Rodzaje akcji w spółce

 Kategoria: Aktualności, PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Spis treści
Spis treści [hide]

Jako kancelaria prawna skupiająca się głównie na obsłudze przedsiębiorców, mamy do czynienia codziennie ze spółkami, które emitują akcje. Kiedy zajmujemy się procesem emisji nowych akcji i pytamy naszych klientów o rodzaj akcji, często pada pytanie: a jaka to jest różnica?

Otóż różnica jest dość znaczna pod względem uprawnień, co pokrótce wyjaśnimy w tym artykule.

Akcje imienne i akcje na okaziciela

Spółki emitujące akcje to spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Kodeks spółek handlowych w art. 334 wyróżnia dwa rodzaje tych papierów wartościowych: akcje imienne lub na okaziciela. Kodeks umożliwia zamianę akcji o charakterze imiennym na  okaziciela (lub odwrotnie) na żądanie akcjonariusza, o ile nie zabrania tego ustawa lub statut spółki. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i wskazywać przede wszystkim:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do
  rejestru,
 3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
 4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne
  z akcji,
 5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji o charakterze imiennym,
 6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki oraz zawierać pieczęć spółki i podpis zarządu.

Akcje imienne, akcje aportowe

Ten rodzaj akcji jak wskazuje sama nazwa wskazuje wprost w dokumencie akcji na uprawnionego z papieru wartościowego, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Aby zatem być uprawnionym z tych akcji należy udowodnić, że jest się osobą wskazaną na dokumencie akcji. Ponadto akcje te nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Co ważne, w przypadku objęcia akcji spółki w zamian za wniesienie aportu (tzw. akcje aportowe) akcje te również będą mogły być jedynie imienne. O wniesieniu aportu do spółki kapitałowej pisałyśmy tutaj: https://lawboxfirm.com/wniesienie-aportu-do-spolki-kapitalowej/

Akcje na okaziciela

Takie akcję charakteryzują się tym, że nie są związane z konkretną osobą. Uprawnionym z akcji jest ten, kto ma w posiadaniu dokument akcji. Ten rodzaj akcji charakteryzuje się również tym, że może być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Akcje uprzywilejowane i akcje zwykłe

Akcje uprzywilejowanie błędnie często uznawane są za szczególny rodzaj emitowanych akcji. Tak naprawdę, kwestie tego czy mamy do czynienia z uprzywilejowaniem akcji czy akcjami zwykłymi reguluje statut spółki. Uprzywilejowanie akcji może polegać w szczególności na uprzywilejowaniu posiadacza akcji co do prawa głosu, prawa do dywidendy (zysku) lub podziału majątku spółki w przypadku likwidacji spółki. Co ważne- w tym przypadku akcjami uprzywilejowanymi będą zawsze akcje imienne, a uprzywilejowania akcji wygasa z chwilą zbycia takiej akcji lub zamiany ich na okaziciela. Wyjątkiem są tutaj akcje nieme – które co prawda nie dają prawa głosu, ale mogą być uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy (większa dywidenda lub pierwszeństwo zaspokojenia przed pozostałymi akcjonariuszami).

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nowe akcje

Jeszcze do niedawna możliwość zwołania zgromadzenia akcjonariuszy poprzez wysyłkę listów poleconych lub przesyłek kurierskich było możliwe tylko w przypadku, kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę były akcjami imiennymi. Aktualnie, dzięki wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, ograniczenie jedynie do tych akcji zostało usunięte i teraz nawet w przypadku akcji na okaziciela możliwy jest ten sposób zwołania, co szczególnie przydaje się w przypadku niewielkiej liczby akcjonariuszy. Zmianom uległy również przepisy dotyczące prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Poprzednio akcjonariusze akcji o charakterze imiennym mieli prawo uczestnictwa, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, a akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela musieli złożyć dokumenty swoich akcji w spółce również na co najmniej tydzień przed terminem zgromadzenia. Aktualnie dla wszystkich posiadaczy akcji imiennych i na okaziciela jest jedna zasada- muszą zostać wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

A jak mamy dowiedzieć się jakie akcje wyemitowała dane spółka? Rodzaj założycielskich akcji reguluje statut spółki, natomiast przy powzięciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji należy wskazać ich rodzaj w treści uchwały, co jest jej wymogiem obligatoryjnym.

Dokładne zapoznanie się ze swoimi uprawnieniami i różnicami we wskazanych powyżej rodzajach polecamy każdego posiadaczowi akcji. Emisja akcji przez spółkę to również proces wysoce sformalizowany, którym zajmujemy się kompleksowo. W razie pytań o współpracę zapraszamy do kontaktu na adres office@lawboxfirm.com

                                                                                                                            r.pr. Ewelina Jasion

 

Przeczytaj również:

Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, czyli jak podatek CIT wpłynął na polskich przedsiębiorców?

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

pełnomocnik spółkinegocjacje biznesowe