Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 roku

 Kategoria: Aktualności, INNE
Spis treści
Spis treści [hide]

Jako kancelaria od lat wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Jedną z naszych specjalizacji jest przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych wraz z kompleksową dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych, a także bieżące doradztwo w sprawach z zakresu obowiązków prawnych jakie ciążą na sprzedawcach. Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe uchwalono rzeszę zmian, która znacznie wpłynie na prawa i obowiązki konsumenta. Ustawa dokonuje zmian w związku z koniecznością implementacji unijnej dyrektywy cyfrowej i towarowej oraz dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów przez nasz kraj.

Od 1 stycznia 2023 roku nowe przepisy wejdą w życie, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulaminach i działaniach sprzedawcy. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany jakie zaczną obowiązywać od nowego roku.

Zmiana terminu rozpatrzenia reklamacji konsumenta

Zmianą, która w naszej ocenie będzie miała najważniejsze skutki jest kwestia terminu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego. Dotychczas sprzedawca miał 30 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta, a jeśli tego nie zrobił, to uznawano, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść konsumenta. To jedna z podstawowych zasad reklamacji, z której dotychczas skorzystało miliony osób w całym kraju.

Od nowego roku termin ten ulegnie skróceniu do 14 dni  i podobnie po tym terminie, uprawnieniem konsumenta na wypadek braku odpowiedzi będzie uznanie reklamacji. Jest to oczywiście zmiana na korzyść konsumenta, który w tym przypadku nie będzie musiał czekać aż 30 dni na informację, czy jego reklamacja została uznana, czy też nie.

Od 2023 roku wyłączenie przepisów o rękojmi z Kodeksu Cywilnego

Od 1 stycznia 2023 r. przepisy dotyczące rękojmi za wady wobec konsumentów zostaną niejako przeniesione do ustawy o prawach konsumenta (dalej: ustawa). Niejako, ponieważ zmiana w rękojmi polega na tym, że ta regulacja ujęta w Kodeksie cywilnym z końcem 2022 roku nie będzie miała zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, a cały nowy rozdział i uprawnienia wynikające z rękojmi dla konsumenta będzie od tej pory zawierała ustawa o prawach konsumenta. Dotychczasowe kodeksowe zapisy będą odnosiły się jedynie do rękojmi w umowach między przedsiębiorcami.

Umowy zawierane z konsumentami zostały w ustawie określone jako „umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta”. Przepisy wprowadzonego do ustawy działu będą precyzowały, jakie cechy musi mieć towar, aby był uznany za zgodny z umową, tj. jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto, przedsiębiorca nie będzie przy tym ponosił odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument został o tym wyraźnie poinformowany. Podobnie ustawa określa kwestię odpowiedzialności za niewłaściwe zamontowanie towaru.

Ustalenie zasad korzystania ze środków ochrony konsumenta

Zmiany poruszą również m.in. kwestię możliwości korzystania ze środków ochrony przewidzianej dla konsumentów,  a przede wszystkim kolejności korzystania z tych środków. Ustawa precyzuje, że w pierwszej kolejności konsument będzie mógł ubiegać się o naprawę lub wymianę, a dopiero później o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Ponadto przedsiębiorca będzie mógł dokonać naprawy, nawet jeśli konsument żądał wymiany (i odwrotnie), jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Ustawa nawet precyzuje sytuacje, w jakiej można uznać, że przedsiębiorca byłby narażony na nadmierne koszty, czyli znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
Wprowadzenie do ustawy definicji towaru, usługi cyfrowej i nowych obowiązków przedsiębiorcy
W celu implementacji przepisów unijnych ustawodawca wprowadził także nowe pojęcia. I tak zamiast rzeczy mamy towar, który należy rozumieć jako rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.

Znamienne są jeszcze dwa pojęcia tj. usługa cyfrowa, czyli usługa pozwalająca konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
oraz towar z elementami cyfrowymi, czyli towar zawierający treść cyfrową lub usługę tego typu lub z nimi połączony w taki sposób, że brak tej treści lub usługi uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Od nowego roku będziemy mieć do czynienia z nowymi regulacjami dotyczącymi umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi o charakterze cyfrowym, ponieważ ustawodawca prowadził również cały nowy rozdział poświęcony temu jak dostarczyć tego typu usługi zgodnie z prawem. Ustawa określać będzie uprawnienia konsumenta w razie niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (pomimo wezwania do jej dostarczenia).

Jesteś właścicielem sklepu internetowego i nie wiesz jak wprowadzić do regulaminu sklepu zmiany, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią na adres office@lawboxfirm.com

r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

Procedura międzynarodowa

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

unieważnienie znaku towarowgosprzedaż znaku towarowego