Polski ( Nowy) Ład – co zrobić by nie stracić?

 Kategoria: Aktualności, PODATKI
Spis treści
Spis treści [hide]

Czy warto zarabiać więcej w tym kraju? To pytanie spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Każdy z nich bez wahania zgodzi się z tym, że epidemia COVID odcisnęła swoje piętno na gospodarce. Dodatkowo, planowane zmiany jakie ogłosił 15 maja premier Mateusz Morawiecki w ramach tzw. Nowego Ładu wcale nie napawają optymizmem. Każdy przedsiębiorca, z którym rozmawiamy zadaje nam pytanie co zrobić, żeby jak najmniej stracić na planowanym Polskim Nowym Ładzie? Sprawa jest o tyle skomplikowana, że polscy przedsiębiorcy w przyszłym roku mają płacić wyższą składkę zdrowotną. Założeniem Nowego Polskiego Ładu jest to, że składka ta, będzie liczona od dochodu, co więcej nie odliczymy jej od podatku. Wszystko to prowadzi do wniosku że najbardziej dotknięci zmianą mogą okazać się przedsiębiorcy, którzy są na skali (17 albo 32 proc. PIT) i mają 5 tys. zł (albo więcej) dochodu miesięcznie, a także wszyscy, którzy płacą 19-proc. PIT liniowy1. Klasa średnia przedsiębiorców jest zatem najbardziej narażona na negatywne konsekwencje przyszłych zmian.

W obliczu planowanych zmian i założeń programu Polski Ład, przedsiębiorcy szukają sposobu na uniknięcie podwyżki kwoty opodatkowania. Z wstępnych analiz polskiego systemu podatkowego wynika, że warto wrócić do prowadzenia działalności w formie spółki z o.o., w tym skorzystać z „dobrodziejstw” powołania w skład zarządu tej spółki.

Omawiane niżej propozycje dotyczą nie tylko założenia nowej działalności w formie sp. z o.o., ale również możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. (a nawet spółkę akcyjną). O przekształceniu JDG w spółkę z o.o. pisaliśmy tutaj. O innych formach przekształcenia przeczytasz tutaj i tutaj.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy do bezpiecznego procesu. Zgodnie art. 5842 § 1 KSH Spółce Przekształconej (a więc docelowej sp. z o.o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Ponadto, Spółka Przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Powyższe oznacza, że zasadniczym skutkiem przekształcenia przedsiębiorcy jest przejście na Spółkę Przekształconą wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego (sukcesja uniwersalna). Jeśli zatem funkcjonujecie od dłuższego czasu w formie JDG, dokonując przekształcenia formy prawnej, wszystkie Wasze dotychczasowe relacje biznesowe, umowy, porozumienia, pozwolenia – co do zasady „przechodzą” automatycznie na spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia.

Jakie zmiany wprowadzi Polski Ład?

Z założeń zmian, których wprowadzenie jest planowane od początku 2022 roku w ramach Polskiego- Nowego Ładu wynika, że większość przedsiębiorców może stracić na tej zmianie. Chociaż kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. złotych, to jednak na pewno stracą wszyscy opodatkowani podatkiem liniowym. Przedsiębiorcy będący na skali podatkowej mający około 4 tysiące dochodu zyskają, ale przy założeniu dochodu w wysokości 5 tysięcy już stracą.
Nowy Ład wprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu, która nie podlega odliczeniu od dochodu ani od podatku. Faktyczne opodatkowanie dochodu wzrośnie więc o 9% i będzie wynosić 28% dochodu.
Opodatkowanie liniowe będzie bardziej opłacalne od rozliczenia według skali podatkowej dopiero przy progu około 180 tyś zł dochodu, więc osoby, które nie mają dochodów w tej wysokości i będące na podatku liniowym od nowego roku powinny zmienić formę opodatkowania na rozliczenie według skali podatkowej lub pomyśleć o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z o.o. bądź spółkę komandytową.

Sp. z o.o. jako alternatywa dla jednoosobowych przedsiębiorców

Dlaczego polecamy prowadzenie biznesu w formie sp. z o.o.? Nowe spółki z o.o. oraz te, które mają przychody do 2 mln euro rocznie płacą stawkę 9 proc. CIT. Natomiast wspólnicy, którzy zdecydowaliby się na wypłacenie dywidendy są dodatkowo opodatkowani 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Łącznie jest to 26,29 proc., ponieważ PIT od dywidendy naliczany jest od podstawy po opodatkowaniu CIT.
Dodatkowo wspólnicy nie muszą też płacić 4 proc. daniny solidarnościowej, która obejmuje dochody powyżej 1 mln zł rocznie z działalności rozliczanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Należy również pamiętać, że z obniżonej stawki CIT nie mogą korzystać spółki przekształcone w roku przekształcenia oraz bezpośrednio po nim występującym. Dlatego korzystniej jest założyć nowy podmiot.
Należy również wskazać, że Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie powołania i w związku z pełnioną funkcją. Już teraz, bazując na obecnych przepisach jesteśmy w stanie zaproponować klientom kilka potencjalnych rozwiązań, które będą jak najpełniej odpowiadały ich potrzebom i formie prowadzonego biznesu. Z projektowanych zmian wynika, że wypracowane przez nas modele znajdą zastosowanie również w przypadku wejścia w życie Polskiego Ładu.
Być może spółki komandytowe, których opodatkowanie od tego roku niekorzystnie się zmieniło, również staną się alternatywą dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Przy tej formie prowadzenia działalności komplementariusz ma prawo odliczyć od podatku wypłacanego z zysku spółki, podatek który spółka zapłaciła od dochodu przypadającego do podziału dla tego komplementariusza.

