Absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Lawbox Firm

Absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 In Aktualności, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Absolutorium z wykonania obowiązków – zwane także pokwitowaniem – stanowi wyraz akceptacji przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działań członków organów spółki podejmowanych w poprzednim roku obrotowym (zob. m.in. komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis). Pamiętajmy, że udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich członków wszystkich organów spółki – zatem tak: zarządu, rady nadzorczej jak i komisji rewizyjnej. Dotyczy ponadto, wszystkich członków organów spółki, którzy pełnili funkcje w ostatnim roku obrotowym (art. 231 § 3 KSH).

W literaturze przyjmuje się, że zasadą powinno być podejmowanie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium odnośnie każdego członka organu spółki. Zasada ta wynika przede wszystkim z tego, że tak wspólnicy jak i  członkowie organów mają prawo do dokonania i uzyskania indywidualnej oceny swojej pracy (zob. m.in. komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis).

PAMIETAJ! Udzielić absolutorium to nic innego jak dać akceptację dla działań członka Zarządu jak i innych członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komu udziela się absolutorium?

Zgodnie z art. 231 § 2 pkt 3) KSH podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Wskazany wyżej przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.

Członek zarządu – absolutorium

Udzielenie absolutorium jak wskazano wyżej dotyczy wszystkich członków wszystkich organów spółki (zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej), którzy pełnili funkcje w ostatnim roku obrotowym. Zasada ta odnosi się także do zmarłego członka organu spółki (zob. m.in.: A. Kidyba, Komentarz KSH, t. I, 2011, s. 1036). W literaturze przyjmuje się, że Zasadą powinno być podejmowanie odrębnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium w odniesieniu do każdego z członków organu spółki. Jest to wyrazem prawa wspólników, jak i członków organów, do dokonania i uzyskania indywidualnej oceny pracy poszczególnych funkcjonariuszy spółki (zob. min.: komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis).

Udzielenie absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki leży w gestii zwyczajnego zgromadzenia wspólników co wynika z art. 231 KSH.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują na minimalny przedmiot obrad ZZW, który obejmuje zgodnie z art. 231  § 2 KSH:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 KSH sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sprawy wskazane w punkcie 1 i 3 powyżej należą do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników, a ponadto mogą być przedmiotem obrad jedynie podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników, dlatego niedopuszczalne jest podjęcie w tych sprawach uchwał na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników (zob. m.in.: komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis).

Zgodnie z art. 231 § 5 KSH przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników mogą być także inne sprawy, które nie należą do kompetencji zgromadzenia wspólników czy to z mocy ustawy czy umowy spółki), niż wyżej wskazane.

PAMIĘTAJ! Uchwały o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu podejmowane są na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Warto również zauważyć, że KSH mówi o udzieleniu absolutorium, dlatego przyjmuje się, że uchwała w tym przedmiocie powinna być sformułowana pozytywnie, co oznacza, że wspólnicy powinni głosować nad wnioskiem o powzięcie uchwały za udzieleniem absolutorium, a nie odnośnie wniosku przeciwko jego udzieleniu (Art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis).

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium jest sprawą osobową o której mowa art. 247 § 2 KSH i z tego powodu powinna zostać podjęta w głosowaniu tajnym. Z oczywistych względów, powyższe nie znajdzie zastosowania w spółce jednoosobowej.

Bardzo ważną rzeczą, jest to by pamiętać, że zgodnie z art. 244 KSH wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Często zdarza się nam również w praktyce, że niektórzy z naszych Klientów nie mogą uzyskać absolutorium, ponieważ w przypadku spółki jednoosobowej, której wspólnik jest zarazem członkiem organu w tej spółce, nie można podjąć uchwały w sprawie absolutorium z uwagi na wskazany wyżej przepis. Oczywiście tacy wspólnicy (pełniący funkcję w organach spółki) nie będą wyłączeni od głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium innym członkom organów spółki.

PAMIĘTAJ! treść art. 244 KSH wprowadza bardzo istotne ograniczenia w zakresie głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium..

Przykładowy wzór uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

Uchwała nr … /2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia …..  2023 r.
spółki pod firmą XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu 
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o treść art. 231 § 2 pkt 3) KSH postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, „za” uchwałą oddano____ głosów, „przeciwko” oddano ___ głosów, a od głosowania „wstrzymało się” ____ głosów.

