Prawo korporacyjne - Lawbox Firm

Prawo korporacyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek w zakresie prawa korporacyjnego.
Prawo korporacyjne to pojęcie niezwykle szerokie. Obejmuje ono swoim zakresem zagadnienia mieszczące się w sferze prawa gospodarczego i prawa spółek. Reguluje wzajemne stosunki podmiotów gospodarczych, ale także stosunki wewnątrzkorporacyjne, czyli tworzenie, finansowanie, zarządzanie i likwidację spółek oraz relacje między organami danego podmiotu.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek polskich, jak i zagranicznych i zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie ich funkcjonowania.
Profesjonalna pomoc prawna w zakresie prawa korporacyjnego pozwala usprawnić proces związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewnić bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko prawne nie tylko dla samej spółki, ale także jej organów. Należy bowiem pamiętać, że poruszanie się wśród zawiłych regulacji prawnych może stanowić niemały problem, a w rezultacie prowadzić do ich niewłaściwego zastosowania i w konsekwencji doprowadzić do powstania negatywnych dla przedsiębiorcy skutków.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom kompleksowej obsługi prawnej, w zakresie prawa korporacyjnego świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • doradztwo prawne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce jak i za granicą, w tym wsparcie w wyborze formy prawnej odpowiedniej dla zamierzonej działalności;
 • doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie zakładania spółek, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego, w szczególności poprzez przygotowanie projektów umów i statutów spółek, przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do założenia spółki oraz przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do właściwych organów w celu rejestracji spółki;
 • doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie zakładania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności poprzez przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do założenia oddziału i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego oraz przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do właściwych organów w celu rejestracji oddziału i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego;
 • przygotowywanie dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółki, projektów uchwał organów spółki, a także pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników itp.;
 • doradztwo oraz usługi prawne w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności zmiany wysokości kapitału zakładowego, sposobu reprezentacji czy przedmiotu prowadzonej działalności, a także zamian w składzie organów spółek poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów i złożenie w odpowiednich organach;
 • doradztwo i przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i umów sprzedaży udziałów/akcji, umów sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części, a także pomoc we wdrażaniu programów motywacyjnych (opcje menedżerskie);
 • doradztwo oraz usługi prawne w zakresie bieżącej działalności spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych związanych prowadzoną działalnością, przeprowadzanie audytów prawnych, w tym due diligence;
 • pomoc w zakresie zakładania spółek zagranicznych;
 • doradztwo i obsługa prawna procesów związanych łączeniem (również transgranicznym), podziałem, przekształceniem i likwidacją podmiotów, która obejmuje analizę sytuacji prawnej danego podmiotu, przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie tych procesów oraz składanie niezbędnych dokumentów do właściwych organów;
 • wsparcie procesów fuzji i przejęć (M&A);
 • doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, upadłościowych i naprawczych;
 • pomoc w postępowaniach przed organami państwowymi, w tym Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search