Spółka z o.o. – charakterystyka, proces rejestracji

Założenie sp. z o.o. nie jest procesem długotrwałym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób (z drobnym wyjątkiem: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może samodzielnie założyć innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli obok jednoosobowej spółki z o.o. będzie jeszcze co najmniej jeden wspólnik, to wówczas możliwe będzie założenie przez nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). O zakładaniu i funkcjonowaniu, a także o zaletach i wadach jednoosobowych spółek z o.o. możecie przeczytać tutaj.

Sposoby zakładania spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby. W formie tradycyjnej poprzez zawarcie umowy spółki (lub aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.) u notariusza lub elektronicznej przy wykorzystaniu systemu s24.

Założenie spółki z o.o. poprzez system s24 jest szybsze i tańsze, wymaga jednak posiadania przez wspólników i członków zarządu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP oraz aktywnego konta w systemie s24. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu systemu s24 wymaga wypełnienia formularzy i wniosków udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz dołączenia przygotowanych osobno oświadczeń, których wzory nie znajdują się w systemie. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku przez system s24, Sąd rejestruje spółkę w około 2-3 dni robocze (prosimy nie kierować się nazwą systemu, która może sugerować, że cały proces powinien zakończyć się w ciągu 24 godzin, ponieważ na chwile obecną tak nie jest). Oszczędność natomiast wynika z tego, że przy zakładaniu spółki przez Internet nie jest wymagana wizyta u notariusza w celu zawarcia umowy spółki i jedynym kosztem jest tak naprawdę opłata sądowa od wniosku, która wynosi 350,00 zł. Dla porównania opłata sądowa od wniosku o rejestrację spółki w formie tradycyjnej wynosi 600,00 zł. Niemniej jednak system s24 ogranicza możliwość dostosowania umowy spółki do potrzeb wspólników. Umowę zawiera się w oparciu o dostępny w systemie wzorzec umowy, który wymusza na wspólnikach wybór jednej z kilku dostępnych opcji i nie pozwala na ich modyfikacje. Zatem jeśli planujecie wprowadzenie do umowy spółki bardziej szczegółowych zapisów regulujących np. uprzywilejowanie wspólników czy prawo pierwokupu (bądź pierwszeństwa) w razie zbycia udziałów, to założenie spółki przez system s24 nie znajdzie niestety zastosowania.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

1)zawarcia umowy spółki;
2)wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
3)powołania zarządu;
4)ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki (obowiązek taki powstaje, jeśli w spółce kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, wtedy powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna);
5)wpisu do rejestru.

Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Przed przystąpieniem do procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto zastanowić się nad:
1. brzmieniem firmy spółki (firma może zostać dobrana dowolnie, jednak nie może wprowadzać w błąd co do przedmiotu działalności spółki i powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, nazwy podmiotów już istniejących można sprawdzić na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/).
2. miejscem siedziby spółki (miejscem siedziby jest miejscowość, nie ma zatem potrzeby wskazywania dokładnego adresu prowadzonej działalności, tj. ulicy i numeru lokalu);
3. działalnością jaka ma być prowadzona w formie spółki (niektóre kody PKD- np. działalność bankowa czy ubezpieczeniowa- nie mogą być wykonywane w formie spółki z o.o.);
4. wysokością kapitału zakładowego (minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5.000,00 zł);
5. ilością udziałów, które będzie posiadał każdy wspólnik (czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział);
6. liczbą i wartością nominalną udziałów należących do każdego wspólnika (wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł);
7. czasem trwania spółki, jeśli czas ma być oznaczony.

Opisane powyżej zagadnienia stanowią obligatoryjne elementy, który muszą zostać zawarte w umowie spółki z o.o. Natomiast każda późniejsza zmiana którejkolwiek z powyższych kwestii będzie wymagała zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Spółka z o.o. w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. (podpisania aktu założycielskiego w przypadku zakładania jednoosobowej sp. z o.o.) powstaje spółka z o. o. w organizacji. W tym czasie sp. z o.o. nie posiada osobowości prawnej, ale ma przyznaną zdolność prawną. To oznacza, że spółka z o.o. w organizacji może być podmiotem praw i obowiązków, tj. m.in. zawierać umowy i np. być pracodawcą. Nie ma także przeszkód by spółka z o.o. w organizacji wystąpiła o nadanie numerów NIP i REGON, przy czym fakt ten należy następnie zgłosić przy składaniu wniosku do KRS, bo nie doszło do podwójnego nadania tych numerów.