Absolutorium dla Zarządu – wpływ na odpowiedzialność

W każdym przypadku, udzielenie absolutorium członkom organów spółki jest wyrazem akceptacji (bądź braku akceptacji) działalności tych członków. Udzielenie absolutorium wywiera tym samym skutki w dwóch płaszczyznach: (1) w płaszczyźnie organizacyjnej (sfera stosunków wewnętrznych spółki) oraz (2) w płaszczyźnie cywilnoprawnej – tj. odpowiedzialności członka organu względem spółki z tytułu ewentualnego wyrządzenia szkody (sfera stosunków zewnętrznych)” (zob. komentarz do art. 231 KSH red. Jara 2022, wyd. 26/M. Stanik, Legalis).

Również w orzecznictwie przyjmuje się, że „absolutorium, udzielane indywidualnie każdemu z członków organu kolegialnego, jest formą skwitowania członków tych organów z tych czynności, a co za tym idzie stanowi, co do zasady, podstawę do wyłączenia ich ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej o jakiej mowa w art. 293 KSH” (zob. wyr. SA w Krakowie z 8.12.2016 r., I ACa 923/16, Legalis). Podobnie przyjmuje się w literaturze, że „udzielenie absolutorium nie wywołuje definitywnych skutków prawnych, nie oznacza bowiem w sferze cywilnoprawnej zrzeczenia się roszczeń wobec członków organu czy zwolnienia z długu” (zob.: K. Kopaczyńska-Pieczniak, w: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151–300, Warszawa 2018, komentarz do art. 231, Nb 12).

Odmowa udzielenia absolutorium przez ZZW (pomimo głosowania nad uchwałą w tej sprawie, tj. przy niedostatecznej liczbie głosów „za”) nie skutkuje automatycznym odwołaniem członka organu z pełnionej funkcji. Podobnie jak nie wywoła to automatycznie żadnych negatywnych negatywnych konsekwencji. Niemniej odmowa udzielenia absolutorium może doprowadzić do podjęcia przez wspólników uchwały o odwołaniu członka organu, któremu nie udzielono skwitowania. W orzecznictwie przyjmuje się, że „odmowa absolutorium wymaga uzasadnienia, żeby bowiem członek zarządu mógł bronić swoich praw powinien wiedzieć, co mu się zarzuca” (zob. wyr. SA w Warszawie z 20.9.2006 r. (I ACa 1374/05, niepubl.)

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich członków wszystkich organów spółki (zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej), którzy pełnili funkcje w ostatnim roku obrotowym (art. 231 § 3 KSH). Odnosi się to także do zmarłego członka organu spółki (tak: Kidyba, Komentarz KSH, t. I, 2011, s. 1036).

PAMIĘTAJ! Nieudzielenie absolutorium Zarządowi nie spowoduje automatycznego odwołania takiego członka organu..

Brak absolutorium

Może się zdarzyć i tak, że zgromadzenie wspólników, wbrew treści art. 231 § 2 pkt 3 KSH, nie zajmie się kwestią udzielenia absolutorium. W takim przypadku członkom organów spółki przyznaje się powództwo nie „o udzielenie absolutorium”, lecz powództwo o ustalenie w trybie art. 189 KPC, że spółce nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu pełnienia obowiązków członka organu spółki w określonym roku obrotowym. Zgodnie z art. 189 KPC  powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

W takim przypadku, członkowie organów posiadają niewątpliwy interes prawny w uzyskaniu takiego ustalenia – udzielenie absolutorium, co do zasady zwalnia bowiem z odpowiedzialności względem spółki.

PAMIĘTAJ! Brak absolutorium nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji.

Zgłoszenie uchwały o udzieleniu absolutorium do KRS?

Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów nie zgłasza się do sądu rejestrowego.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 (a więc. m.in. w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych)- także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

red. dr Alicja Olszar

Masz pytania dotyczące udzielenia absolutorium? A może potrzebujesz pomocy w przygotowaniu Zgromadzenia Wspólników? Nasza kancelaria jest do Twojej dyspozycji i bardzo chętnie pomoże w przygotowaniu niezbędnych formalności – skontaktuj się z nami tutaj

Przeczytaj także:

Spółka w organizacji

Odkrywamy różnice – co lepsze spółka z o.o. czy sp. komandytowa?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  zalozenie spolki z o.o.dokument o powołaniu członków organów spółki