Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego w pigułce - LawBox Firm

 In ZNAKI TOWAROWE/PRAWO AUTORSKIE

.

Dokonującwyborujurysdykcjidlaswojegoznakutowarowegonależyrównieżmiećnauwadzesposób,wjakisposóbdziałająurzędywdanympaństwie,aprzedewszystkimto,czyprzyrozpatrywaniuwnioskubiorąpoduwagęprzesłankiwzględneczyjedyniebezwzględnerejestracjiznaku.Chodziprzedewszystkimobadanie,czywystępująjużpodobnelubnawetidentyczneznakitowarowenarynku.ItakUrządPatentowyRPczyEUIPOinformująjedynieowystępującychwrejestrzepodobnychznakachtowarowych.Jeślimimopodobieństwzdecydujeszsięnazłożeniuwnioskutozgłoszeniezostanieopublikowaneidopieronaetapieokresudozłożeniasprzeciwu,właścicielpodobnegoznakujużzarejestrowanego,możepróbowaćuniemożliwićzastrzeżenieTwojegoznakutowarowego.Wefekciewielepodmiotówuzyskujeprawadoznaku,nawetkiedyrzeczywiściesąjużzarejestrowanepodobneoznaczenia.Niekażdywłaścicielznakutowarowegomonitorujerejestryznakówtowarowychiwartomiećtonauwadze,gdyżwprzypadkubrakusprzeciwówznaktowarowyzostaniezastrzeżony.

Najdroższąprocedurąjestoczywiścieproceduramiędzynarodowa,gdzieopłatyprzeliczasięwefrankachszwajcarskich.Nałącznąkwotęskładasięopłataskładanadowłaściwegourzędu,gdzieznakzostałjużzarejestrowanyorazopłatydlakażdegozkrajówzawnioskowanych.tozatemdobrypomysłdlawiększychprzedsiębiorców,którzyswójznaktowarowymająjużzarejestrowanywinnympaństwielubnaterenieUniiEuropejskiej.


  Maszdodatkowepytania?Skontaktujsięznami  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  prokura samoistna