Dokument o powołaniu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Lawbox Firm

Dokument o powołaniu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 In Aktualności, SPÓŁKA Z O.O.
Spis treści
Spis treści [hide]

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych często spotykamy się z zapytaniem w jaki sposób powołać członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy do powołania zarządu spółki prowadzącego sprawy spółki wystarcza uchwała spółki czy należy to zrobić w umowie tejże spółki? Jaka forma prawna powinna zostać zachowana? W jaki sposób zmienić skład osobowy zarządu i jak wpis do rejestru przedsiębiorców wpływa na skuteczność takiej zmiany? O tym wszystkim dowiecie się z tego artykułu.

Co to jest dokument o powołaniu członków zarządu spółki?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członków organu spółki powołuje zgromadzenie wspólników spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (członek zarządu może być też powoływany przez radę nadzorczą, jeśli taka w spółce istnieje). Następuje to w zwykłej formie pisemnej i nie wymaga zmiany umowy spółki z o.o. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, na jedną kwestie:

W przypadku powołania pierwszego zarządu przy rejestracji spółki notariusz przy zawarciu umowy tej spółki może zapytać, czy dokument o powołaniu składu zarządu zawrzeć do razu w akcie notarialnym. Jeśli korzystają Państwo przy zakładaniu spółki z usług prawnika to odradzamy takie rozwiązanie, bowiem  pierwszy skład również można powołać na podstawie uchwały wspólników zawartej w zwykłej formie pisemnej. Jeśli znajdzie się ona w akcie notarialnym to zostaną Państwo obciążeni przez notariusza dodatkowymi kosztami jak przy zwołaniu zgromadzenia wspólników (czyli kilkaset złotych). Praktyka notariuszy jest tutaj naprawdę różna. Zdarzyło nam się, że notariusz przygotował dla naszego klienta taki dokument bez konsultacji z klientem oraz naszą kancelarią, wobec czego klient założył, że taki jest wymóg i dokument podpisał. Tym samym notariusz zarobił, a nasz klient stracił.

Należy również pamiętać, że dokument ten tworzący stosunek powołania na członka zarządu nie tworzy stosunku pracy jak umowa o pracę, ani nie jest to forma powołania wskazana w Kodeksie Pracy.

 

Jakie dane powinna zawierać uchwała o powołaniu członka zarządu w spółce z o.o.?

Oprócz oczywiście danych spółki włącznie z numerem z rejestru przedsiębiorców, numerem uchwały oraz datą jej podjęcia, powinna zawierać dane osoby powoływanej na stanowisko członka zarządu. Powinno to być imię (również drugie, jeśli istnieje) i nazwisko. Można również wpisać numer PESEL, ale nie jest to obligatoryjne. Ważne również, aby w dokumencie określić stanowisko tej osoby w zarządzie, czyli np. prezesa zarządu, wiceprezesa czy członka zarządu oraz okres kadencji czy też określenie, czy zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji czy też nie. Od tego zależy okres do kiedy mandat członka zarządu wygasa. Jeżeli treść umowy spółki nie stanowi inaczej to członek zarządu jest powoływany na okres wspólnej kadencji i mandat jednego członka wygasa razem z mandatem pozostałych.

W jaki sposób powinna być powzięta uchwała o powołaniu do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Oprócz formy pisemnej należy zwrócić uwagi na wymogi formalne dotyczące zgromadzenia wspólników. Przede wszystkim, czy wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu zgromadzenia (chyba, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy, czy uchwała została powzięta odpowiednią większością głosów oraz czy na zgromadzeniu stawili się wspólnicy reprezentujący minimalną ilość udziałów potrzebnych do powzięcia uchwał (tzw. quorum). Kwestie większości i quorum mogą być inne dla każdej spółki i uregulowane są w umowie spółki.

Kto jest uprawniony do wystawienia dokumentu o powołaniu  zarządu spółki z o.o.?

Uchwała zgromadzenia wspólników o powołaniu do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest istotna szczególnie w przypadku sytuacji, kiedy członek zarządu nie został jeszcze ujawniony w KRS. Będzie ona podstawą do wielu czynności przed urzędami czy kontrahentami. Jak wskazaliśmy powyżej, uchwałę podejmuje zgromadzenie, zatem jest to organ władny do wystawienia kopii takiego dokumentu.

Jakie są konsekwencje braku uchwały wspólników lub nieujawnienia zmiany w KRS?

Bez skutecznie zawartej uchwały zgromadzenia wspólników nie możemy mówić o powołaniu nikogo do organów żadnej spółki. Z kolei brak ujawnienia zmiany w KRS sprawi, że chociaż członek zarządu może wykonywać swoje obowiązki to uchwałę będziemy musieli pokazywać za każdym razem, kiedy będziemy chcieli skorzystać z naszych uprawnień. Chociaż wpis o zmianie do KRS należy z zasady złożyć w terminie 7 dni od tej zmiany, to powołanie następuje już w chwili skutecznie zawartej uchwały. Ze swojej strony jednak doradzamy sprawne zgłoszenia zmian, przede wszystkim z uwagi na opisaną wyżej uciążliwość braku takiego wpisu.

Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wpis do KRS?

Obecnie mamy możliwość zgłaszania zmian w KRS poprzez system internetowy. Należy pamiętać jednak, że samo wysłanie uchwały nie sprawi, że sąd rejestrowy opublikuje zmianę. Do prawidłowo wypełnionego wniosku do KRS należy dołączyć również zgodę osoby powoływanej na funkcję członka zarządu i wykaz członków zarządu z adresami do korespondencji (oraz oczywiście dowód uiszczenia opłaty sądowej, chyba że będziemy ją płacić przez system). 

Na koniec zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu ze wzorów uchwały o powołaniu członka zarządu, jakie można znaleźć w Internecie. Jak widzą Państwo powyżej jest kilka rzeczy, które mogą różnić się w każdej spółce, jak chociażby okres kadencji zarządu, więc wzór może nie być dostosowany do Państwa potrzeb. Jeśli potrzebują Państwa wsparcia w powyższym zakresie, to zapraszamy do nawiązania współpracy i kontaktu pod adresem office@lawboxfirm.com.

                                                                                                          r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Kapitał zapasowy spółki – co to takiego?

Likwidacja spółki z o.o.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie likwidatora spółki z o.o. w likwidacji

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

udzielenie absolutoriumsłowny znak towarowy