Wniesienie wkładów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której funkcjonowanie oparte jest o kapitał. Minimalny kapitał zakładowy jaki musi posiadać spółka z o.o. to 5.000,00 zł. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. wnoszą jej wspólnicy przed zarejestrowaniem spółki. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału stanowi jeden z załączników do wniosku o rejestrację spółki. Wkłady do spółki z o.o. mogą mieć zarówno charakter pieniężny jak i niepieniężny. Tutaj należy poczynić jeszcze jedno zastrzeżenie do zakładania spółki z o.o. poprzez system s24. System ten umożliwia założenie spółki, w której wkłady mają jedynie charakter pieniężny. Nie jest zatem możliwe założenie przez system s24 spółki z o.o., w której zostanie wniesiony aport np.: w postaci nieruchomości.

Organy w spółce z o.o.

Po sporządzeniu i podpisaniu umowy spółki lub aktu założycielskiego oprócz wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, koniecznym jest powołanie zarządu spółki. Jest to, co do zasady, obok Zgromadzenia Wspólników jedyny obowiązkowy organ w spółce z o.o. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Członkiem zarządu może być wspólnik spółki z o.o., jak i osoba spoza grona wspólników. Każdorazowo należy pamiętać, by osoba taka spełniała wymogi określone w art. 18 k.s.h.. Przepis ten określa warunki pełnienia funkcji w Zarządzie. Ogólnie rzecz biorąc, członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem wymienionych organów spółki nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w tym przepisie (chodzi m.in. o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; zob. rozdziały XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h..
Zarząd reprezentuje spółkę. Sposób reprezentacji spółki przez zarząd określa umowa spółki. Wspólnicy mogą ustanowić samodzielną reprezentację członków zarządu lub wprowadzić reprezentację łączną, na przykład dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Wyjątkowo spółkę może reprezentować rada nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą wspólników w trybie art. 210 k.s.h. (chodzi o sytuacje, w których mamy do czynienia z umową między spółką a członkiem zarządu bądź, gdy dochodzi do sporu członka zarządu ze spółką. W takiej sytuacji spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników).

Wpis do rejestru

W celu wpisania spółki do rejestru zarząd powinien złożyć wniosek (na odpowiednich formularzach) do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Zawiązanie spółki powinno zostać zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przeciwnym razie umowa spółki ulega rozwiązaniu. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu systemu s24, termin ten wynosi 7dni.

NIP i REGON

Dzięki zasadzie jednego okienka wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców dokonywane jest automatycznie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP oraz Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON. Z chwilą rejestracji w KRS spółka otrzymuje NIP i REGON. Nie ma więc potrzeby składania odrębnych wniosków.

Obowiązki po rejestracji

Rejestracja spółki w KRS nie wyczerpuje wszystkich obowiązków ciążących na spółce. Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców spółka powinna złożyć do Urzędu Skarbowego zgłoszenie na formularzu NIP-8 w terminie 21 dni od dnia wpisania spółki do KRS, a jeśli spółka zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w terminie 7 dni.

Oprócz powyższego zgłoszenia w celu dostarczania towarów lub świadczenia usług spółka powinna złożyć wniosek o rejestrację jako podatnik VAT, a także dokonać zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Elektroniczne wnioski do KRS

Warto na końcu dodać, że ustawa z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przewidziała elektronizację KRS. Na podstawie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym wszystkie wnioski do KRS będą mają być obligatoryjnie składane za pomocą systemu teleinformatycznego, a złożenie dokumentów w wersji papierowej nie będzie już wywoływało żadnych skutków prawnych. Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw przesunięty został termin wdrożenia elektronicznej obsługi Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z tą ustawą składanie wniosków w formie elektronicznej, jak również elektroniczny dostęp do akt KRS ma być możliwy od 1 lipca 2021 roku czyli już za miesiąc. O wszelkich zmianach będziemy Was informować.

Autorzy:
Artykuł został opracowany przez ekspertów z kancelarii prawnej LAWBOX oraz PROFIT we Wrocławiu (r. pr. Patrycja Jurczok, r. pr. Ewelina Jasion, Alicja Olszar, doradca podatkowy Mateusz Lewicki).
Stan na: 02.06.2021 r.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami tutaj.
Pomożemy wspólnie wypracować rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojej firmy.

1 Zob. więcej: Polski Ład: jak uciec przed większą składką zdrowotną, Przemysław Wojtasik, 2021-05-27, Legalis.

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Spółka w Wielkiej Brytanii

Koronawirus a zmiany w prawie spółek handlowych

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

Biała lista