 • Podstawę prawna przywrócenia.

Jakie obowiązki wiążą się z wprowadzeniem białej listy podatników?

Jako przedsiębiorca nie musisz składać żadnych wniosków dotyczących wpisu do wykazu, gdyż dane są pobierane i ujawniane automatycznie, a następnie aktualizowane w każdy dzień roboczy. Rachunki firmowe udostępniane na liście, to rachunki zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Należy zatem zacząć weryfikować dane swojego przedsiębiorstwa w rejestrze, w szczególności te dotyczących rachunków bankowych. O pomoc możesz zwrócić się również do swojego księgowego, jeśli któryś z podanych do urzędu rachunków nie został ujawniony.

Najważniejszy obowiązek płynący ze zmiany zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Polegać on będzie na konieczności dokonania zapłaty za zobowiązania przewyższające 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta wskazany w wykazie Jeśli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie będzie musiał liczyć się z następującymi sankcjami:

 • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką przedsiębiorca podzieli płatność wynikającą z jednej faktury,
 • przedsiębiorca będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od dokonanej transakcji.

Sankcji tych będzie można uniknąć poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie – w terminie do 3 dni od daty zlecenia przelewu.

W nawiązaniu do powyższego, rekomendujemy weryfikację numerów rachunków rozliczeniowych kontrahenta tego samego dnia, w którym zamierzamy dokonać przelew.

Płatność kartą a obowiązki dot. białej listy podatników?

Problem w zastosowaniu w/w zasad napotykają płatności wykonane za pomocą kart kredytowych czy pośredników jak chociażby systemu PayPal. Zagadnienie to zostało poruszone w interpelacji poselskiej nr 32747, w odpowiedzi, do której podsekretarz stanu- Tadeusz Kościński zapewnił, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu w celu ich zamieszczenia w wykazie. Wskazano również, że kwestia dotycząca rachunków wirtualnych, powierniczych i depozytowych będzie omówiona osobno przez Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach podatkowych.

Biała lista a kontrahent zagraniczny?

W przypadku wprowadzonych zmian pojawia się kolejne pytanie – jak zmiana wpłynie na transakcje

z zagranicznym kontrahentem? Otóż, w odniesieniu do zagranicznego przedsiębiorcy nie zarejestrowanego w Polsce jako czynny podatnik VAT, znowelizowane przepisy nie będą mieć zastosowania.

Zmiana ta z pewnością przyczyni się do usprawnienia systemu weryfikacji kontrahentów jak również ograniczy liczne wyłudzenia podatkowe. Niemniej jej wprowadzenie może przysporzyć również wiele problemów dla przedsiębiorców, którzy nie śledzą na bieżąco zmian w prawie. Jak wskazaliśmy powyżej, sama nowelizacja zawiera jeszcze luki, które ustawodawca będzie musiał odpowiednio wyjaśnić, zanim sankcje związane z listą wejdą w życie.

Jeśli masz dodatkowe pytania- zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:  https://lawboxfirm.com/kontakt/

Przeczytaj także:

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

flaga